• Wpłaty na elastycznych zasadach
    Pieniądze wpłacasz tak, jak chcesz – co miesiąc, razem ze składką za polisę lub wtedy, gdy dysponujesz wolnymi środkami.
  • Możliwość gromadzenia pieniędzy w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
    Zmiany funduszy możesz zlecać w serwisie Mój Allianz na zasadach, które znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia i regulaminie UFK.
  • Dostęp do swoich pieniędzy
    Za wypłatę części lub całości zgromadzonych środków nic nie zapłacisz.

Umowę dodatkową, dzięki której możesz dobrowolnie gromadzić środki, możesz zawrzeć z ubezpieczeniem Twoje Życie.

Agent na podstawie ankiety określi Twój profil inwestycyjny. W naszej ofercie są fundusze o zróżnicowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego i oczekiwanego zysku. Dostępność funduszy zależy od Twojego profilu inwestycyjnego.

Sprawdź fundusze

Jeśli zdecydujesz się na regularne wpłaty, możesz wybrać dowolną kwotę z przedziału 50 zł - 2 000 zł. Jeśli chcesz wpłacać pieniądze w dowolnych terminach, wpłaty mogą wynosić od 500 zł do 500 000 zł.

W każdej chwili masz dostęp do swoich pieniędzy. W serwisie Mój Allianz sprawdzisz stan rachunku i fundusze, w które zainwestowałeś swoje pieniądze.

Przejdź do serwisu Mój Allianz

Sprawdzenie stanu środków, informacja o numerze rachunku do wpłat lub zmiana funduszy

dummy Zaloguj się do serwisu MójAllianz

Aby wypłacić środki z rachunku, wypełnij poniższy wniosek i prześlij jego skan na

dummy bok@allianz.pl

dummy Pobierz wniosek

Ważne informacje

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, wzorca umownego, części umowy ubezpieczenia ani propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.
Prezentowane ubezpieczenie mogą stanowić uzupełnienie umowy ubezpieczenia na życie Twoje Życie, oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną („Allianz"). Zakres ww. ubezpieczenia na życie można bowiem rozszerzyć, korzystając z umów dodatkowych, które pozwalają chronić życie i zdrowie.

Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczeń ‒ w tym w zakresie składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności (w szczególności okresów ograniczonej ochrony) oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych – znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Twoje Życie (OWU/TZ/5/2024) i załącznikach do tych dokumentów oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na www.allianz.pl - Twoje Życie     

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.