Do ilu lat obowiązuje zwyżka za ubezpieczenie OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Młodzi kierowcy muszą liczyć się z wyższymi kosztami  obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.Zwyżka za wiek dotyczy najczęściej kierowców do 26 roku życia.
Należy jednak pamiętać, że zwyżka za wiek to nie jedyny czynnik, który brany jest pod uwagę przy obliczaniu składki ubezpieczenia OC. Oprócz wieku kierowcy, istotne jest także jego „doświadczenie za kółkiem”, czyli to jak długo posiada prawo jazdy, a także liczba lat bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia OC.
Oprócz tego istnieje szereg dodatkowych czynników, które wpływają na wysokość składki, np. miejsce zamieszkania czy też pojemność silnika i wiek ubezpieczanego pojazdu.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.