Kiedy przysługuje Ci wypłata odszkodowania z OC sprawcy? 

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

W przypadku kolizji czy wypadku drogowego, gdzie to ty byłeś poszkodowanym, otrzymasz odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy danego zdarzenia. Oczywiście, żeby je uzyskać, musisz najpierw zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń. 

Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie szkody i wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

Spis treści:

  1. Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy

Czas, w jakim ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacenia odszkodowania z ubezpieczenia OC, jest określony w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Tym samym ubezpieczyciel ma na to 30 dni, licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez osobę uprawnioną lub poszkodowaną. 

Prawo jednak przewiduje sytuacje, w których wyjaśnienie sprawy w takim terminie nie jest możliwe – chodzi o kwestie związane z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wypłaty odszkodowania. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane jest się w ciągu 14 dni od dnia, w którym możliwe było wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, ale nie może to być później niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.[1] Termin ten może być jeszcze inny, jeśli określenie wysokości odszkodowania czy odpowiedzialności ubezpieczyciela jest uzależnione od wyroku w toczącym się postępowaniu karnym czy cywilnym.[2]

W sprawach, w których nie ma żadnych wątpliwości co do wskazania sprawcy i odpowiedzialności ubezpieczyciela, towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. W sytuacjach szczególnych czas na wypłatę odszkodowania się wydłuża. Jeśli ubezpieczyciel nie może wypłacić odszkodowania we wskazanym terminie, to jest zobowiązany na piśmie powiadomić o tym uprawnionego oraz określić przyczyny takiej sytuacji. Towarzystwo powinno również wypłacić tę część odszkodowania, która jest bezsporna. Ma także obowiązek pisemnego poinformowania uprawnionego, jeśli nie ma on zdaniem ubezpieczyciela prawa do odszkodowania albo przysługuje mu ono w innej wysokości. W przesłanym dokumencie powinno się znaleźć pouczenie o tym, że poszkodowany może dochodzić swoich praw w sądzie. Na ewentualne odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela masz 3 lata.

Czas, jaki ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania, określony jest w ustawie i standardowo wynosi 30 dni. W pewnych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może jednak wydłużyć ten okres, o ile znajduje to uzasadnienie.

[1] Aleksander Daszewski, W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, czy są jakikolwiek sankcje za niedotrzymanie tego terminu? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na zakładzie ubezpieczeń przy wykonaniu jego zobowiązań umownych?, „Rzecznik Finansowy”, [dostęp: 2 marca 2019], <https://rf.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-ogolne/W_jakim_terminie_zaklad_ubezpieczen_ma_obowiazek_wyplacic_odszkodowanie__czy_sa_jakikolwiek_sankcje_za_niedotrzymanie_te__20267>.

[2] Termin wypłaty odszkodowania z OC i AC, „Mfind Akademia”, 21 czerwca 2018 [dostęp: 2 marca 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/dochodzenie-odszkodowan/termin-wyplaty-odszkodowania-oc-ac/>.

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym o zakresie, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, można znaleźć w pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych Allianz Online, na który składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia („o.w.u.”) Ubezpieczenia Auto Casco Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 102/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Od Zniszczenia Pojazdu Wskutek Pożaru Oraz Od Kradzieży Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 103/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Allianz Online, przyjęte uchwałą Zarządu Allianz nr 104/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Auto Assistance Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 105/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Ochrony Prawnej Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 106/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 107/2017 z dn. 22.11.2017 r. Zwróć uwagę, że obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC jest uregulowane w Ustawie z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z ewentualnymi późniejszymi zmianami). Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są u Agenta ubezpieczeniowego Allianz oraz na stronie internetowej www.allianz.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.