Podwójne ubezpieczenie OC – jak możesz je wypowiedzieć?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 1 min 
Podpisałeś umowę o komunikacyjne ubezpieczenie OC z nowym towarzystwem ubezpieczeniowym, ale zapomniałeś o wypowiedzeniu poprzedniej polisy? Takie sytuacje się zdarzają. Czy w następstwie tego będziesz zmuszony do poniesienia podwójnego kosztu ubezpieczenia OC? Czy jednak możesz jeszcze uniknąć tego zbędnego kosztu?

Zakup komunikacyjnego ubezpieczenia OC jest w Polsce obowiązkowy dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Co istotne, należy zadbać o ciągłość ubezpieczenia – choćby jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej wiąże się z karami, które może na ciebie nałożyć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli składka za bieżący rok ochrony ubezpieczeniowej została zapłacona, to taka ochrona przedłuża się automatycznie o kolejny rok. Jeśli chcesz zmienić ubezpieczyciela, to musisz złożyć wypowiedzenie umowy najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem obowiązywania polisy. W przypadku, gdy wcześniej podpiszesz umowę z innym ubezpieczycielem, a nie wypowiesz poprzedniej polisy, możesz doprowadzić do sytuacji, w której będziesz podwójnie ubezpieczony. W praktyce nie daje ci to jednak nic – ponosisz wyłącznie dodatkowe koszty.

W przypadku niektórych komunikacyjnych ubezpieczeń OC przedłużenie polisy nie nastąpi automatyczne. Polisa nie przedłuża się automatycznie:

  • jeśli jesteś nabywcą pojazdu i korzystasz z ubezpieczenia, które otrzymałeś od poprzedniego właściciela samochodu;
  • jeśli auto odziedziczyłeś;
  • jeśli jest to krótkoterminowe ubezpieczenie OC.[1]

W przypadku, gdy ubezpieczyciel wezwie cię do zapłaty składki za OC, to nie możesz zignorować tej wiadomości, gdyż z tym towarzystwem ubezpieczeniowym w dalszym ciągu wiąże cię umowa.

Problem podwójnych polis OC istniał przede wszystkim przed nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, która weszła w życie 11 lutego 2012 roku. Nowelizacja ta wprowadziła możliwość wypowiedzenia polisy OC w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia. Tym samym jeśli zakupiłeś polisę w dwóch lub większej liczbie towarzystw ubezpieczeniowych, a jedna z nich została zawarta na zasadzie automatycznego przedłużenia, to możesz ją wypowiedzieć. Oczywiście okresy tych ubezpieczeń nie muszą być identyczne – wystarczy, aby częściowo się pokrywały.[2] Jeśli zauważyłeś, że jesteś podwójnie ubezpieczony, to możesz wypowiedzieć umowę, która została automatycznie przedłużona. Niestety, nie uchroni cię to przed poniesieniem kosztów za okres ochrony ubezpieczeniowej, który już minął – będziesz musiał za niego zapłacić. Właśnie dlatego tak ważne jest, żebyś jak najszybciej zajął się wypowiedzeniem umowy.

W sytuacji podwójnego ubezpieczenia OC możesz wypowiedzieć polisę, która przedłużyła się automatycznie w trybie art. 28a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.[3] Jak możesz złożyć takie wypowiedzenie?   

Wypowiedzenie OC możesz złożyć na różne sposoby:

  • Listownie – musisz je nadać w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Znaczenie ma nie to, kiedy wypowiedzenie dojdzie do towarzystwa ubezpieczyciela, lecz data jego nadania. Pamiętaj koniecznie o wysłaniu wypowiedzenia listem poleconym, abyś miał potwierdzenie tego, że je wysłałeś.[4]
  • U agenta ubezpieczeniowego – uznane zostanie tak samo, jak dostarczenie wypowiedzenia do ubezpieczyciela.
  • W dowolnej placówce danego ubezpieczyciela.
  • Przez internet – np. korzystając z systemu online danego ubezpieczyciela, czy wysyłając wypowiedzenie e-mailem.
Fakt posiadania dwóch komunikacyjnych polis OC nie daje żadnych korzyści, a jedynie wiąże się ze zbędnym wydatkiem. Polisę, która automatycznie się przedłużyła, możesz wypowiedzieć. Pamiętaj, aby zrobić to jak najszybciej, gdyż będziesz musiał ponieść koszty za wykorzystany czas ochrony ubezpieczeniowej.

[1] Co jest przedmiotem i jaki jest zakres ubezpieczenia komunikacyjnego OC?, OC. Info, [dostęp: 14 lutego 2019], <https://oc.info.pl/informacje-o-ubezpieczeniu-oc/>.

[2] Tomasz Młynarski, Czy w przypadku tzw. „podwójnego ubezpieczenia” posiadaczowi pojazdu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia jednej z umów ubezpieczenia OC?, Rzecznik Finansowy, [dostęp: 14 lutego 2019], <https://rf.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-ogolne/Czy_w_przypadku_tzw_____podwojnego_ubezpieczenia____posiadaczowi_pojazdu_przysluguje_uprawnienie_do_wypowiedzenia_jednej__20633>.

[3] Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), Mfind Akademia, 21 września 2018 [dostęp: 14 lutego 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/slowniczek-ubezpieczeniowy/ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny-ufg/>.

[4]  Tomasz Młynarski, Czy w przypadku tzw. „podwójnego ubezpieczenia” posiadaczowi pojazdu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia jednej z umów ubezpieczenia OC?, Rzecznik Finansowy, [dostęp: 14 lutego 2019], <https://rf.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-ogolne/Czy_w_przypadku_tzw_____podwojnego_ubezpieczenia____posiadaczowi_pojazdu_przysluguje_uprawnienie_do_wypowiedzenia_jednej__20633>.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.