Moja Firma
ubezpieczenie sklepu spożywczego 

Masz swój sklep? Sprawdź, jak go ubezpieczyć. Skontaktuj się z agentem - on, tak jak Ty, też jest przedsiębiorcą, więc rozumie potrzeby małego i średniego biznesu. 

 • Zyskasz ochronę na wypadek szkód związanych z wystąpieniem ryzyk opisanych w zakresie Twojej ochrony ubezpieczeniowej np. zniszczenie  lokalu lub budynku, w którym prowadzisz działalność wskutek pożaru lub działania sił przyrody
 • Zabezpieczysz się przed roszczeniami klientów, w razie gdy wyrządzisz osobom trzecim szkodę np. gdy klient złamie nogę w sklepie na śliskiej podłodze
Zabezpieczysz się na wypadek różnych zdarzeń, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie Twojego sklepu  np.:
 
 • jeśli przerwiesz działalność z powodu pożaru lub innych zdarzeń objętych ubezpieczeniem, pokryjemy stałe koszty działalności nawet przez 90 dni (zasadnicze wynagrodzenie brutto pracowników, opłaty dzierżawne, opłaty związane z najmem, opłaty za pobór energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu oraz raty kredytów) - każdy pakiet 
 • otrzymasz odszkodowanie np. razie zalania, gdy ucierpi towar i sprzęt a także w razie stłuczenia szyby czy witryny sklepowej - pakiet PLUS, EKSTRA i MAX
 • uzyskasz odszkodowanie w razie kradzieży z włamaniem i rabunku, a także w razie wandalizmu i zniszczenia szyldu lub neonu sklepowego - pakiet EKSTRA i MAX
 • W razie awarii maszyn i urządzeń, przepięcia uzyskasz ochronę nawet do 100 000 zł, a gdy towar przechowywany w lodówce, zamrażarce lub ladzie chłodniczej straci przydatność z powodu przerwy w dostawie prądu - otrzymasz wypłatę do 10 000 zł - pakiet MAX

  Zakres ubezpieczenie - jeden  z 4 pakietów do wyboru

  Sumę ubezpieczenia, sumę gwarancyjną, limity odpowiedzialności (2 do wyboru)

  Udział własny w szkodzie - 200 zł lub 500 zł. Dzięki temu Twoja składka będzie niższa. 

  Urządzenia, które wykorzystujesz w swoim sklepie (np. sprzęt chłodniczy, kasa fiskalna, waga)

  Środki obrotowe czyli towar, który sprzedajesz klientom

  Budynek lub lokal, w którym znajduje się Twój sklep

  Zgłosisz ją najłatwiej przez telefon lub internet

  W zależności od zakresu ubezpieczenia zorganizujemy pomoc w ramach ubezpieczenia Assistance 

  O statusie Twojej sprawy poinformujemy Cię przez telefon lub internet 

  Otrzymasz pieniądze lub pomoc, które pomogą  Ci kontynuować funkcjonowanie Twojego sklepu 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Pożar i inne zdarzenia losowe
Ryzyka katastroficzne
Koszty stałe działalności
Odpowiedzialność cywilna – zakres podstawowy
Ubezpieczone koszty
Assistance - zakres podstawowy
Zalanie
Słuczenie przedmiotów szklanych
Kradzież z włamaniem, rabunek
Wandalizm
Awaria maszyn i szkody elektryczne
Odpowiedzialność cywilna – zakres rozszerzony
Assistance - wariant rozszerzony
Trzęsienie ziemi (OPCJONALNIE)
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał jest informacją marketingową i przedstawia podstawowe informacje o ubezpieczeniu Moja Firma z oferty produktowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Należy mieć na względzie, że każdy produkt oferowany przez Allianz przewiduje górną granicę odpowiedzialności Allianz w postaci określonej sumy ubezpieczenia, jak również może przewidywać inne limity ilościowe, kwotowe lub czasowe na określone świadczenia, a skorzystanie z danych świadczeń jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów. Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, zawiera Przewodnik po ubezpieczeniu Moja Firma zatwierdzony uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 32/2021 z dnia 26 maja 2021 r., dostępny u agenta ubezpieczeniowego Allianz lub na stronie internetowej www.allianz.pl.


Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).