Sprzedajesz lub kupujesz pojazd? - Sprawdź, co dalej z polisą OC i AC!

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

Sprzedajesz swój samochód? 

Masz obowiązek  powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela. 

Kupujesz auto? 

Również masz pewne obowiązki związane z polisą OC, która automatycznie przechodzi na nowego nabywcę. Czy sytuacja wygląda podobnie w przypadku zakupu auta z polisą AC? 

Zgodnie z prawem jako sprzedawca samochodu musisz przekazać nowemu posiadaczowi pojazdu  polisę OC. Można powiedzieć, że nabywca kupuje pojazd wraz z ubezpieczeniem. 

Masz obowiązek w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu poinformować o tym fakcie swojego ubezpieczyciela. Najlepiej dopilnuj tej formalności jak najszybciej.

Co zrobić z polisą OC?

Jeśli sprzedałeś samochód, to masz obowiązek w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu  poinformować o tym fakcie  ubezpieczyciela, ale najlepiej zrobić to już tego samego dnia. Informacja musi zawierać dane posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. 

Dane posiadacza powinny obejmować:,

Niedopilnowanie terminu 14 dni może mieć poważne konsekwencje. Pamiętaj, że jeśli nie poinformowałeś ubezpieczyciela o sprzedaży auta, to dla niego w dalszym ciągu jesteś posiadaczem samochodu i jednocześnie obciążają cię skutki wyrządzenia skody.. Co więcej, zgodnie z prawem do momentu skutecznego poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaży strony transakcji ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki.

Równie ważne jest, aby o fakcie sprzedaży pojazdu poinformować urząd gminy, w którym auto jest zarejestrowane. Każdy sprzedający ma 30 dni kalendarzowych na dokonanie wszystkich formalności. Czynność tę wykonujemy między innymi, aby ustrzec się przed ewentualnym wezwaniem do uregulowania mandatów należących do nowego właściciela.

Zgodnie z zapisami OWU z dniem zbycia pojazdu ochrona wynikająca z  ubezpieczenia Autocasco wygasa wskutek rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Zwrot składki za ubezpieczenie OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nowego właściciela pojazdu. Oznacza to, że możesz otrzymać zwrot składki tylko w sytuacji, gdy   nabywca ją wypowie.. Warto ustalić te kwestie jeszcze na etapie zawierania transakcji kupna-sprzedaży. Dlaczego kupujący miałby wypowiedzieć polisę? Być może chce korzystać z ochrony innego ubezpieczyciela. Musi się również liczyć z tym, że ubezpieczyciel dokona nowej kalkulacji składki, w wyniku czego będzie ona zdecydowanie wyższa. Reasumując: możliwość odzyskania części niewykorzystanej składki za ubezpieczenie  OC jest zależna wyłącznie od decyzji nowego posiadacza pojazdu. Może on po prostu korzystać z aktualnej polisy do momentu zakończenia obowiązywania ochrony.

Jak już wiesz, auto kupujesz wraz z polisą OC, a tym samym przejmujesz wszystkie związane z nią prawa i obowiązki. Jeśli np. poprzedni właściciel rozłożył płatność za ubezpieczenie na dwie raty, a płatność składki za kolejną ratę przypada na okres, gdy jesteś posiadaczem pojazdu, to obowiązek jej uregulowania spoczywa na tobie – o ile oczywiście składka nie została uregulowana wcześniej. 

Kiedy zostaniesz posiadaczem pojazdu, możesz:

Pamiętaj jednak, że w przypadku wypowiedzenia, musisz zakupić nową polisę, aby zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

Uwaga: pamiętaj, że umowa zawarta przez poprzedniego posiadacza pojazdu nie przedłuża się automatycznie!

 Ubezpieczenie AC  jest dobrowolne i w przypadku tej polisy nie obowiązują te same zasady co w przypadku ubezpieczenia OC. Analogicznie wygląda to przy pozostałych ubezpieczeniach dobrowolnych, takich jak np. Assistance. Jeśli sprzedałeś samochód, to otrzymasz zwrot środków za niewykorzystany okres – musisz jedynie poinformować ubezpieczyciela o tym, że auto ma nowego właściciela.

Jeśli jesteś kupującym i chcesz posiadać ochronę Autocasco, to powinieneś ją dodatkowo wykupić. 

Transakcja zakupu i sprzedaży auta wymaga dopilnowania niewielkich formalności w zakresie ubezpieczeń OC i AC. Jeśli nie jesteś przekonany, co powinieneś zrobić, to skontaktuj się z naszymi doradcami – chętnie udzielimy ci pomocy. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.