• W realnej gospodarce właśnie rozpoczęło się „Wielkie Ponowne Otwarcie”. Jednak rynki obligacji wydają się wyceniać duże dyskonto inflacyjne (10-letnia inflacja progu rentowności na poziomie 2,4%) wraz z przytłumionymi długoterminowymi perspektywami gospodarczymi (10-letnia realna rentowność na poziomie -0,9%). Te oczekiwania pozornie odbiegają od narracji Fed o gospodarczym ożywieniu. Co, jeśli oczekiwania w ogóle się nie różnią, a za tą sytuacją stoją inne czynniki? Analiza struktury terminowej pokazuje, że wzrost 10-letnich rentowności nominalnych w USA od początku roku jest prawie w całości spowodowany przeszacowaniem niepewności co do równowagi gospodarczej i monetarnej po Covid-19 (premii za ryzyko). Długoterminowe oczekiwania dotyczące inflacji i realnej stopy równowagi nie zostały skorygowane, przynajmniej na razie.
 •  
 • Widzimy ograniczony wzrost oczekiwań w nadchodzących miesiącach. Wydaje się, że zwyżka premii za ryzyko jest zawarta w postaci znacznego bufora ryzyka, który został już utworzony. Z naszej analizy wynika również, że duży udział wzrostu YTD w długoterminowych rentownościach w USA wynikał z przeszacowania ścieżki zwężania QE. Ścieżka, którą teraz wyceniono, wydaje się bardzo ambitna w porównaniu z malejącą dynamiką po Wielkim Kryzysie Finansowym. Wszystko to wspiera naszą opinię, że 10-letnie rentowności w USA pozostaną na zasadniczo niezmienionym poziomie na koniec roku z mniej niż 15% prawdopodobieństwem przekroczenia 2% na koniec roku.
 • Pełna analiza znajduje się tutaj.
 • Pandemia może wywrzeć trwały wpływ na zmiany demograficzne i wzmocnić wieloletni trend starzenia się społeczeństw zachodnioeuropejskich. W krajach o wysokim dochodzie liczba urodzeń spadła do wyjątkowo niskiego poziomu. Przyczyną jest m.in. przekładanie planowanego zajścia w ciążę z powodu pandemii. Jest to kolejny, niekorzystny czynnik dla wzrostu naturalnego, obok macierzyństwa przekładanego na późniejszy wiek.
 •  
 • 2020 to rok potężnego spadku urodzeń w 24 krajach Unii Europejskiej, ze zbiorczym procentem -3% (łącznie w UE tego roku urodziło się 4,1 mln dzieci). Jedynie Finlandia, Luksemburg i Malta uniknęły ujemnego wskaźnika przyrostu naturalnego.
 • Największe spadki urodzeń odnotowały kraje Bałtyckie, Polska, Irlandia (-5,6%), Hiszpania (-5,6%) oraz Rumunia (-10,6%). We Francji liczba urodzeń żywych spadła poniżej 700 tys. po raz pierwszy od 1945 r. Po drugiej stronie Atlantyku Stany Zjednoczone zarejestrowały zaledwie 3,6 mln urodzeń w 2020 roku, co było najniższym wynikiem od 41 lat.
 •  
 • Japonia, Korea Południowa i Tajwan również doświadczyły spadku liczby noworodków. Zmiany te korespondują z obserwacją, że w czasach kryzysu gospodarczego, rosnącej stopy bezrobocia i powszechnej niepewności powiększenie rodziny jest przekładane.
 •  
 • Podczas gdy pandemia COVID-19 wzmocniła istniejące trendy demograficzne w krajach o wysokich dochodach i spowodowała dalszy spadek liczby noworodków, Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych szacuje, że aż 1,4 miliona nieplanowanych ciąż wystąpiło w krajach o niskich i średnich dochodach. Są to jednocześnie kraje, w których kobiety często miały ograniczony dostęp do usług planowania rodziny w wyniku kryzysu COVID-19.
 •  
 • Czy możemy spodziewać się wyżu demograficznego, który zrekompensuje wcześniejsze spadki? Wszystko zależy od tego, czy plany macierzyńskie zostały przełożone czy też zostaną porzucone. Istotnym czynnikiem będzie tutaj spadek bezrobocia; stabilny dochód wciąż bowiem odgrywają dominującą rolę w decyzji o powiększeniu rodziny. Liczba przyszłych urodzeń zależy także od liczby potencjalnych matek. Niestety zarówno w Europie jak i Azji Wschodniej liczba kobiet w wieku rozrodczym już zaczęła spadać, co jest konsekwencją niższego wskaźnika urodzeń od czasu lat 70-tych.
 •  
 • Więcej o zjawisku „corona babies” i reperkusjach dla systemów emerytalnych tutaj.
 • pamiętać o wyzwaniach związanych z gospodarczym restartem
 • Francja: Ożywienie z oceną AA1 (niskie ryzyko) rozpoczęło się, warto jednak uważać na wpływ polityki!
 • Wielka Brytania: Ocena AA2 (średnie ryzyko) Szybkie ożywienie po Covid-19, ale ryzyko Brexitu wciąż na horyzoncie.
 • Czy masz klientów lub partnerów biznesowych, którzy mogą być zainteresowani naszymi badaniami?
  Zaproś ich do subskrypcji naszego biuletynu LinkedIn #Ludonomics. Publikujemy tam raporty przeznaczone do zewnętrzne dystrybucji.
 •  
 • Jeśli chcesz przeczytać więcej treści dotyczących badań ekonomicznych wysłuchaj podcastu „Tomorrow”.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.