Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
– czym jest, jak działa?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Sprawca ucieka z miejsca zdarzenia? Towarzystwo ubezpieczeniowe ogłasza upadłość? Sprawca zdarzenia nie posiada ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej: OC ppm)? W takich sytuacjach wielu poszkodowanych uważa, że uzyskanie odszkodowania jest niemożliwe. Czy faktycznie tak jest? Nie, bo tego typu problemy pomaga rozwiązać UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wiedza o tym, czym jest i jak działa ta instytucja, przyda się każdemu posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Koniecznie sprawdź najważniejsze informacje o UFG.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w skrócie UFG lub Fundusz, to instytucja, która została powołana na mocy ustawy z dnia 28 lipca 1990 r.  Wykonuje ona zadania określone w ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej będziemy ją nazywać ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych).

W szczególności jej celem jest ochrona osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. UFG tworzą krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które posiadają zezwolenie na swoją działalność na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Chodzi o zezwolenie, które jest wydawane przez organ nadzoru w drodze decyzji i obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (ubezpieczenie OC rolników). Zgodnie z polskim prawem podmioty te obowiązkowo odprowadzają na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 1,3% składki za każde zawarte ubezpieczenie OC.

Lista zadań UFG jest długa – ze szczegółami działania tej instytucji można zapoznać się w art. 98 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Do najważniejszych zadań Funduszu należą m.in. te, które wymieniamy niżej.

 • Zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poszkodowanych przez posiadaczy, którzy nie byli  objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, oraz w z tytułu szkód spowodowanych przez nieustalonych sprawców - UFG wypłaca świadczenia za szkody na osobie, w mieniu, na osobie i w mieniu, wyrządzone w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym.
 • Wypłacanie odszkodowań w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń –UFG chroni posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy posiadają ubezpieczenie OC ppm w towarzystwie, które ogłosiło upadłość. 

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG bierze na siebie odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe spowodowane przez kierowców użytkujących auto bez ważnego ubezpieczenia OC. W takich sytuacjach Fundusz wypłaca świadczenie z tytułu wystąpienia szkody i na osobie i na mieniu, wyrządzone w okolicznościach, które uzasadniają odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym.

W przypadku gdy szkody w mieniu spowoduje niezidentyfikowany kierowca, UFG nie wypłaci pełnego odszkodowania za uszkodzony pojazd. Instytucja ma prawo je pomniejszyć o kwotę, która stanowi równowartość 300 euro. A jeśli poszkodowany posiada ubezpieczenie AC, Fundusz jedynie dopłaci część, w której szkoda nie może być pokryta z dobrowolnej polisy AC. Za szkody osobowe, czyli w przypadku śmierci czy uszczerbku na zdrowiu, UFG wypłaca natomiast zawsze odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej. Pokrywa też roszczenia z tytułu poniesionych kosztów leczenia, czy wypłaty renty.

UFG ma jeszcze jedno ważne zadanie. Instytucja jest uprawniona do kontrolowania, czy kierowca posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm. Wśród instytucji, które są zobowiązane do kontroli obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC ppm są m.in. Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów i Inspekcja Transportu Drogowego.. Te instytucje zasilają danymi system informatyczny, który nazywa się wirtualny policjant. UFG korzysta z tego systemu, aby wypełniać swoje funkcje kontrolne. Jeśli instytucja wykryje przerwę w ubezpieczeniu, zgłasza się do właściciela samochodu o wyjaśnienie sytuacji i wzywa do okazania dokumentów potwierdzających wykupienie polisy.

Brak ważnego ubezpieczenia OC ppm wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłaty, której sposób obliczania szczegółowo został wskazany w art. 88 Ustawy z dnia z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (dalej będziemy nazywać ją karą). Wysokość tej kary zależy od typu pojazdu, a także od liczby dni bez ważnego ubezpieczenia OC ppm. Jej wymiar rośnie z roku na rok i jest uzależniony od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2024 roku wysokość kar przedstawia się następująco:

Kara w przypadku samochodu ciężarowego wynosi:

 • 2550 zł za brak OC do 3 dni,
 • 6360 zł za brak OC od 4 do 14 dni,
 • 12 730 zł za brak OC powyżej 14 dni.
 • Inne pojazdy
 • powyżej 14 dni - 1400 zł
 • od 4 do 14 dni - 700 zł
 • do 3 dni - 280 zł 

W przypadku, gdy chcesz się odwołać od opłaty (czyli potocznie kary) za brak ubezpieczenia OC ppm, konieczny jest kontakt z UFG. Większość spraw można obecnie załatwić online i nie trzeba składać wizyty w instytucji. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w uzasadnionych przypadkach  może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości opłaty albo udzielić ulgi w jej spłacie. W takich sytuacjach UFG może wziąć pod uwagę przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuację materialną i życiową osoby zobowiązanej do zapłacenia kary za brak ubezpieczenia OC ppm.

Aby złożyć wniosek o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie kary nałożonej przez UFG, pobierz z oficjalnej strony internetowej instytucji wzór wniosku. Pamiętaj, że jedynym skutecznym sposobem uniknięcia obowiązku uiszczenia opłaty jest niedopuszczenie do jej naliczenia czyli terminowe zawarcie ubezpieczenia OC ppm.

Z poprzedniego rozdziału wiesz, jak kontaktować się w sprawie kary czyli opłaty za brak ubezpieczenia OC ppm. Jeśli ubiegasz się o odszkodowanie za wypadek spowodowany przez nieznanego sprawcę lub kierowcę bez ubezpieczenia OC ppm, nie musisz bezpośrednio kontaktować się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Zgodnie z art. 108 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jako uprawniony do odszkodowania możesz zgłosić swoje roszczenia do UFG przez którykolwiek zakład ubezpieczeń, który  oferuje ubezpieczenia obowiązkowe. Zakład ubezpieczeń nie może Ci odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody. Po tym, jak ubezpieczyciel otrzyma Twoje zgłoszenie roszczenia, przeprowadzi postępowanie, aby ustalić zasadność i wysokość dochodzonych przez Ciebie roszczeń i niezwłocznie prześle zebraną dokumentację do Funduszu. Równocześnie powiadomi o tym Ciebie, jako osobę, która zgłosiła roszczenie.
 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • Regulamin umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.