Carpooling a ubezpieczenie - jak działa przy wspólnych przejazdach?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Carpooling to określenie bardzo popularnego na całym świecie podróżowania przez kilka osób jednym samochodem i dzielenia się kosztami takiego przejazdu.[1] Początki carpoolingu sięgają 1973 roku , kiedy to w USA rozpoczął się tzw. kryzys paliwowy. W ten sposób przede wszystkim dla oszczędności mieszkańcy Stanów Zjednoczonych organizowali wspólnie przejazdy, a pomysł ten wykorzystywany jest do dziś.[2] Jak działa ubezpieczenie w przypadku carpoolingu?

Jeżeli kojarzysz pojęcie carpoolingu, to z pewnością zainteresuje Cię, kim są osoby, które z niego korzystają. Przede wszystkim w 70 proc. są to mężczyźni. Największą grupę, bo 40 proc., stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat oraz od 19 do 24 lat (25 proc.). Taka forma korzystania z przejazdów jest bardzo popularna zarówno wśród studentów (23 proc.), jak i osób mających stałą pracę (32 proc.).[3] Co skłania Polaków do korzystania z takich usług? Przede wszystkim:

  • niższe koszty podróży – 83,7 proc.,
  • czas dojazdu – 72,9 proc.,
  • warunki podróżowania – 55,8 proc.,
  • towarzysze podróży – 45,7 proc.,
  • brak konieczności prowadzenia samochodu – 34,1 proc.[4]

Dla niewielkiej części badanych decydujące jest to, że nie posiadają prawa jazdy. Niektórzy wskazali również, że istotnym czynnikiem jest dla nich ekologia.

Co się dzieje w sytuacji, kiedy skorzystałeś z usługi carpoolingu i doszło do wypadku?

Za poniesione szkody odpowiada kierowca, a wszystko na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o zasadach odpowiedzialności opisanych w art. 436.

Jeśli świadczysz usługi carpoolingu, to powinieneś pamiętać przede wszystkim o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, ale to akurat dotyczy wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. W sytuacji, kiedy spowodujesz wypadek, pasażer będzie się domagać odszkodowania, które zostanie pokryte z Twojego  ubezpieczenia OC. Zgodnie z prawem ochronie ubezpieczeniowej podlegają wszyscy pasażerowie i nie ma tutaj znaczenia, czy mowa o rodzinie, czy też właśnie o osobach, które wspólnie finansowały przejazd.[5]

Różnica polega przede wszystkim na tym, że jeśli przejazd był darmowy, to pasażer otrzyma odszkodowanie, jeśli udowodni winę kierującego. Natomiast jeśli mowa o odpłatnym przejeździe, to odpowiedzialność kierowcy opiera się na zasadzie ryzyka. Tym samym pasażer nie musi niczego udowadniać.[6] Oczywiście należy pamiętać, że zachowanie pasażera może mieć wpływ na wysokość wypłaconego odszkodowania. Jeśli np. pasażer jechał bez zapiętych pasów, to ubezpieczyciel może stwierdzić, że jego zaniedbanie doprowadziło do zwiększenia skali szkód. Tym samym może wypłacić niższą kwotę odszkodowania.

W pewnych sytuacjach możliwe jest, że odpowiedzialność względem pasażera będzie solidarna po stronie dwóch kierowców. Może to mieć miejsce np., jeśli obaj złamali przepisy. Pasażer jednego z nich może w określonych sytuacjach żądać świadczenia od każdego z nich. 

[1] Czym są wspólne przejazdy (carpooling)?, „Bla bla car”, [dostęp: 19 lutego 2019], <https://www.blablacar.pl/faq/pytanie/czym-sa-wspolne-przejazdy-carpooling>.

[2] Ewa Brożyna, Carpooling – konkurencja dla transportu publicznego? Analiza zadowolenia osób korzystających ze wspólnego podróżowania, „Rynek i marketing”, 15 stycznia 2018 [dostęp: 20 lutego 2019], <http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/download/62/312/>.

[3] Samochodowa komuna czyli carpooling po polsku, „Ekologia.pl”, [dostęp: 20 lutego 2019], <https://www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/samochodowa-komuna-czyli-carpooling-po-polsku,13547.html>.

[4] Ewa Brożyna, Carpooling – konkurencja dla transportu publicznego? Analiza zadowolenia osób korzystających ze wspólnego podróżowania, „Rynek i marketing”, 15 stycznia 2018 [dostęp: 20 lutego 2019], <http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/download/62/312/>.

[5] Ibidem.

[6] Wspólne przejazdy. Kierowca zapłaci pasażerowi odszkodowanie?, „Moto Fakty”, 16 stycznia 2015 [dostęp: 22 lutego 2019], <https://www.motofakty.pl/artykul/wspolne-przejazdy-kierowca-zaplaci-pasazerowi-odszkodowanie.html>.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.