Sprzedaż samochodu a AC – wszystko, co musisz wiedzieć

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Sprzedaż samochodu wiąże się z przekazaniem nowemu właścicielowi dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm). Ważne jest również poinformowanie towarzystwa ubezpieczeń o tym fakcie. Zależności pomiędzy sprzedażą samochodu a ubezpieczeniem OC ppm są dość dobrze wyjaśnione i znane większości klientów. Jak jednak wygląda kwestia ubezpieczenia autocasco (AC)? Czy ono również jest przekazywane nabywcy, czy też można ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony od towarzystwa ubezpieczeń?

Zgodnie z prawem osoba, która sprzedaje pojazd, ma obowiązek przekazać jego nabywcy potwierdzenie zawarcia  umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  .  W terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności zbywca pojazdu powinien  o tym fakcie powiadomić zakład ubezpieczeń  i podać  dane, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, albo w przypadku przedsiębiorców nazwę, siedzibę i numer REGON. W przypadku zaniedbania tego obowiązku trzeba liczyć się z konsekwencjami.

Jeśli nie poinformujesz ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu, to wraz z nabywcą poniesiecie solidarną odpowiedzialność za uiszczenie składki (aż do dnia powiadomienia).

Gdy kupujesz samochód  i otrzymujesz od zbywcy dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm, masz kilka możliwości. Pierwszą jest korzystanie z ubezpieczenia zbywcy aż do końca okresu, na jaki zostało zawarte.   Jeśli składka za OC została rozłożona na raty, to jako nabywca poniesiesz koszty kolejnych rat.

Trzeba pamiętać o jeszcze jednej kwestii, która wiąże się z przejęciem ubezpieczenia OC ppm po sprzedającym. Po zmianie własności auta zakład ubezpieczeń może ponownie przeliczyć składkę. Celem jest dostosowanie jej wysokości do Ciebie jako nowego posiadacza auta. Nowa składka będzie uwzględniać zwyżki lub zniżki, które Ci przysługują. Przy wyliczeniu jej ubezpieczyciel weźmie też pod uwagę (oprócz Twojej historii ubezpieczeniowej) Twoje miejsce zamieszkania. W rezultacie tego przeliczenia, ubezpieczyciel może naliczyć Ci niższą lub wyższą stawkę za OC.

Ważne jest również to, że - co do zasady - ubezpieczenie OC ppm odnawia się automatycznie po roku, chyba że umowa zostanie wypowiedziana przez właściciela. Są jednak wyjątki od tej zasady. Jednym z nich jest właśnie sytuacja, gdy jako nowy właściciel pojazdu skorzystasz z ubezpieczenia OC zbywcy. W tym przypadku umowa ubezpieczenia nie będzie przedłużona automatycznie i wygaśnie z chwilą upływu okresu, na który została zawarta. Jeśli jako nowy właściciel zechcesz kontynuować współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym zbywcy, będziesz musiał zawrzeć nową umowę ubezpieczenia. W tym przypadku musisz pamiętać, by zrobić to przed upływem okresu ubezpieczenia starej polisy. Chodzi o to, by nie przerwać ciągłości okresu ubezpieczenia OC ppm.

Drugą możliwością, jaką masz jako nowy właściciel, jest wypowiedzenie umowy OC ppm, którą zawarł zbywca i wykupienie nowego ubezpieczenia OC ppm w wybranym przez siebie towarzystwie. Możesz skorzystać z tej opcji, jeśli zawrzesz umowę ubezpieczenia w dniu, w którym wypowiesz obowiązującą wcześniej umowę ubezpieczenia OC ppm. W innym przypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może wykryć przerwę w ubezpieczeniu i nałożyć na Ciebie obowiązek uiszczenia opłaty. 
W przypadku, gdy nowy właściciel wypowie umowę ubezpieczenia OC ppm, które wykupił sprzedający pojazd, poprzedni właściciel otrzyma zwrot części składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel zwróci poprzedniemu właścicielowi składkę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może w takim przypadku nie zwrócić niewykorzystanej składki OC.

 Ubezpieczenie AC czyli autocasco  , jest ubezpieczeniem dobrowolnym. O tym, jak rozwiązać umowę ubezpieczenia AC i na jakich warunkach najczęściej mówi dokument znany jako ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Właściwe przepisy znajdziesz też w kodeksie cywilnym.

Najczęściej przy sprzedaży samochodu ubezpieczenie autocasco i inne ubezpieczenia dobrowolne, takie jak np. NNW, assistance, ubezpieczenie opon i szyb, wygasają z chwilą zbycia pojazdu. Mówi o tym Art. 823 § 3 kodeksu cywilnego, który brzmi: ”Jeżeli prawa, o których mowa w § 1, nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę”.

W praktyce oznacza to, że ubezpieczenie AC nie przechodzi automatycznie na kolejnego właściciela, a jego dotychczasowy posiadacz może liczyć na zwrot części zapłaconej  składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. O tym, jak starać się o zwrot składki AC, mogą określać OWU. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe zawierają tam obowiązek zgłoszenia  sprzedaży pojazdu. Może się zdarzyć, że konieczne będzie wypełnienie specjalnego wniosku, którego wzór zazwyczaj znajduje się na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Jeśli jako nowy właściciel pojazdu chcesz korzystać z ochrony w ramach ubezpieczenia AC, najczęściej będziesz musiał  samodzielnie zawrzeć taką umowę ubezpieczenia. Cena  ubezpieczenia AC   czyli składka, jaką zapłacisz, zależy m.in. od wartości pojazdu, zakresu ochrony, sum ubezpieczenia. Różne towarzystwa ubezpieczeniowe w różny sposób konstruują swoje produkty ubezpieczeniowe. Niektóre z nich przewidują ubezpieczenie AC w kilku wariantach o różnym zakresie i z różnymi sumami ubezpieczenia. Dzięki temu łatwiej jest zdecydować się na którąś opcję. Ubezpieczenie AC może chronić m.in. przed konsekwencjami finansowymi kradzieży pojazdu, zniszczeń spowodowanych np. wandalizmem czy wypadku spowodowanego z winy właściciela samochodu. Dokładny opis poszczególnych zakresów podawany jest najczęściej w OWU.

Podsumowując, w zakresie ubezpieczenia OC  ppm otrzymanego od zbywcy  masz dwie możliwości. Możesz zrezygnować i wypowiedzieć umowę ubezpieczenia zawartego przez zbywcę pojazdu - wtedy musisz pamiętać, by w tym samym dniu zawrzeć nowe ubezpieczenie OC ppm. Możesz też zachować dotychczasową ochronę. Wtedy prawdopodobnie ubezpieczyciel przeliczy składkę na nowo.  Jeśli składka OC była opłacana przez poprzedniego właściciela w ratach, to Tobie przypadnie opłacenie kolejnych rat.  

Podstawa prawna

  • kodeks cywilny
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Zobacz także:
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.