Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Wycena samochodu do ubezpieczenia - czy opłaca się zaniżyć wartość auta? 

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 

Jednym z czynników, które mają wpływ na koszt ubezpieczenia dobrowolnego autocasco, jest wartość twojego samochodu. Ubezpieczyciel dokonuje jego wyceny na podstawie danych z systemów, na których się opiera. Czy będzie to na pewno cena rynkowa samochodu? 

Co jeśli ubezpieczyciel wyceni auto na niższą kwotę, niż wynosi jego realna wartość?

Z punktu widzenia właściciela samochodu zaniżenie jego wartości ma znaczenie, gdyż umożliwia obniżenie ceny składki za polisę autocasco. Jeśli wyceną samochodu zajmie się ubezpieczyciel, to skorzysta z profesjonalnych katalogów, takich jak np. Eurotax, i na tej podstawie zostanie oszacowana wartość samochodu. Jeśli jednak nie zgadzasz się z wyceną ubezpieczyciela, to możesz poprosić o przygotowanie takiej wyceny rzeczoznawcę.

Problemy z wyceną nie pojawią się w przypadku samochodów, które są nowe. W tej sytuacji wystarczy wziąć pod uwagę kwotę, jaka znajduje się na fakturze.

Przy wycenie wartości pamiętaj o:

  • podaniu wartości brutto bądź netto – w zależności od tego, która wartość ma być przyjęta do ubezpieczenia;
  • o dokładnym sprawdzeniu wersji samochodu; marka i model mogą się zgadzać, ale auto może mieć dodatkowo kilka różnych wersji.

 

Jak wspomnieliśmy, ustalona wartość samochodu ma wpływ na koszt ubezpieczenia autocasco. Jeśli zostanie nam skradziony samochód, którego wartość została przy kalkulacji ustalona na 70 tysięcy złotych, a jego realna wartość wynosi 80 tysięcy, ubezpieczyciel i tak w ramach odszkodowania może wypłacić ustalone 70 tysięcy. Pamiętaj, że kwota odszkodowania nie może być wyższa niż wartość ustalona przy zawieraniu umowy ubezpieczenia autocasco.

Dobrym rozwiązaniem może być również skorzystanie z opcji stałej sumy ubezpieczeniowej. Pamiętaj, że ubezpieczyciel wycenia szkodę, biorąc pod uwagę aktualną wartość samochodu, a nie wartość w dniu podpisania umowy o ubezpieczenie AC. Jeśli skorzystasz z opcji stałej sumy ubezpieczeniowej, to nawet po 11 miesiącach trwania polisy, kiedy auto straci już na wartości, suma ubezpieczeniowa brana pod uwagę przy wyliczaniu odszkodowania będzie taka sama.

W przypadku pewnych zdarzeń objętych ubezpieczeniem autocasco firma ubezpieczeniowa może uznać tzw. szkodę całkowitą. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, jeśli szacowany koszt naprawy samochodu przekracza określony w OWU próg opłacalności takiej naprawy. Zazwyczaj jest określony na poziomie około 70 proc. Oznacza to, że jeśli cena rynkowa samochodu wynosi 100 tysięcy, to próg wartości odszkodowawczej dla naprawy wyniesie 70 tys. W przypadku, gdy koszt naprawy zostanie oszacowany na wyższym poziomie, to ubezpieczyciel zdecyduje o szkodzie całkowitej. Wycena samochodu odbywa się z uwzględnieniem kwoty zadeklarowanej w polisie (biorąc pod uwagę spadek wartości od czasu zawarcia polisy), a kwota odszkodowania, jaką otrzymasz, będzie stanowić różnicę pomiędzy wartością samochodu a wartością za wrak, który dodatkowo musisz sprzedać na własną rękę. Zatem zaniżenie wartości samochodu będzie mieć wpływ na wypłacaną w takiej sytuacji kwotę.
Zaniżenie wartości samochodu przy zawieraniu polisy AC być może spowoduje, że koszt ubezpieczenia autocasco będzie niższy, jednak tym samym wpłynie to na wartość wypłaconego odszkodowania w sytuacji, kiedy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Z tego względu właściciel pojazdu powinien przywiązać szczególną wagę do tego, aby wycena była adekwatna do realnej wartości samochodu.

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym o zakresie, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, można znaleźć w pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych Allianz Online, na który składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia („o.w.u.”) Ubezpieczenia Auto Casco Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 102/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Od Zniszczenia Pojazdu Wskutek Pożaru Oraz Od Kradzieży Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 103/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Allianz Online, przyjęte uchwałą Zarządu Allianz nr 104/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Auto Assistance Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 105/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Ochrony Prawnej Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 106/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 107/2017 z dn. 22.11.2017 r. Zwróć uwagę, że obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC jest uregulowane w Ustawie z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z ewentualnymi późniejszymi zmianami). Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są u Agenta ubezpieczeniowego Allianz oraz na stronie internetowej www.allianz.pl.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.