Franszyza integralna i redukcyjna

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 

W  OWU, czyli z ogólnych warunkach ubezpieczenia, często możecie napotkać na pojęcia franszyzy integralnej czy franszyzy redukcyjnej. Mogliście mieć z nimi do czynienia m.in. w treści OWU ubezpieczenia  autocasco. Oba pojęcia związane są z wysokością odszkodowania, jakie zostanie wypłacone poszkodowanemu. 

Co dokładnie oznaczają i dlaczego są tak ważne?

Jak wspomnieliśmy, oba wymienione pojęcia odnoszą się do kwestii wysokości odszkodowania, jakie może otrzymać z ubezpieczenia poszkodowany. Konkretnie:

  • Franszyza integralna – to wartość określona kwotowo, powyżej której ubezpieczyciel odpowiada za powstałą szkodę. Inaczej można powiedzieć, że jest to kwota, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie. Najczęściej jest ona używana w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Tym samym franszyza integralna wyklucza odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody o niewielkiej wartości.[1]
  • Franszyza redukcyjna – pojęcie to można uznać za tożsame z udziałem własnym w szkodzie. Choć jakiś czas temu określenia te były rozdzielone, to teraz są one używane zamiennie. Wcześniej udział własny określał procentowy udział w szkodzie, a franszyza redukcyjna odnosiła się do określenia kwoty pieniężnej, o którą będzie pomniejszone odszkodowanie. Teraz można powiedzieć, że jest to po prostu kwota, którą ubezpieczony w przypadku zaistnienia szkody pokryje z własnej kieszeni.[2] Z udziałem własnym w szkodzie możecie spotkać się w ubezpieczeniach turystycznych, mieszkaniowych, jak i wspomnianych komunikacyjnych.
Wyjaśniliśmy już różnicę pomiędzy obiema franszyzami. Zatem pokażmy na konkretnych przykładach, kiedy będziemy mieć do czynienia z poszczególnymi rodzajami franszyzy.
W polisie autocasco właściciela pojazdu mechanicznego umieszczono zapis, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, których wartość nie przekracza 1000 zł. W aucie tym doszło do szkody, która została oszacowana przez rzeczoznawcę na 700 zł. W takiej sytuacji ubezpieczony nie otrzyma od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania, gdyż wartość szkody jest zbyt niska.
W aucie ubezpieczonego doszło do takiej samej szkody, jaka została opisana dla przypadku franszyzy integralnej. Ubezpieczony podpisał umowę, w której franszyza redukcyjna została ustalona na poziomie 400 zł. Rzeczoznawca wycenił szkodę na 1000 zł, zatem ubezpieczony otrzyma odszkodowanie w wysokości 600 zł. Jest różnica między  ustaloną wartością szkody a kwotą stanowiącą udział własny w szkodzie.
Dwie franszyzy, jakie wymieniliśmy, są najpopularniejszymi, ale w OWU możesz się spotkać również z innymi jej rodzajami. Przykładem może być franszyza kilometrowa wykorzystana w ubezpieczeniu  assistance. Na przykład holowanie może być objęte ubezpieczeniem, jeśli dojdzie w odległości powyżej 30 km od miejsca zamieszkania danego właściciela pojazdu. Możliwa jest również franszyza czasowa. W tym przypadku świadczenia z ubezpieczenia przysługiwać mogą np. dopiero po dobie od zaistnienia danego zdarzenia.[3]

[1] Cezary Orłowski, Co to jest franszyza, co to znaczy udział własny?, „Rzecznik Finansowy” [dostęp: 8 lutego 2019], <https://rf.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-malych-i-srednich-przedsiebiorstw/Co_to_jest_franszyza__co_to_znaczy_udzial_wlasny___20332>,

[2] Anna Rychlewicz, Franszyza integralna i franszyza redukcyjna. Ile płaci ubezpieczyciel, a ile ubezpieczony?, „Mfind Akademia”, 21 marca 2018 [dostęp: 8 lutego 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/abc-likwidacji/franszyza-integralna-franszyza-redukcyjna/>.

[3] Co to jest franszyza redukcyjna i franszyza integralna?, „RKB Broker ubezpieczeniowy” [dostęp: 8 lutego 2019], <http://rkb.pl/faq/co-jest-franszyza-redukcyjna-i-franszyza-integralna/>.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.