Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC? 

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Zdarza się, że na skutek roztargnienia lub niewiedzy nie dopełnimy obowiązku wykupienia  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.W Polsce działa system wykrywania nieubezpieczonych pojazdów, prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który jest w stanie wykryć nieciągłości OC. Za brak ważnego OC grozi kara finansowa. W przypadku samochodów osobowych może to być nawet 5600 zł - jeśli okres bez OC był dłuższy niż 14 dni. Jak można uniknąć tej kary?
Jeżeli na wezwanie Funduszu udowodnisz, że we wskazanym okresie zawarte przez Ciebie ubezpieczenie OC było ważne lub nie podlegałeś takiemu obowiązkowi, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odstąpi od dochodzenia opłaty. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę  za brak OC – w całości lub w części albo też rozłożyć ją na raty.
Odbywa się to na pisemny wniosek ubezpieczonego. Wniosek można złożyć za pośrednictwem specjalnego formularza, znajdującego się na stronach internetowych UFG.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.