Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Nawet jeśli jesteś bardzo dobrym, doświadczonym kierowcą i tobie mogą się przydarzyć kolizja czy wypadek. Czy wiesz, jak powinieneś się w takich okolicznościach zachować? Pierwsza taka sytuacja może być szczególnie stresująca. Warto wcześniej przygotować się na taką ewentualność m.in. poprzez wydruk oświadczenia sprawcy kolizji drogowej, które powinieneś mieć ze sobą zawsze w swoim samochodzie. Kiedy możesz go użyć i jak powinno wyglądać takie pismo?

Nie każde zdarzenie na drodze kwalifikuje się do tego, aby wystarczające było spisanie oświadczenia sprawcy kolizji. Prawo nie wprowadza definicji legalnej zdarzeń, jednak zgodnie z potocznym rozumieniem tych terminów opartym na definicji „wypadku komunikacyjnego”  będącego przestępstwem w rozumieniu art. 177 KK oznaczają one:

 • Wypadek drogowy – zdarzenie w ruchu lądowym spowodowane nieumyślnie, wynikiem którego jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała, które spowodowały naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwające dłużej niż 7 dni. Do czego konkretnie musi dojść, aby spełniony został warunek z drugiej części powyższego objaśnienia? Trudno tutaj doszukać się konkretnych definicji – musi to po prostu ocenić lekarz.
 • Kolizja drogowa – to również nieumyślnie spowodowane zdarzenie w ruchu lądowym skutkujące stratami materialnymi lub obrażeniami, które spowodowały naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające mniej niż 7 dni. Co istotne, określenia tego nie znajdziesz w przepisach – jest ono potoczne, ale po prostu się przyjęło. Używają go zarówno policja, jak i ubezpieczyciele.[1]

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej ma zastosowanie wyłącznie w przypadku kolizji. Jeśli doszło do wypadku drogowego, to koniecznie musisz wezwać policję. Oczywiście, żeby można było napisać takie oświadczenie, strony muszą ustalić, kto odpowiada za spowodowaną kolizję. Jeśli wina jest jasna, a uczestnicy zdarzenia doszli do porozumienia, to wtedy mogą spisać oświadczenie.

Takie oświadczenie nie wchodzi w grę, jeśli:

 • nie możesz porozumieć się z innym uczestnikiem zdarzenia co do ustalenia tego, który kierowca jest sprawcą zdarzenia;
 • jeśli sprawca nie chce podać swoich danych;
 • podejrzewasz, że uczestnik zdarzenia znajduje się pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

W takich sytuacjach koniecznie musisz wezwać policję. Wtedy obowiązek przygotowania odpowiedniego dokumentu spoczywa właśnie na funkcjonariuszach policji.

UWAGA: oświadczenie musi być napisane przez sprawcę kolizji. Jeśli napisze je ktoś inny, to sprawca będzie się mógł wyrzec tego, co teoretycznie zadeklarował. Sam własnoręczny jego podpis to zbyt mało.

Żebyś miał pewność informacji, które muszą znaleźć się w oświadczeniu, przygotowaliśmy specjalny druk: POBIERZ

Wydrukuj go i umieść np. w schowku samochodowym, tak byś w niespodziewanej sytuacji miał go przy sobie. Jeśli inny uczestnik kolizji również nie miałby takiego oświadczenia, a nie ma możliwości jego zorganizowania w danym miejscu, to wtedy warto wezwać policję.

Pamiętaj, że o każdym zdarzeniu musisz poinformować ubezpieczyciela sprawcy. Dotyczy to również kolizji drogowej. Możesz tego dokonać telefonicznie. Po zgłoszeniu i opisaniu zdarzenia ubezpieczyciel skieruje na miejsce postoju samochodu rzeczoznawcę, który na podstawie oględzin dokona wyceny szkody.

Jeśli doszło do kolizji, to oświadczenie możesz sporządzić na zwyczajnej kartce papieru. Pamiętaj tylko o tym, aby zawrzeć na nim wszystkie ważne informacje. W tym:

 • imiona i nazwiska uczestników kolizji;
 • dane adresowe kierowców;
 • informacje o prawie jazdy uczestników kolizji (numer prawa jazdy i organ, który je wydał);
 • numery dowodów osobistych;
 • numery rejestracyjne samochodów, które uczestniczyły w kolizji;
 • numer polisy OC sprawcy, nazwa ubezpieczyciela i numer kontaktowy do niego;
 • opis zdarzenia;
 • konkretne oświadczenie sprawcy zdarzenia, że to on jest winowajcą;
 • podpisy obu kierowców.
Jeśli na drodze przydarzy ci się kolizja, a nie wypadek, to nie musisz wzywać policji. Wystarczy sporządzenie oświadczenia sprawcy, o ile ustalicie pomiędzy sobą, kto nim jest. Pamiętaj, aby zawsze mieć przy sobie druk takiego oświadczenia, dzięki czemu unikniesz konieczności wzywania policji.
[1] Kolizja czy wypadek drogowy?, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, [dostęp: 11 lutego 2019], <http://www.brd.org.pl/2,148,Kolizja_czy_wypadek_drogowy.htm>.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.