Samochód zastępczy z ubezpieczenia OC sprawcy – komu się należy i jak go otrzymać?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Po wypadku lub kolizji drogowej, spowodowanych przez innego kierowcę, Twoje auto nie nadaje się do użytku? Sprawdź, czy możesz domagać się samochodu zastępczego z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (dalej oc ppm) sprawcy. Dowiedz się, co zrobić, by go otrzymać oraz jak długo możesz z niego korzystać.

Wiele osób, których pojazd został poważnie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej lub wypadku, zastanawia się, czy należy się samochód zastępczy z OC ppm sprawcy. Wszystko zależy od okoliczności zdarzenia oraz rozmiaru szkody. Co do zasady, auto zastępcze otrzymasz, jeżeli:

●     Twój pojazd został uszkodzony w takim stopniu, że uniemożliwia to jego dalsze użytkowanie,

●     nie ponosisz winy za spowodowanie zdarzenia

●     sprawca wypadku posiadał ważne ubezpieczenie OC ppm.

Kolejną kwestią, która budzi wiele wątpliwości, jest to, na ile dni przysługuje samochód zastępczy z OC ppm sprawcy. Nie ma ścisłych regulacji odnośnie tego, jak długo możesz z niego korzystać. Wszystko zależy od sytuacji. O samochód zastępczy możemy ubiegać się:

●     gdy szkoda ma charakter częściowy i można ją naprawić,

●     gdy szkoda ma charakter całkowity, a uszkodzony pojazd nie nadaje się do naprawy.

W przypadku szkody częściowej samochód zastępczy z OC ppm sprawcy przysługuje Ci do chwili, aż Twoje auto zostanie naprawione. W ten okres wlicza się czas od oddania pojazdu do serwisu do odebrania go po naprawie. Pamiętaj o tym, że gdy uszkodzenia są na tyle nieistotne, że pojazd może poruszać się po drogach, najem będzie uzasadniony wyłącznie w okresie faktycznej naprawy. 

Ubezpieczyciel może też sprawdzić, kiedy auto faktycznie znajdowało się w warsztacie. Taka procedura ma zapobiegać nadużyciom związanym np. z nieuzasadnionym korzystaniem z pojazdu zastępczego. Warto mieć to na uwadze szczególnie wtedy, gdy naprawa samochodu wymaga długiego oczekiwania na części zamienne. W takiej sytuacji zadbaj o to, by serwis odpowiednio udokumentował ten fakt w końcowym rozliczeniu.

Pojazd zastępczy możesz otrzymać także w przypadku szkody całkowitej. W ten sposób określa się sytuację, gdy samochód uległ zniszczeniu, a koszty naprawy przekraczają jego wartość szacowaną na dzień likwidacji szkody.

Może się zdarzyć, że ubezpieczyciel już po kilku dniach od zgłoszenia przekaże Ci informację o tym, że uznał szkodę. W takim piśmie poda także wysokość przysługującego Ci odszkodowania. Dzięki temu szybciej zorientujesz się, jakie środki możesz przeznaczyć na zakup nowego pojazdu.

Co, jeśli bezpośrednio po wypłacie odszkodowania nie uda Ci się kupić nowego samochodu? W takiej sytuacji możesz ubiegać się o to, by nadal korzystać z auta zastępczego na koszt ubezpieczyciela. Pamiętaj jednak, że każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Ubezpieczyciel może odmówić ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wynajmem pojazdu, jeżeli uzna, że zwłoka w zakupie nowego samochodu wynika z nieuzasadnionych przyczyn.

Jeśli w danym momencie ubezpieczyciel nie będzie mógł zapewnić Ci samochodu zastępczego lub chcesz samodzielnie wypożyczyć samochód, możesz to zrobić. W takim przypadku kluczowe jest to, żeby koszty wynajmy samochodu zastępczego mieściły się w zakresie z cennika, który stosuje towarzystwo. W tym przypadku faktury, które otrzymasz z wypożyczalni, należy zgłosić do ubezpieczyciela, u którego sprawca zdarzenia miał wykupione ubezpieczenie OC ppm.

Pamiętaj, że w pewnych okolicznościach ubezpieczyciel może odmówić pokrycia wszystkich kosztów związanych z udostępnieniem samochodu zastępczego. Stanie się tak, jeśli wynajmiesz pojazd wyższej klasy niż auto, które zostało uszkodzone podczas kolizji lub wypadku. Jeżeli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, musisz liczyć się z koniecznością pokrycia części kwoty za wynajem samochodu. 

Zakłady ubezpieczeń uznają jedynie te wydatki związane z najmem pojazdu zastępczego, które są celowe i niezbędne. Oznacza to, że zakres wydatków związanych z korzystaniem z innego pojazdu powinien być porównywalny z tym, jak korzystałbyś ze swojego środka lokomocji, gdyby nie wyrządzono Ci szkody. Aby ubezpieczyciel uznał poniesione przez Ciebie wydatki za ekonomicznie uzasadnione, to pojazd, który wynajmujesz, musi być pojazdem o podobnej klasie do pojazdu uszkodzonego lub zniszczonego.

Warto też zwrócić uwagę na to, jakie stawki za wynajem stosuje dana wypożyczalnia. Upewnij się, że są one wyższe od tych, jakie obowiązują na danym rynku lokalnym. 

Kwestia związana z tym, czy należy się samochód zastępczy z ubezpieczenia OC ppm sprawcy, jeśli poszkodowany posiada inny pojazd, wzbudza sporo pytań. Z dotychczasowego orzecznictwa wynika, że ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów związanych z wynajmem auta zastępczego, jeśli w czasie naprawy uszkodzonego pojazdu możesz swobodnie korzystać z innego samochodu. Kluczowa jest tu jednak kwestia faktycznej możliwości użytkowania auta. Dlatego, nawet jeśli posiadasz dwa samochody, lecz z drugiego pojazdu korzysta na co dzień na przykład członek Twojej rodziny, możesz domagać się, by towarzystwo udostępniło Ci auto zastępcze.
Pamiętaj też, że nie wszystkie koszty związane z udostępnieniem samochodu zastępczego z OC sprawcy pokryje ubezpieczyciel. Co do zasady, towarzystwo ma obowiązek rozliczyć jedynie opłatę za sam wynajem auta. Z własnej kieszeni zapłacisz z kolei, np. za tankowanie czy wniesienie kaucji w wypożyczalni.

Chcesz skorzystać z samochodu zastępczego, za którego wynajem zapłaci ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia? Najlepiej zgłoś taką chęć już podczas zgłoszenia szkody. Dzięki temu niedługo po zarejestrowaniu wniosku ubezpieczyciel będzie mógł się z tobą skontaktować, by wskazać Ci wypożyczalnię, w której możesz wynająć pojazd.

Samochód zastępczy z ubezpieczenia OC ppm sprawcy możesz otrzymać także w warsztacie, który będzie zajmował się likwidacją szkody lub w wypożyczalni. Wtedy rozliczenie za wynajem auta zastępczego może mieć formę bezgotówkową, bezpośrednio pomiędzy ubezpieczycielem a firmą, która udostępnia pojazd. Dlatego, by uniknąć dodatkowych formalności, sprawdź, czy wypożyczalnia samochodów podpisała umowę z danym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.