Ile kosztuje ubezpieczenie AC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

Cena dobrowolnego majątkowego   ubezpieczenia komunikacyjnego autocasco  zależy m.in. od zakresu ochrony ubezpieczeniowej, ryzyka wystąpienia ewentualnej szkody czy sposobu jej rozliczenia.

Na to, ile kosztuje AC, wpływa również wysokość udziału własnego. Jeśli wybierzesz wyższy udział własny w rozliczeniu szkody, możliwe, iż wówczas uzyskasz niższą składkę.

Ile kosztuje AC, gdy wybierzesz naprawę samochodu z użyciem części oryginalnych w autoryzowanym warsztacie samochodowym?

Oczywiście najczęściej więcej, a zatem składka takiego ubezpieczenia również zwykle będzie odpowiednio wyższa. Możliwą cenę autocasco  możesz oszacować samodzielnie, korzystając z kalkulatora online.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.