Likwidacja szkody z polisy OC sprawcy – kiedy otrzymam odszkodowanie? 

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 

Byłeś poszkodowanym w kolizji czy wypadku, zgłosiłeś szkodę do ubezpieczyciela i czekasz na odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia? Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą dotrzymać terminów wskazanych w ustawie. 

Termin likwidacji szkody w przypadku tej polisy określony jest w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Kiedy zatem otrzymasz odszkodowanie?[1]

Zgodnie z wyżej wskazaną ustawą ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od dnia, w którym szkoda została zgłoszona. Dlatego zazwyczaj po takim zgłoszeniu przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego skontaktuje się z Tobą w ciągu kilku dni i ustali dalszy przebieg procesu jej naprawy. Niestety, ale wskazany termin 30 dni nie zawsze będzie dotrzymany. W ustawie dopuszczalna jest również sytuacja, w której ubezpieczyciel nie dotrzyma tego terminu wypłaty odszkodowania – może do tego dojść, jeśli w tym czasie nie było możliwe ustalenie  okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, jakie należy się poszkodowanemu. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty środków z odszkodowania w ciągu 14 dni od dnia, w którym możliwe było ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, ale nie może to być termin późniejszy, niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. W ustawie znajduje się również jeden wyjątek, jeśli chodzi o graniczny termin, wspomniane 90 dni. Otóż w szczególnych przypadkach, kiedy określenie wysokości odszkodowania lub odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie uzależniona od wyniku postępowania karnego lub cywilnego, możliwe jest przekroczenie wspomnianego terminu 90 dni. Nie zmienia to jednak faktu, że w dalszym ciągu ubezpieczyciel musi wypłacić bezsporną część odszkodowania właśnie w ciągu 30 dni.

Jeśli ubezpieczyciel nie jest w stanie dotrzymać ustawowego terminu wypłaty odszkodowania, ma obowiązek zawiadomienia cię na piśmie o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczenia. Zakład Ubezpieczeń wypłaca także bezsporną część odszkodowania.

Termin wypłaty odszkodowania z OC

Na zgłoszenie szkody z OC masz aż 3 lata, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. a w przypadku szkód na osobie, które wynikają ze zbrodni lub występku, termin ten jest wydłużony do 20 lat. Rozsądnym rozwiązaniem jest jednak zgłoszenie szkody jak najszybciej. Pamiętaj o tym, że szkoda może mieć wpływ na funkcjonowanie pojazdu i np. doprowadzić do poważniejszych uszkodzeń, a nawet być przyczyną następnej kolizji, czy wypadku.[2]

Otrzymałeś już propozycję wysokości odszkodowania, jakie może ci wypłacić ubezpieczyciel i wydaje ci się, że suma ta jest zbyt niska? Proponowana kwota nie wystarczy na pokrycie kosztów naprawy? Pamiętaj, że masz prawo do odwołania się od tej decyzji. Na napisanie odwołania masz aż 3 lata, a nawet 20 lat, jeśli szkoda wynika ze zbrodni lub występku. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na rozpatrzenie twojej reklamacji lub 60 dni w przypadku spraw, które są szczególnie skomplikowane. Żebyś jednak miał szansę na pozytywne rozpatrzenie twojej reklamacji, musisz ją odpowiednio uzasadnić. Dobrym rozwiązaniem jest np. skorzystanie z opinii niezależnego rzeczoznawcy. Jeśli ponownie otrzymasz odpowiedź, z którą się nie zgadzasz, możesz:

  • skierować sprawę do sądu,
  • złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego,
  • skorzystać z sądu polubownego czy z instytucji mediacji.

Termin wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC wynosi zgodnie z ustawą 30 dni. W pewnych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe będzie mieć jednak więcej czasu na dopełnienie tego obowiązku. Do wyjątków należy np. sytuacja, gdy ustalanie odpowiedzialności bądź wysokości odszkodowania zależy od postępowania karnego lub cywilnego, które jest w toku.

 

[1] Ewa Kiziewicz, Termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych, „Rzecznik Finansowy”, [dostęp: 15 marca 2019], <https://rf.gov.pl/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/Termin_likwidacji_szkody_w_ubezpieczeniach_obowiazkowych_i_dobrowolnych__20894>.

[2] Stefania Stuglik, Jak i kiedy zgłosić szkodę z OC?, „Rankomat”, 15 września 2017 [dostęp: 15 marca 2019], <https://rankomat.pl/samochod/jak-kiedy-zglosic-szkode-oc>.

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.