Prędkość na drogach ekspresowych i autostradzie w Polsce – jakie są limity?

Samochód | 4 minuty

Ruszasz w drogę? Jako kierowca powinieneś być świadomy, jakie limity prędkości obowiązują w Polsce. Pamiętaj, że trzymanie się zasad obowiązujących na danych odcinkach ma duży wpływ na bezpieczeństwo Twoje, pasażerów i innych uczestników ruchu. Jaka jest dopuszczalna prędkość na autostradzie, a jaka na drogach ekspresowych? Czy one się różnią? Czy za przekroczenie prędkości na autostradzie można stracić prawo jazdy?

Spis treści:

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie obecnie obowiązują limity prędkości na drogach, to sprawdź art. 20. i 21. Dziennika Ustaw – Prawo o ruchu drogowym. Pamiętaj, że ograniczenia zależą nie tylko od rodzaju drogi, po której jedziesz, ale również od typu pojazdu. I tak obowiązują następujące limity:

  • Na terenie zabudowanym – 50 km/h.
  • W strefie zamieszkania – 20 km/h.
  • Na pozostałych drogach poza ekspresowymi i autostradami – 90 km/h.

Natomiast jeśli chodzi o różne pojazdy:

  • Ciągnik rolniczy z przyczepą lub bez – 30 km/h.
  • Motocykl z przyczepą lub bez, czterokołowiec i motorower, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.
  • Hulajnoga elektryczna – 20 km/h.
  • Pojazd z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego – 30 km/h na terenie zabudowanym i 60 km/h poza nim.

Ile natomiast wynosi maksymalna prędkość na autostradzie, a ile na drogach ekspresowych?

Autostrada to droga, która jest oznaczona znakiem D9. Ruch odbywa się w dwóch kierunkach, ma odseparowane od siebie jezdnie, przy czym po każdej stronie muszą być co najmniej 2 pasy. Jezdnie są oddzielone pasem zieleni, a najczęściej także barierą.

Jaki obowiązuje limit prędkości na autostradach w Polsce? Otóż wynosi on 140 km/h. Natomiast w przypadku zespołu pojazdów – 80 km/h. Jeśli chodzi o autobusy, to dla nich istnieje limit 100 km/h.

Uwaga: dopuszczone do jazdy po autostradzie są wyłącznie pojazdy samochodowe, mogące rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h po drodze poziomej, dotyczy to również przypadku ciągnięcia przyczepy. Natomiast obowiązuje zakaz korzystania z takich dróg na czterokołowcach.

Dopuszczalna prędkość na autostradzie to jedno, ale pamiętaj o jej dostosowaniu do aktualnych warunków jazdy. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że główną przyczyną wypadków na prostych odcinkach drogi jest niedopasowanie prędkości do warunków ruchu. W 2021 roku doprowadziło to do 2546 wypadków. Jeśli chodzi wyłącznie o autostrady, to i tutaj była to najczęstsza przyczyn takich zdarzeń – we wspomnianym roku było ich 131. Tak więc miej na uwadze ograniczenie prędkości na autostradzie, ale uwzględniaj też panujące na drodze warunki.

Droga ekspresowa jest oznaczona znakiem D7. Co warto o niej wiedzieć? Jest dwu- lub jednojezdniowa, rzadko występują na niej skrzyżowania, a przeznaczona jest do ruchu pojazdów samochodowych z wyłączeniem czterokołowców.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drodze ekspresowej? Jeśli jest dwujezdniowa, to wynosi ona 120 km/h, natomiast jeśli jednojezdniowa – 100 km/h.

Ile w Polsce mamy dróg ekspresowych, a ile autostrad? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza siecią tras krajowych, które mają 17 800 km, w czym 3 804 km to drogi szybkiego ruchu. W tym 1247 km to autostrady, a 2557 km to drogi ekspresowe.

W planach na 2022 rok jest oddanie 345 km dróg krajowych. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 324,2 km autostrad i 2 948,9 km dróg ekspresowych. Mają także powstać 43 obwodnice o łącznej długości 447,2 km. Sieć w Polsce jest rozwijana, co ułatwia przemieszczanie się między polskimi miastami. Ponadto autostrady i drogi ekspresowe charakteryzują się dużo mniejszym wskaźnikiem wypadków niż choćby trasy gminne czy powiatowe.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.