Sprzedaż auta bez OC – jak uniknąć negatywnych konsekwencji?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Sprzedaż auta bez OC – jak uniknąć negatywnych konsekwencji?
Przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zobowiązują posiadaczy pojazdów mechanicznych do zawarcia z zakładem ubezpieczeń  umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC ppm) oraz opłacenia składki. Zaniedbanie w tym zakresie może spowodować, że UFG nałoży na posiadacza pojazdu karę finansową czyli opłatę za brak ważnego ubezpieczenia OC. Sprawdź, jakie sankcje grożą za sprzedaż auta bez ważnego ubezpieczenia OC ppm.

Spis treści

1.       Czy można uzyskać odszkodowanie za uszkodzoy telefon?

2.       Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzony telefon?

3.       Kto wypłaca odszkodowanie za uszkodzony telefon?

4.       Ile wynosi odszkodowanie za uszkodzony telefon?

5.       Jaki jest czas na zgłoszenie wniosku o odszkodowanie z OC sprawcy?

6.      Jak jest obliczane i wypłacane odszkodowanie za uszkodzony telefon?

Przepis art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej będziemy ją nazywać ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych) stanowi, że każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce musi zostać objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC ppm. Przepis ten znajduje zastosowanie także w przypadku tych pojazdów,które stoją nieużywane w garażu. Zasadą jest, że pojazdy ubezpiecza się na 12 miesięcy. Jednak ustawa przewiduje wyjątki od tej zasady (choć nieliczne). Piszemy o nich niżej.

Pierwszy wyjątek dotyczy  pojazdów historycznych (czyli zabytkowych),  dla których umowa ubezpieczenia OC ppm może zostać zawarta na czas włączenia pojazdu do ruchu. Z konieczności zawarcia umowy OC ppm na okres 12 miesięcy zwolnieni są także przedsiębiorcy, którzy zajmują się handlem lub pośrednictwem w handlu pojazdami mechanicznymi (np. dealerzy lub właściciele komisów samochodowych). Tego rodzaju podmioty mogą – w odniesieniu do pojazdów przeznaczonych do sprzedaży – zawierać krótkoterminowe umowy ubezpieczenia OC ppm. Muszą jednak pamiętać o tym, by została zachowana ciągłość ubezpieczenia. Nawet w ich przypadku sprzedaż pojazdu bez ważnego OC ppm może spowodować, że UFG naliczy opłatę za brak ubezpieczenia OC ppm (potocznie: karę finansową).

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie handlu pojazdami mechanicznymi lub pośrednictwa w handlu, nie mogą skorzystać z możliwości wykupienia OC ppm krótkoterminowego, nawet jeżeli planują w nieodległej przyszłości sprzedaż samochodu. Wobec tego powinny zawrzeć umowę ubezpieczenia na 12 miesięcy.

W przypadku, gdy – będąc taką osobą – sprzedasz samochód w trakcie okresu ubezpieczenia, masz obowiązek przekazać nabywcy potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC ppm. Musisz też w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności powiadomić zakład ubezpieczeń o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu Nabywca może kontynuować to ubezpieczenie. Wtedy ubezpieczyciel zwykle przelicza składkę, by dopasować ją do nowego ubezpieczonego (tj. nabywcy). Może też rozwiązać zawartą przez Ciebie umowę ubezpieczenia OC ppm. Wtedy ubezpieczyciel zwróci Ci składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

