Menu back

Reklamacje, skargi

www.allianz.pl - Reklamacje, skargi

W trosce o Państwa komfort i poczucie bezpieczeństwa Allianz Polska stale podnosi jakość produktów i świadczonych usług zgodnie z najwyższymi standardami.

Państwa uwagi na temat sposobu zawierania umowy ubezpieczenia i realizacji zobowiązań z niej wynikających stanowią dla nas cenne źródło informacji o naszych produktach, procesach i formie obsługi przez naszych pracowników i współpracowników.

Każda Państwa uwaga będzie rozpatrzona z najwyższą troską.

Jak złożyć reklamację

 • Przez internet

 • Korespondecyjnie

 • Osobiście

Przez internet

Wypełnij formularz online

Korespondecyjnie

Wyślij pismo do Centrali Allianz

ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa

Osobiście

 • Zadzwoń: 224 224 224
 • Odwiedź naszą jednostkę obsługi klienta i złóż pismo lub zgłoś reklamację ustnie (do protokołu)

Pamiętaj!

Podaj numer szkody lub polisy, jeśli Twoje zastrzeżenia dotyczą umowy ubezpieczenia.

Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź na adres e-mail jasno wskaż to w swoim zgłoszeniu i podaj właściwy adres

Reklamacje Allianz

 • Rozpatrzenie reklamacji

 • Odpowiedź na reklamację

 • Tryb odwoławczy

Rozpatrzenie reklamacji

Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz lub osoba upoważniona przez Allianz.

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w Allianz opracowaliśmy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 poz. 1348)

Odpowiedź na reklamację

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. Jeśli odpowiedź na reklamację ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail. 

Odpowiedź w formie papierowej będzie wysłana na adres przeznaczony do korespondencji zarejestrowany w Allianz (adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, o ile został podany) lub adres podany w reklamacji.

Tryb odwoławczy

Oprócz możliwych dróg zgłoszenia reklamacji, osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl).

W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Allianz a konsumentami,  istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów - platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Reklamacje OFE i DFE

 • Informacje ogólne

 • Zgłoszenie skargi

 • Rozpatrzenie skargi

 • Odpowiedź na skargę

 • Tryb odwoławczy

Informacje ogólne

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Otwarty Fundusz”) oraz Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej zwane łącznie „Funduszami”) są zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa (dalej zwane łącznie „Allianz”). Siedziba Towarzystwa jest także siedzibą Funduszy.

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie Fundusze, jednak w razie jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o kontakt z Towarzystwem lub właściwym Funduszem, składając skargę lub reklamację (dalej łącznie zwane „Skargą”). Złożenie Skargi niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń może ułatwić i przyspieszyć jej rzetelne rozpatrzenie.

Zgłoszenie skargi

Skarga może być złożona:

 • w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie Regionalne Centra Dystrybucji Allianz Polska lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
 • ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie Regionalne Centra Dystrybucji Allianz Polska lub w siedzibie Allianz,
 • w formie elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl.

Skarga może zostać złożona także przesyłką pocztową na adres skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

Rozpatrzenie skargi

Rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Skargi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania Skargi. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

Odpowiedź na skargę

Odpowiedź na Skargę zostanie udzielona w przystępny i zrozumiały sposób i będzie w szczególności zawierać:

 • wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich postanowień umowy oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe także z przytoczeniem ich brzmienia, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • informację o wyniku rozpatrzenia złożonej Skargi, a w przypadku jej nieuwzględnienia w jakimkolwiek zakresie– uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • wskazanie osób udzielających odpowiedzi wraz z podaniem ich stanowisk służbowych.

Odpowiedź na Skargę będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. Jeśli odpowiedź na Skargę ma zostać dostar­czona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail (w celu przesłania odpowiedzi w żądanej przez klienta formie) i numeru telefonu (w celu przesłania hasła koniecznego do odczytania odpowiedzi przesła­nej e-mailem zabezpieczonym hasłem).

Odpowiedź w formie papierowej będzie wysłana na adres przeznaczony do korespondencji zarejestrowany w Funduszu (adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, o ile został podany) lub adres podany w Skardze.

Tryb odwoławczy

Jeśli Skarga zostanie rozpatrzona niezgodnie z oczekiwaniami klienta, klient ma  możliwość złożenia do Towarzystwa lub Funduszu odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na Skargę. Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.  Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl).

Niezależnie od powyższego Allianz wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl

W takiej sytuacji klient ma również prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do  Komisji Nadzoru Finansowego, zwrócenia się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta, a także wystąpienia z powództwem przeciwko Towarzystwu lub Funduszowi do sądu powszechnego.

Reklamacje TFI

 • Zgłoszenie skargi

 • Rozpatrzenie skargi

 • Odpowiedź na skargę

Zgłoszenie skargi

Reklamacje i skargi mogą być składane za pośrednictwem:

 1. Moventum Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, z dopiskiem: „TFI Allianz Polska S.A.”
 2. TFI Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

 lub uprawnionego dystrybutora,

 • osobiście, w siedzibie Towarzystwa, Agenta Transferowego lub uprawnionego dystrybutora.

Rozpatrzenie skargi

Złożona reklamacja podlega rozpoznaniu przez Towarzystwo, Agenta Transferowego lub dystrybutora w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Towarzystwo określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na skargę

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostaje poinformowany w formie pisemnej lub za pośrednictwem telefonu bądź poczty elektronicznej.