Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Carpooling a ubezpieczenie - jak działa przy wspólnych przejazdach?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Carpooling to określenie bardzo popularnego na całym świecie podróżowania przez kilka osób jednym samochodem i dzielenia się kosztami takiego przejazdu.[1] Początki carpoolingu sięgają 1973 roku , kiedy to w USA rozpoczął się tzw. kryzys paliwowy. W ten sposób przede wszystkim dla oszczędności mieszkańcy Stanów Zjednoczonych organizowali wspólnie przejazdy, a pomysł ten wykorzystywany jest do dziś.[2] Jak działa ubezpieczenie w przypadku carpoolingu?

Jeżeli kojarzysz pojęcie carpoolingu, to z pewnością zainteresuje cię, kim są osoby, które z niego korzystają. Przede wszystkim w 70 proc. są to mężczyźni. Największą grupę, bo 40 proc., stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat oraz od 19 do 24 lat (25 proc.). Taka forma korzystania z przejazdów jest bardzo popularna zarówno wśród studentów (23 proc.), jak i osób mających stałą pracę (32 proc.).[3] Co skłania Polaków do korzystania z takich usług? Przede wszystkim:

  • niższe koszty podróży – 83,7 proc.,
  • czas dojazdu – 72,9 proc.,
  • warunki podróżowania – 55,8 proc.,
  • towarzysze podróży – 45,7 proc.,
  • brak konieczności prowadzenia samochodu – 34,1 proc.[4]

Dla niewielkiej części badanych decydujące jest to, że nie posiadają prawa jazdy. Niektórzy wskazali również, że istotnym czynnikiem jest dla nich ekologia.

Co się dzieje w sytuacji, kiedy skorzystałeś z usługi carpoolingu i doszło do wypadku?

Za poniesione szkody odpowiada kierowca, a wszystko na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o zasadach odpowiedzialności opisanych w art. 436.

Jeśli świadczysz usługi carpoolingu, to powinieneś pamiętać przede wszystkim o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, ale to akurat dotyczy wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. W sytuacji, kiedy spowodujesz wypadek, pasażer będzie się domagać odszkodowania, które zostanie pokryte z twojej polisy OC. Zgodnie z prawem ochronie ubezpieczeniowej podlegają wszyscy pasażerowie i nie ma tutaj znaczenia, czy mowa o rodzinie, czy też właśnie o osobach, które wspólnie finansowały przejazd.[5] Różnica polega przede wszystkim na tym, że jeśli przejazd był darmowy, to pasażer otrzyma odszkodowanie, jeśli udowodni winę kierującego. Natomiast jeśli mowa o odpłatnym przejeździe, to odpowiedzialność kierowcy opiera się na zasadzie ryzyka. Tym samym pasażer nie musi niczego udowadniać.[6] Oczywiście należy pamiętać, że zachowanie pasażera może mieć wpływ na wysokość wypłaconego odszkodowania. Jeśli np. pasażer jechał bez zapiętych pasów, to ubezpieczyciel może stwierdzić, że jego zaniedbanie doprowadziło do zwiększenia skali szkód. Tym samym może wypłacić niższą kwotę odszkodowania.
W pewnych sytuacjach możliwe jest, że odpowiedzialność względem pasażera będzie solidarna po stronie dwóch kierowców. Może to mieć miejsce np., jeśli obaj złamali przepisy. Pasażer jednego z nich może w określonych sytuacjach żądać świadczenia od każdego z nich. 

[1] Czym są wspólne przejazdy (carpooling)?, „Bla bla car”, [dostęp: 19 lutego 2019], <https://www.blablacar.pl/faq/pytanie/czym-sa-wspolne-przejazdy-carpooling>.

[2] Ewa Brożyna, Carpooling – konkurencja dla transportu publicznego? Analiza zadowolenia osób korzystających ze wspólnego podróżowania, „Rynek i marketing”, 15 stycznia 2018 [dostęp: 20 lutego 2019], <http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/download/62/312/>.

[3] Samochodowa komuna czyli carpooling po polsku, „Ekologia.pl”, [dostęp: 20 lutego 2019], <https://www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/samochodowa-komuna-czyli-carpooling-po-polsku,13547.html>.

[4] Ewa Brożyna, Carpooling – konkurencja dla transportu publicznego? Analiza zadowolenia osób korzystających ze wspólnego podróżowania, „Rynek i marketing”, 15 stycznia 2018 [dostęp: 20 lutego 2019], <http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/download/62/312/>.

[5] Ibidem.

[6] Wspólne przejazdy. Kierowca zapłaci pasażerowi odszkodowanie?, „Moto Fakty”, 16 stycznia 2015 [dostęp: 22 lutego 2019], <https://www.motofakty.pl/artykul/wspolne-przejazdy-kierowca-zaplaci-pasazerowi-odszkodowanie.html>.

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym o zakresie, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, można znaleźć w pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych Allianz Online, na który składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia („o.w.u.”) Ubezpieczenia Auto Casco Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 102/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Od Zniszczenia Pojazdu Wskutek Pożaru Oraz Od Kradzieży Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 103/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Allianz Online, przyjęte uchwałą Zarządu Allianz nr 104/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Auto Assistance Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 105/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Ochrony Prawnej Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 106/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 107/2017 z dn. 22.11.2017 r. Zwróć uwagę, że obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC jest uregulowane w Ustawie z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z ewentualnymi późniejszymi zmianami). Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są u Agenta ubezpieczeniowego Allianz oraz na stronie internetowej www.allianz.pl.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.