Jak należy liczyć zniżki OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Przy obliczaniu składki za  obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ważne są przede wszystkim kolejne lata bezszkodowej jazdy, które stopniowo zwiększają poziom zniżek na OC. Do tego liczą się jednak także inne czynniki, takie jak wiek kierowcy, czas posiadania prawa jazdy, miejsce zamieszkania, a także model, przebieg czy pojemność silnika ubezpieczanego pojazdu.
Jak liczyć zniżkę OC dla współwłaściciela
pojazdu?
Bezpieczna jazda to podstawa. Dlatego każdy rok bezszkodowej historii w prowadzeniu pojazdu premiowany jest zwykle uzyskaniem kolejnego poziomu zniżki na OC, natomiast każda szkoda skutkuje zwykle zwyżką składki. Trzeba pamiętać, że ta zasada dotyczy nie tylko głównego właściciela pojazdu, ale odnosi się również do współwłaściciela.
Co to oznacza? Oznacza to zwykle, że niedoświadczony kierowca może korzystać ze zniżek bardziej doświadczonego współwłaściciela, lecz również ponosi konsekwencje szkód, które zostały przez niego dokonane, tracąc zniżki, gdy współwłaściciel spowoduje szkodę. Zniżkę na OC można utracić nie tylko za szkody spowodowane przez właściciela i współwłaściciela, lecz także przez innego kierowcę, który prowadził ubezpieczony samochód.
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.