Ubezpieczenie samochodu od kradzieży

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Jeżeli potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej przed skutkami szkód powstałych w wyniku kradzieży, sprawdź autocasco w Allianz. To ubezpieczenie może uchronić Cię też przed finansowymi konsekwencjami uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także w razie pożaru, wypadku czy stłuczki, aktów wandalizmu i działania żywiołów.
Ubezpieczenie Kradzież i Pożar
 Ubezpieczenie kradzież i pożar chroni Twój samochód przed konsekwencjami najpoważniejszych zdarzeń losowych będących szkodą całkowitą - kradzież i pożar. A jest znacznie tańsze niż szerokie AC. Ubezpiecznie kradzież i pożar kupione w Allianz Online możesz kontynuować na kolejny rok. Ofertę otrzymasz w systemie Mój Allianz.
Taka polisa kosztuje taniej niż szerokie autocasco, a może skutecznie uchronić Twój portfel przed najpoważniejszym uszczerbkiem czyli wtedy, gdy Twój samochód zostanie skradziony albo całkowicie zniszczony w wyniku pożaru.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.