Ubezpieczenie samochodu
na miesiąc (ubezpieczenie OC)

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Zgodnie z ustawą  obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się co do zasady na okres 12 miesięcy. Są jednak takie przypadki, gdy ustawodawca dopuszcza ubezpieczenie samochodu na czas krótszy niż 12 miesięcy, jednak nie krótszy niż 30 dni.
Takie ubezpieczenie możliwe jest w sytuacji, gdy np. Twoje auto jest zarejestrowane czasowo. OC na czas nie krótszy niż 30 dni możesz wykupić również wtedy, gdy Twój pojazd zarejestrowany jest za granicą i chcesz przewieźć auto na terytorium naszego kraju. Krótkoterminowe ubezpieczenie auta mogą mieć też samochody komisowe, pojazdy wolnobieżne oraz auta historyczne.
OC zawierane na miesiąc ma taki sam zakres ochrony jak standardowe OC, jednak nie przedłuża się na kolejny okres lecz po upływie czasu, na który było zawarte, automatycznie wygasa. Ubezpieczenie samochodu na miesiąc kupisz w Allianz tylko u agenta.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.