Co obejmuje OC jednoosobowej działalności gospodarczej?

Firma | 4 minuty

Czy zakładając firmę, musisz mieć OC działalności gospodarczej? Co da Ci OC dla firmy jednoosobowej i ile za nie zapłacisz? Rozwiewamy wątpliwości.

Spis treści:

Czy ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności gospodarczej jest obowiązkowe?

I tak, i nie – są takie zawody, które wymagają wykupienia ubezpieczenia OC. Obowiązek ten wynika z funkcjonujących ustaw, a na liście znajdziemy[1]:

 • zawody prawnicze i pokrewne (notariusz, doradca podatkowy, syndyk, komornik, radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy);
 • pośredników ubezpieczeniowych;
 • księgowych i biegłych rewidentów;
 • osoby działające w obszarze gospodarki nieruchomości, jak: rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości;
 • osoby działające w obszarze usług detektywistycznych i ochroniarskich;
 • osoby działające w obszarze działalności leczniczej, badań medycznych i wyrobów medycznych oraz farmaceutyki (podmioty lecznicze; lekarze; pielęgniarki; położne; świadczeniodawcy niebędący podmiotem wykonującym działalność leczniczą;  jednostki, które uzyskały autoryzację i jednostki notyfikowane; sponsorzy i badacze kliniczni w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów);
 • osoby działające w obszarze transportu morskiego (przewoźnicy morscy, właściciele statków);
 • osoby działające w obszarze transportu lotniczego (przewoźnicy, użytkownicy statków powietrznych, przedsiębiorcy wykonujący obsługę naziemną, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej);
 • osoby działające w obszarze transportu lądowego (posiadacze pojazdów mechanicznych, przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie licencji na prowadzenie działalność gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych);
 • osoby klasyfikujące się jako prowadzące działalność niebezpieczną i szczególnie niebezpieczną (osoby eksploatujące urządzenie jądrowe / transportujące materiał jądrowy, organizatorzy imprez masowych);
 • pracowników innych zawodów: domy maklerskie; podmioty świadczące usługi certyfikacyjne; dzienni opiekunowie dziecka; osoby sporządzające świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową; biura usług płatniczych wymaganych w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych; architekci i inżynierowie budownictwa; jednostki certyfikujące; osoby wprowadzające do obiegu sprzęt; przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa; rolnicy; właściciele jachtów komercyjnych; audytorzy efektywności energetycznej.

Dla wszelkich innych osób – czy to działających jako jednoosobowe działalności gospodarcze, czy też w ramach innych umów – posiadanie zawodowej polisy OC nie jest wymagane. Nie znaczy to jednak, że nie warto zainteresować się ubezpieczeniem dla firm jednoosobowych. Dlaczego? Osoby prowadzące taką działalność nie dysponują zazwyczaj ogromnym kapitałem firmy, dlatego w sytuacji, w której pojawia się konieczność wypłaty komuś odszkodowania lub świadczenia, dobre ubezpieczenie OC działalności gospodarczej może być jedynym sposobem na pokrycie wszelkich zobowiązań finansowych bez konieczności zawieszania czy nawet zamykania firmy.

Co obejmuje OC dla firmy jednoosobowej?

dummy Ubezpieczenie firmy jednoosobowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim zarówno na mieniu, jak i na osobie. Ubezpieczenie jednoosobowej działalności gospodarczej zadziała więc zarówno wtedy, kiedy klientka złamie sobie nogę w naszym lokalu (np.  z powodu nieodpowiednio oznakowanego śliskiego miejsca), jak i wtedy, gdy w ramach upadku nogi nie złamie, ale telefon już zniszczy.

Dodatkowo takie ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności gospodarczej obejmuje również szkodę zalania przez nas (na skutek np. awarii wężyka) innego lokalu, w wyniku czego zniszczone zostały np. meble, trzymany tam sprzęt, ściany czy podłogi. Oferowane przez Allianz OC dla firmy jednoosobowej możesz wybrać w jednym z 4 prostych pakietów: Komfort, Plus, Ekstra lub Max.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności?

Koszt ubezpieczenia OC działalności gospodarczej prowadzonej przez jedną osobę w Allianz nie jest wysoki – zaczyna się od kilkuset złotych rocznie. 

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami oferty i wyliczeniem konkretnej kwoty ubezpieczenia, zadzwoń do nas lub skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. 

Źródła:
[1] https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/analizy%20i%20raporty/PIU_UMK_ubezpieczenia%20obowiazkowe_raport.pdf

 

 

1Przykładowa składka obejmuje ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych na 200 tys. zł, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku na 30 tys. zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na 200 tys. zł, ubezpieczenie od śmierci w wyniku wypadku do kwoty 100 tys. zł oraz klauzule dodatkowe: dewastacja (w tym graffiti) do kwoty 10 tys. zł, szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia lub pęknięcia do 5 tys. zł, OC pracodawcy do 100 tys. zł oraz OC za produkt do 100 tys. zł i została wyliczona dla klienta nowego, który posiada bezszkodowe ubezpieczenie od 4 lat, rozlicza się na podstawie innej niż karta podatkowa lub ryczałt; okres ubezpieczenia - 1 rok, PKD 47.71.A, obrót 200.000 zł, 3 pracowników, brak ryzyka powodzi, konstrukcja niepalna, franszyza redukcyjna 300 zł (nie dotyczy klauzul dodatkowych), płatność jednorazowa.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.