Jakie są różnice między ubezpieczeniami OC i AC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

Do ubezpieczeń komunikacyjnych zaliczamy m.in. polisę ubezpieczenie OC, autocasco (AC) czy assistance, przy czym zdecydowanie najlepiej znaną wszystkim posiadaczom pojazdów polisą umową ubezpieczenia jest oczywiście ubezpieczenie obowiązkowe OC. Czym różni się to ubezpieczenie od autocasco? Czy każdy samochód musi mieć wykupione zarówno OC, jak i AC? 

Co warto wiedzieć o tych ubezpieczeniach?

Komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w Polsce. Wg danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) [g1] w połowie 2017 roku w Polsce zarejestrowanych było blisko 29 mln pojazdów, z czego 22 mln to pojazdy osobowe. Każdy z nich powinien mieć wykupione ubezpieczenie OC.[1] Niestety część kierowców nie dopełnia tego obowiązku i jeździ bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacuje liczbę pojazdów bez tego ubezpieczenia na około 90-100 tysięcy.[2] Natomiast według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2017 roku liczba polis autocasco wynosiła w Polsce 6,37 mln przy 23,8 mln polis OC. Oznacza to, że ponad 25 proc. posiadaczy pojazdów mechanicznych zdecydowało się również na zakup ubezpieczenia autocasco.[3]

Choć w obu przypadkach mówimy o ubezpieczeniach komunikacyjnych, to jednak są to ubezpieczenia zdecydowanie odmienne. Oto najważniejsze różnice pomiędzy nimi:

  • Zakres OC jest uregulowany w ustawie – zasady działania komunikacyjnego ubezpieczenia OC zostały wskazane ustawowo. Prawo nakłada minimalne sumy gwarancyjne, jakie musi zagwarantować ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia, ale również określa, co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa. W przypadku autocasco ubezpieczenie musisz dopasować do swoich potrzeb – ubezpieczyciel zaproponuje ci różne pakiety, a ty musisz ocenić, który jest dla ciebie odpowiedni. Kluczowym dokumentem są ogólne warunki ubezpieczenia (OWU ), w którym znajdziesz m.in. informacje na temat zakresu ale również wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego[4]. 
  • OC jest obowiązkowe – posiadanie komunikacyjnej polisy OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nawet jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej może się wiązać z karami ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Natomiast AC jest dobrowolne, a nawet nie jest dostępne dla każdego samochodu – szczególnie pojazdów starszych. W Allianz dajemy możliwość skorzystania z AC nawet w przypadku samochodów mających 18 lat[5]. 
  • Wysokość sum gwarancyjnych – w przypadku OC sumy gwarancyjne są regulowane ustawowo. Obecnie wynoszą 1,05 mln euro dla szkód majątkowych i 5,21 mln euro dla szkód osobowych – kwoty te dotyczą jednego zdarzenia. Natomiast w przypadku ubezpieczenia autocasco suma ubezpieczenia wynosi najczęściej tyle, na ile został wyceniony dany pojazd.
  • Zakres ochrony – z OC wypłacone jest poszkodowanym odszkodowanie, kiedy spowodujesz szkody majątkowe lub osobowe u innych uczestników ruchu drogowego. Natomiast z AC to ty otrzymasz odszkodowanie, kiedy twój samochód zostanie skradziony, zniszczony przez osoby trzecie, przez siły natury albo po prostu uszkodzisz go np. w wyniku kolizji, którą sam spowodowałeś.
Komunikacyjne ubezpieczenia OC i AC mają inny zakres i zasady działania. Z AC korzysta przeciętnie co 4. kierowca, natomiast ubezpieczenie OC musi wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Co więcej, AC nie jest dostępne w przypadku każdego samochodu.

[1] Liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce - wg danych CEPiK (stan na 8.6.2017), „Prawo Drogowe”, 10 lipca 2017 [dostęp: 2 marca 2019], <https://www.prawodrogowe.pl/informacje/statystyka/liczba-pojazdow-zarejestrowanych-w-polsce-wg-danych-cepik-stan-n>.

[2] Maciej Bednarek, Nawet 100 tys. kierowców jeździ bez obowiązkowego OC. Rachunek dla pozostałych: 170 mln zł, „Wyborcza.pl”, 19 marca 2018 [dostęp: 2 marca 2019], <http://wyborcza.biz/biznes/7,147582,23161085,nawet-100-tys-kierowcow-jezdzi-bez-obowiazkowego-oc-rachunek.html?disableRedirects=true>.

[3]  Ubezpieczenia w liczbach 2017. Rynek ubezpieczeń w polsce, „Polska Izba Ubezpieczeń”, [dostęp: 2 marca 2019], <https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/ubezpieczenia-w-liczbach-2017.pdf>.

[4] Urszula Borowiecka, Jakie są podstawowe różnice pomiędzy OC i AC?, „Mfind Akademia”, 23 maja 2017 [dostęp: 2 marca 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/ubezpieczenia-komunikacyjne/sa-podstawowe-roznice-pomiedzy-oc-ac/>.

[5] Ubezpieczenie mój samochód, „Allianz”, [dostęp: 2 marca 2019], <https://www.allianz.pl/dla-ciebie/ubezpieczenia/samochod/moj-samochod/>.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.