Ubezpieczenie OC a pojemność silnika

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

Pojemność silnika ubezpieczanego auta jest jednym z elementów, który wpływa na wysokość składki  obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Dlaczego? Pojemność silnika oznacza zwykle (choć nie zawsze) większą moc, a co za tym idzie - szybsze auto i wyższe ryzyko wypadku. Statystyki potwierdzają tę zasadę, więc pojemność silnika jest brana pod uwagę przy obliczaniu składki OC. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jedyny czynnik decydujący.

Większy wpływ na cenę ubezpieczenia OC ma wiek i doświadczenie kierującego, a przede wszystkim - bezszkodowy przebieg ubezpieczenia OC w poprzednich latach.

W sytuacji gdy kierowca może liczyć na wysokie zniżki za bezpieczną jazdę, różnica w cenie ubezpieczenia samochodu z mocnym silnikiem będzie mniejsza (aniżeli w sytuacji, w której kierowca nie posiadałby wysokich zniżek za bezpieczną jazdę).

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.