 • Istnieją określone dwa przypadki, w których sprzedaż pojazdu bez ważnego ubezpieczenia OC ppm jest możliwa. Dotyczą one wspomnianych już wcześniej samochodów historycznych (tj. zabytkowych) w okresie, w którym są one wyłączone z ruchu. Drugim wyjątkiem są pojazdy, które zostały wyrejestrowane z ruchu w przypadku kradzieży, a następnie odzyskane. W tym drugim przypadku właściciel pojazdu nie zostanie obciążony przez UFG obowiązkiem uiszczenia opłaty za brak ważnego OC ppm, jeżeli sprzeda samochód przed jego ponowną rejestracją w urzędzie.
 • Jeśli sprzedajesz auto bez ważnego ubezpieczenia OC ppm (i nie jest to samochód historyczny lub odzyskany po kradzieży), to musisz się liczyć z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Nawet jeżeli samochód zmieni właściciela,  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  może nałożyć opłatę za brak ważnego ubezpieczenia OC ppm na sprzedawcę, który zapomniał o przedłużeniu polisy. 
 • Opłata zostanie naliczona w wysokości zależnej od okresu, przez jaki pojazd pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym. Może to być 20%, 50% albo 100% pełnej opłaty. UFG po zidentyfikowaniu luki w okresie ubezpieczenia, wezwie właściciela pojazdu do uiszczenia opłaty albo do przedstawienia dokumentów, które potwierdzają zawarcie ubezpieczenia OC. 
 • Jeśli jako posiadacz samochodu nie przedstawisz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC ppm na dany okres lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prześle Ci wezwanie do zapłaty. Na stronie ufg.pl znajdziesz informacje o sposobie egzekwowania tej opłaty oraz o procedurach odwoławczych, z których możesz skorzystać.
 • Prawa i obowiązki, które wynikają z umowy ubezpieczenia OC ppm przechodzą na nowego właściciela z chwilą nabycia pojazdu. Co do zasady, nabywca nie poniesie zatem konsekwencji za brak ubezpieczenia OC ppm przez okres, w którym auto było zarejestrowane na inną osobę. By uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, podczas zakupu samochodu, warto sprawdzić, czy pojazd ma obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm.
 •  
 • Jeżeli zakup następuje w trakcie okresu ubezpieczenia, nowy właściciel nie musi wypowiadać umowy zawartej przez poprzedniego posiadacza pojazdu. Może on korzystać z ochrony, jaką daje ubezpieczenie OC ppm, do końca okresu na który zostało zawarte. Zakład ubezpieczeń może jednak ponownie skalkulować należną składkę z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej za okres od od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu do końca umowy. Jeśli jako nabywca samochodu zdecydujesz się na to, by zachować ubezpieczenie OC ppm u dotychczasowego ubezpieczyciela, musisz pamiętać o tym, że nie odnowi się ono automatycznie po zakończeniu okresu ochrony. Pamiętaj więc o zawarciu nowej umowy OC ppm, aby zachować ciągłość ochrony.
 •  
 • Co zrobić, gdy doszło do sprzedaży auta bez OC ppm? Czy w takiej sytuacji da się uniknąć kary za brak OC czyli opłaty, którą może nałożyć UFG? W takiej sytuacji nowy właściciel musi niezwłocznie zarejestrować pojazd na siebie, a następnie zawrzeć umowę ubezpieczenia OC ppm.Aby uniknąć nałożenia opłaty przez UFG, ważne jest, aby data nabycia pojazdu pokrywała się z datą obowiązywania nowej umowy ubezpieczenia.
 • Aby sprawdzić, czy pojazd ma ważne ubezpieczenie OC ppm, wystarczy poprosić sprzedającego o to, aby przedstawił aktualną polisę. Jeśli taki dokument został zgubiony, możesz sprawdzić czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC ppm na stronie internetowej UFG. Potrzebujesz do tego wyłącznie numeru rejestracyjnego pojazdu. W zakładce „Baza OC i AC” znajduje się wyszukiwarka, w którą wystarczy wpisać nr rejestracyjny pojazdu lub nr VIN. Na podstawie tych danych system wyświetli informacje na temat aktualnych ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdu.
 •  
 • Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać na stronie historiapojazdu.gov.pl. Za jej pomocą można sprawdzić np. okresy ubezpieczenia, przebieg licznika, a także datę ostatniego badania technicznego. Weryfikacja takich informacji pozwala uniknąć sytuacji, w której nastąpi sprzedaż auta bez OC ppm czy ważnego przeglądu.
 • Procedura sprzedaży samochodu obcokrajowcowi wygląda podobnie, jak w przypadku krajowego nabywcy. Dlatego, jeśli sprzedajesz samochód komuś, kto nie ma polskiego obywatelstwa, też musisz zadbać o to, żeby samochód miał ważne ubezpieczenie OC ppm (chyba że jest samochodem historycznym lub odzyskanym po kradzieży). Nowy właściciel, aby móc bez ryzyka poniesienia negatywnych konsekwencji poruszać się samochodem po drogach publicznych, musi mieć ważne ubezpieczenie OC ppm. Z tego względu podczas sprzedaży samochodu powinieneś przekazać mu aktualną polisę. W przypadku jego rejestracji za granicą umowa OC ppm zostaje rozwiązana. Stąd też za niewykorzystany okres ochrony jako poprzedni właściciel otrzymasz zwrot zapłaconej składki. Z kolei, jeśli nie masz aktualnej polisy OC ppm, to sprzedaż samochodu (nawet za granicę) nie uchroni Cię od konsekwencji braku ważnego ubezpieczenia OC ppm. 
 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.