• Wpłaty na elastycznych zasadach
    Pieniądze wpłacasz tak, jak chcesz – co miesiąc, razem ze składką za polisę lub wtedy, gdy dysponujesz wolnymi środkami.
  • Możliwość gromadzenia pieniędzy w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
    Zmiany funduszy możesz zlecać w serwisie Mój Allianz na zasadach, które znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia i regulaminie UFK.
  • Dostęp do swoich pieniędzy
    Za wypłatę części lub całości zgromadzonych środków nic nie zapłacisz.

Umowę dodatkową, dzięki której możesz dobrowolnie gromadzić środki, możesz zawrzeć z ubezpieczeniem Twoje Życie.

Agent na podstawie ankiety określi Twój profil inwestycyjny. W naszej ofercie są fundusze o zróżnicowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego i oczekiwanego zysku. Dostępność funduszy zależy od Twojego profilu inwestycyjnego.

Sprawdź fundusze

Jeśli zdecydujesz się na regularne wpłaty, możesz wybrać dowolną kwotę z przedziału 50 zł - 2 000 zł. Jeśli chcesz wpłacać pieniądze w dowolnych terminach, wpłaty mogą wynosić od 500 zł do 500 000 zł.

W każdej chwili masz dostęp do swoich pieniędzy. W serwisie Mój Allianz sprawdzisz stan rachunku i fundusze, w które zainwestowałeś swoje pieniądze.

Przejdź do serwisu Mój Allianz

Sprawdzenie stanu środków, informacja o numerze rachunku do wpłat lub zmiana funduszy

dummy Zaloguj się do serwisu MójAllianz

Aby wypłacić środki z rachunku, wypełnij poniższy wniosek i prześlij jego skan na

dummy bok@allianz.pl

dummy Pobierz wniosek

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Częścią umowy ubezpieczenia na życie z UFK są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). W ramach umowy ubezpieczenia na życie z UFK - w zależności od profilu inwestycyjnego ubezpieczającego - występują fundusze różniące się strategią inwestycyjną i możliwymi do osiągnięcia zyskami.

Inwestycje w fundusze są jednak związane z ryzykiem – wartość ich jednostek może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników (więcej informacji w Regulaminie UFK). Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i załączników do ogólnych warunków ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561; NIP: 526-020-99-75; wysokość kapitału zakładowego: 95 480 000 złotych (wpłacony w kwocie 87 267 500 złotych). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.