Nowa normalność. Bezpieczeństwo zakładu przemysłowego po pandemii COVID-19. Dobre praktyki

Piotr Presz, Michał Górny  | czas czytania: 1 min 
Po zakończeniu pandemii procesy gospodarcze ulegną przeobrażeniu, a wraz z nimi funkcjonowanie firm i instytucji. Ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej po kryzysie Sars-Cov-2 może generować dodatkowe, szczególne zagrożenia. W jaki sposób nimi zarządzić, by zminimalizować ryzyko i potencjalne szkody? Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem dobrych praktyk, przygotowanych przez zespół Allianz Polska. 
Bezpieczeństwo ludzi, majątku i zapewnienie ciągłości przedsiębiorstwa są kluczowe dla każdej firmy. Uruchomienie zakładu po wstrzymaniu działalności wymaga zaangażowania specjalistów wielu branż zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Jest zasadne stworzenie zespołu, którego celem będzie zaplanowanie i realizacja zadań prowadzących do uruchomienia działalności firmy. Opracowanie planu pozwoli uporządkować działania.
Załogi wracają do pracy. W dalszym ciągu powinniśmy zapewnić pracownikom maksimum bezpieczeństwa zdrowotnego, w oparciu o oficjalne wytyczne służb państwowych oraz WHO. Co warto uwzględnić w planowaniu działań? Początkowe, zwiększone ryzyko wypadków, błędów w obsłudze maszyn, możliwe zmniejszenie wydajności spowodowane brakami kadrowymi lub utrudnieniami wynikającymi z konieczności dalszego spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych. W tym momencie należy rozważyć konieczność chociażby przeprowadzenia dodatkowych szkoleń BHP. 
Stan techniczny obiektów, instalacji i urządzeń ma znaczenie dla bezpieczeństwa zakładów i ciągłości działania. Po przestoju stan budynków, maszyn i instalacji może być nieznany. Kluczowy będzie przegląd niezbędnej infrastruktury i zweryfikowanie sprawności na przykład zabezpieczeń przeciwpożarowych.  A następnie – stopniowe, m.in. w uzgodnieniu z producentami maszyn i urządzeń, uruchomienie produkcji.

Wznowienie działalności przedsiębiorstwa to zmiany w procesach nie tylko produkcyjnych, ale także np. logistyki czy IT. Era „po pandemii” znacząco przyśpieszy i pogłębi relacje cyfrowe, np. poprzez uruchomienie sprzedaży online, co być może będzie wymagało dodatkowych zasobów technicznych. Należy zapewnić ich bezpieczeństwo. Ponowne uruchomienie zakładu może wiązać się z magazynami  wypełnionymi po sufit dużymi ilościami środków obrotowych. Powinniśmy dokonać ich inwentaryzacji i zapewnić porządek.  

Warto podjąć z nami refleksję na temat nowej rzeczywistości i przekształconego krajobrazu ryzyka. W załączonej prezentacji znajdą Państwo dobre praktyki, które mogą przysłużyć się naszym klientom.

Menedżer Wydziału Oceny Ryzyka Majątkowego TUiR Allianz Polska S.A.
Od 15 lat przeprowadza oceny ryzyka i doradza klientom korporacyjnym w zakresie ryzyk majątkowych, technicznych i odpowiedzialności cywilnej. Consulting Engineer AGCS SE w obszarze ryzyk odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw. Certyfikowany audytor zintegrowanych systemów ISO.
Specjalista ds. oceny ryzyka w Wydziale Oceny Ryzyka Majątkowego TUiR Allianz Polska S.A.
Specjalizuje się w ocenie ryzyk majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. Menedżer systemów jakości, certyfikowany audytor zintegrowanych systemów jakości. Zdobywał doświadczenie w przemyśle, jak i ubezpieczeniach pracując jako inżynier oceny ryzyka.  
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.