Rok pandemii: Europa z 1,8 miliona więcej osób długotrwale bezrobotnych

Autor: Andrzej Liwacz  | czas czytania: 2 min 
  • Mija rok, od kiedy poszczególne kraje Europy wprowadzały lockdowny, zamrażając częściowo lub całkowicie swoje gospodarki. Wprowadzano też różne programy wsparcia dla firm i przedsiębiorców.
  •  
  • Programy utrzymania zatrudnienia pomogły ponad 25 milionom pracowników w samych tylko czterech wielkich gospodarkach strefy euro. Z drugiej strony jednak 13,7 mln bezrobotnych, w dużej mierze także przez COVID-19, nie znalazło zajęcia. Powolne otwierania się gospodarek, a w niektórych krajach, ponowne ich zamykanie, daje podstawę do twierdzenia, że w strefie euro nastąpi wzrost bezrobocia.


  • Dane wskazują, że bezrobocie długotrwałe wzrośnie o 38% w 2021 r. Zdecydowana większość pracowników, którzy stracili pracę w pierwszej połowie 2020 r. lub byli bezrobotni już wcześniej, będzie miała problemy z powrotem na rynek w ciągu najbliższych 12 miesięcy.


  • Co ciekawe, wraz z ożywieniem gospodarczym w strefie euro (przewiduje się je na drugi kwartał 2021 roku), firmy będą traktować priorytetowo ponowne przyjęcie zwolnionych pracowników, a dopiero w dalszej kolejności zatrudnianie nowych. Zatrudnianie na większą skalę prawdopodobnie nie nastąpi przed 2022 rokiem, co nie daje perspektyw na zatrudnienie poszukującym pracy (13,7 mln w grudniu 2020 r.)
  •  
  • Niepokojące jest więc to, że choć może nastąpić ożywienie gospodarcze, nie będzie miało ono wyraźnego wpływu na wzrost zatrudnienia. To wynik przede wszystkim zmiany, którą pandemia wymusiła na działalności biznesowej na całym świecie – pokazała, że kluczowa jest cyfryzacja i automatyzacja jak największej ilości procesów.
  •  
  • Osoby długotrwale bezrobotne, bez nowych kompetencji i umiejętności cyfrowych nadal nie znajdą zatrudnienia i bezrobocie będzie zmierzać w kierunku strukturalnego – to bardzo prawdopodobny scenariusz. Pracę znajdować będą ci, którzy się dokształcą, przebranżowią – tylko nie znajdzie to odzwierciedlenia w statystykach.  
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.