Wycena samochodu do ubezpieczenia - czy opłaca się zaniżyć wartość auta? 

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 

Jednym z czynników, które mają wpływ na koszt  ubezpieczenia dobrowolnego autocasco, jest wartość Twojego samochodu. Ubezpieczyciel dokonuje jego wyceny na podstawie danych z systemów, na których się opiera. Czy będzie to na pewno cena rynkowa samochodu? 

Co jeśli ubezpieczyciel wyceni auto na niższą kwotę, niż wynosi jego realna wartość?

Z punktu widzenia właściciela samochodu zaniżenie jego wartości ma znaczenie, gdyż umożliwia obniżenie ceny składki za polisę autocasco. Jeśli wyceną samochodu zajmie się ubezpieczyciel, to skorzysta z profesjonalnych katalogów, takich jak np. Eurotax, i na tej podstawie zostanie oszacowana wartość samochodu. Jeśli jednak nie zgadzasz się z wyceną ubezpieczyciela, to możesz poprosić o przygotowanie takiej wyceny rzeczoznawcę.

Problemy z wyceną nie pojawią się w przypadku samochodów, które są nowe. W tej sytuacji wystarczy wziąć pod uwagę kwotę, jaka znajduje się na fakturze.

Przy wycenie wartości pamiętaj o:

  • podaniu wartości brutto bądź netto – w zależności od tego, która wartość ma być przyjęta do ubezpieczenia;
  • o dokładnym sprawdzeniu wersji samochodu; marka i model mogą się zgadzać, ale auto może mieć dodatkowo kilka różnych wersji.

 

Jak wspomnieliśmy, ustalona wartość samochodu ma wpływ na koszt  ubezpieczenia autocasco. Jeśli zostanie nam skradziony samochód, którego wartość została przy kalkulacji ustalona na 70 tysięcy złotych, a jego realna wartość wynosi 80 tysięcy, ubezpieczyciel i tak w ramach odszkodowania może wypłacić ustalone 70 tysięcy. Pamiętaj, że kwota odszkodowania nie może być wyższa niż wartość ustalona przy zawieraniu umowy  ubezpieczenia autocasco.

Dobrym rozwiązaniem może być również skorzystanie z opcji stałej sumy ubezpieczeniowej. Pamiętaj, że ubezpieczyciel wycenia szkodę, biorąc pod uwagę aktualną wartość samochodu, a nie wartość w dniu podpisania umowy o  ubezpieczenie AC. Jeśli skorzystasz z opcji stałej sumy ubezpieczeniowej, to nawet po 11 miesiącach trwania polisy, kiedy auto straci już na wartości, suma ubezpieczeniowa brana pod uwagę przy wyliczaniu odszkodowania będzie taka sama.

W przypadku pewnych zdarzeń objętych ubezpieczeniem autocasco firma ubezpieczeniowa może uznać tzw. szkodę całkowitą. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, jeśli szacowany koszt naprawy samochodu przekracza określony w OWU próg opłacalności takiej naprawy. Zazwyczaj jest określony na poziomie około 70 proc. Oznacza to, że jeśli cena rynkowa samochodu wynosi 100 tysięcy, to próg wartości odszkodowawczej dla naprawy wyniesie 70 tys. W przypadku, gdy koszt naprawy zostanie oszacowany na wyższym poziomie, to ubezpieczyciel zdecyduje o szkodzie całkowitej. Wycena samochodu odbywa się z uwzględnieniem kwoty zadeklarowanej w polisie (biorąc pod uwagę spadek wartości od czasu zawarcia polisy), a kwota odszkodowania, jaką otrzymasz, będzie stanowić różnicę pomiędzy wartością samochodu a wartością za wrak, który dodatkowo musisz sprzedać na własną rękę. Zatem zaniżenie wartości samochodu będzie mieć wpływ na wypłacaną w takiej sytuacji kwotę.

Monika Wilk, Wycena samochodu do ubezpieczenia. Czy zaniżanie wartości auta się opłaca?, „Mfind Akademia”, 17 kwietnia 2019 [dostęp: 14 lutego 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/abc-zakupu/wycena-samochodu-do-ubezpieczenia/>.

Zaniżenie wartości samochodu przy zawieraniu ubezpieczenia AC być może spowoduje, że koszt ubezpieczenia autocasco będzie niższy, jednak tym samym wpłynie to na wartość wypłaconego odszkodowania w sytuacji, kiedy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Z tego względu właściciel pojazdu powinien przywiązać szczególną wagę do tego, aby wycena była adekwatna do realnej wartości samochodu.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.