Podatek od sprzedaży samochodu w 2021 roku - ile i kiedy trzeba zapłacić?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 4 min 
Każda osoba, która kupuje auto musi zapłacić podatek od sprzedaży samochodu. Obowiązek uwzględnienia takiej transakcji w rozliczeniu dotyczy również osób, które sprzedały samochód - ale nie wszystkich. Sprawdź, kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży samochodu i jaka jest jego wysokość w 2021 roku! 
Spis treści:
 

Sprzedajesz pojazd i zastanawiasz się, czy od sprzedaży samochodu płaci się podatek dochodowy? Otóż zgodnie z „ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych” na osobach, które sprzedały samochód, również ciąży obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jednak nie wszyscy sprzedający są zobligowani do uiszczenia opłaty.

Podatek od sprzedaży samochodu należy opłacić, jeśli pojazd został zbyty przed upływem 6 miesięcy od momentu jego kupna. Takie transakcje są traktowane przez Urząd Skarbowy jak uzyskanie przychodu, dlatego podlegają opodatkowaniu.

Warto zaznaczyć, że liczą się pełne miesiące, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po kupnie samochodu, zgodnie z datą widniejącą na umowie kupna-sprzedaży. Jeśli więc w ciągu 6 kolejnych miesięcy po kupnie pojazdu zdecydujesz się na jego sprzedaż, będziesz mieć obowiązek zapłacenia podatku dochodowego. 

Wysokość podatku dochodowego od sprzedaży samochodu przed upływem pół roku wylicza się według zasad ogólnych. W zależności od zastosowanej skali podatkowej może być to 17 proc. lub 32 proc.

Wysokość procentu od dochodu ze sprzedaży zależy od tego, ile sprzedający pojazd zarobił ogółem w roku ubiegłym. Jeśli więc osoba składająca zeznanie podatkowe zarobiła poniżej 85 528 zł, obowiązuje ją 17 proc. Osoby zarabiające więcej będą musiały zapłacić podatek od sprzedaży samochodu w wysokości 32 proc.

Należy jednak zaznaczyć, że wysokość podatku liczy się nie na podstawie kwoty, za jaką sprzedajemy samochód, a na podstawie tego, ile na nim zarabiamy. Jeśli więc samochód został kupiony np. za 20 tysięcy zł, a sprzedany za 22 tysiące zł, kwota podlegająca opodatkowaniu wynosi 2 tysiące zł.  

Warto również zaznaczyć, że od kwoty przychodu można odliczyć poczynione nakłady. Jeśli więc w okresie posiadania samochodu, pojazd był przez Ciebie naprawiany czy wymieniano w nim części zamienne, możesz odjąć te koszty od przychodu. To wpłynie na zmniejszenie wysokości podatku od sprzedaży samochodu. Pamiętaj jednak, że takie informacje muszą być zgodne z prawdą. 

Zdarza się, że nawet przed upływem pół roku sprzedajemy samochodu za niższą kwotę, a tym samym tracimy na transakcji. Czy w takich sytuacjach również trzeba płacić podatek od sprzedaży samochodu? Nie. W takich przypadkach nie pojawia się dochód ze sprzedaży, a tym samym Urząd Skarbowy nie wymaga zapłaty podatku. Jednak nie zwalnia to osoby sprzedającej z tego, żeby uwzględnić sprzedaż w rozliczeniu rocznym. Nawet jeśli podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, należy uwzględnić tę transakcję w deklaracji podatkowej. 

Podatek od sprzedaży samochodu należy odprowadzić dopiero w roku następnym, przy okazji składania deklaracji. Każdy obywatel ma czas na rozliczenie go do końca kwietnia.

Dochód ze sprzedaży samochodu wykazuje się na formularzu PIT-36. Należy odszukać pozycję „Dochody i straty” i wpisać odpowiednią kwotę w punkcie „Inne źródła”. Kwota, jaką wpisujemy, to różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna pojazdu pomniejszona o poczynione nakłady.  

Również przedsiębiorcy mają obowiązek opłacenia podatku od sprzedaży samochodu firmowego, jeśli oczywiście sprzedawany samochód został wprowadzony do ewidencji i stanowi element majątku. W takich sytuacjach od wysokości dochodu ze sprzedaży można odjąć koszty amortyzacji. Czynni podatnicy VAT też muszą zapłacić podatek.

Podatek od sprzedaży samochodu firmowego nie będzie wymagany, jeśli pojazd został zbyty po upływie 6 lat od chwili jego wycofania z firmy. Także podarowanie pojazdu firmowego członkowi rodziny zwalnia z obowiązku opłacenia podatku. 

Każdy, kto uzyskał dochody w roku poprzednim, ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Konsekwencją uchylenia się od podatku może być kara pieniężna w wysokości do 720 stawek dziennego wynagrodzenia, a nawet kara pozbawienia wolności. 
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.