Moja Firma
ubezpieczenie apteki 

Prowadzisz aptekę? Sprawdź, jak ubezpieczyć swój biznes.

Moja Firma to ubezpieczenie, które zapewni Ci wsparcie w razie różnych zdarzeń związanych z prowadzeniem apteki. 

 • Zmniejszysz ryzyko związane z prowadzeniem apteki. 
 • Zyskasz ochronę na wypadek szkód związanych z wystąpieniem ryzyk opisanych w zakresie Twojej ochrony ubezpieczeniowej np. zniszczenie sprzętu w aptece spowodowane pożarem.
 • Pokrycie szkód majątkowych i osobowych, gdy wyrządzisz je osobom trzecim w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością (np.  klientowi, który przewróci się na śliskiej podłodze lub osobie, od której wynajmujesz lokal) - nawet do 2,5 mln zł
 • Zabezpieczysz się na wypadek różnych zdarzeń, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie apteki, np.:
 •  
 • jeśli przerwiesz działalność w wyniku szkody spowodowanej przez zdarzenie, które obejmujemy ubezpieczeniem, pokryjemy koszty stałe działalności tj. zasadnicze wynagrodzenie brutto pracowników, opłaty dzierżawne, opłaty związane z najmem, opłaty za pobór energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu oraz raty kredytów – nawet przez 90 dni   - każdy pakiet 
 • pokryjemy koszty utylizacji leków, recyklingu maszyn i urządzeń znajdujących się w aptece lub punkcie aptecznym oraz odmowy refundacji sprzedanych refundowanych leków lub wyrobów medycznych, wskutek zniszczenia dokumentów, które są podstawą refundacji (do limitu 20 000 zł) - każdy pakiet
 • w razie włamania do apteki, gdy zostaną skradzione leki i akcesoria medyczne  - pakiet EKSTRA i MAX
 • rozszerzony zakres ubezpieczenia OC i Assistance - pakiet MAX
 • Zakres ubezpieczenie - jeden  z 4 pakietów do wyboru
 • Sumę ubezpieczenia, sumę gwarancyjną, limity odpowiedzialności (2 do wyboru)
 • Udział własny w szkodzie - 200 zł lub 500 zł - dzięki temu Twoja składka będzie niższa. 
 • Urządzenia, które wykorzystujesz w swojej placówce (sprzęt chlodniczy, komora laminarna, waga apteczna, mikser recepturowy itp).
 • Środki obrotowe - leki, wyroby, akcesoria medyczne, które sprzedajesz klientom.
 • Budynek lub lokal, w którym znajduje się apteka.
 • Zgłosisz ją najłatwiej przez telefon lub internet
 • W zależności od zakresu ubezpieczenia zorganizujemy pomoc w ramach ubezpieczenia Assistance 
 • O statusie Twojej sprawy poinformujemy Cię przez telefon lub internet 
 • Otrzymasz pieniądze lub pomoc, które pomogą Ci kontynuować działalność apteki

Przesuń, by zobaczyć więcej

Pożar i inne zdarzenia losowe
Ryzyka katastroficzne
Koszty stałe działalności
Odpowiedzialność cywilna – zakres podstawowy
Ubezpieczone koszty
Assistance - zakres podstawowy
Zalanie
Słuczenie przedmiotów szklanych
Kradzież z włamaniem, rabunek
Wandalizm
Awaria maszyn i szkody elektryczne
Odpowiedzialność cywilna – zakres rozszerzony
Assistance - wariant rozszerzony
Trzęsienie ziemi (OPCJONALNIE)
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał jest informacją marketingową i przedstawia podstawowe informacje o ubezpieczeniu Moja Firma z oferty produktowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Należy mieć na względzie, że każdy produkt oferowany przez Allianz przewiduje górną granicę odpowiedzialności Allianz w postaci określonej sumy ubezpieczenia, jak również może przewidywać inne limity ilościowe, kwotowe lub czasowe na określone świadczenia, a skorzystanie z danych świadczeń jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów. Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, zawiera Przewodnik po ubezpieczeniu Moja Firma zatwierdzony uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 32/2021 z dnia 26 maja 2021 r., dostępny u agenta ubezpieczeniowego Allianz lub na stronie internetowej www.allianz.pl.


Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).