Proste ubezpieczenie, które nie wymaga szacowania wartości Twojego majątku

Partner w Biznesie

Partner w Biznesie to ubezpieczenie Twojego mienia od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rozboju, Twojej odpowiedzialności cywilnej oraz śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Rewolucyjna forma tego ubezpieczenia nie wymaga od Ciebie szacowania wartości Twojego majątku.

Rewolucyjny program ubezpieczeń dla Twojej firmy

Na czym polega innowacyjność tego ubezpieczenia?

 • Nie ograniczamy zakresu ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych chroni przed 18 zdarzeniami nazwanymi, również takimi jak grad, przepięcia, upadek drzew lub innych przedmiotów
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju pokrywa również koszty naprawy uszkodzonych zabezpieczeń w przypadku włamania
 • Pokrywamy również koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, rozbiórki, demontażu, wywozu, składowania, utylizacji oraz poszukiwania przyczyn szkody
 • W ramach Twojego ubezpieczenia OC pokryjemy dodatkowe koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędnych kosztów obrony sądowej
 • Jednocześnie masz do wyboru 9 klauzul dodatkowych, takich jak ubezpieczenie ryzyka graffiti, rozmrożenia towarów, szyb od stłuczeń czy mienia podczas transportu.
 • Prosty system ustalania sumy ubezpieczenia
  W skład twojego ubezpieczenia wchodzą 4 ubezpieczenia (wymienione powyżej).  Dla każdego z nich wybierasz tylko jedną sumę ubezpieczenia, która jest naszym limitem odpowiedzialności w stosunku do danego ryzyka.
 • Nie musisz szacować wartości swojego majątku
  Ustalony limit jest łączny dla całego mienia, które posiadasz lub które nabędziesz w przyszłości. Nie musisz już oceniać, ile warte są Twoje budynki, wyposażenie czy środki obrotowe.
 • Nie wymagamy papierków
  Niie wymagamy od Ciebie żadnych wykazów, spisów, formularzy – ubezpieczenie możesz zawrzeć w 5 minut.

Napisz wiadomość e-mail: dummy bok@allianz.pl

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.