• Wsparcie finansowe
  Otrzymasz pieniądze, jeśli będziesz trwale i całkowicie niezdolny do pracy przez min. 12 miesięcy, a po tym okresie niezdolność do pracy będzie mieć charakter trwały i nieodwracalny.
 • Szeroki zakres ochrony
  Świadczenie przysługuje nie tylko wtedy, gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek. Pieniądze otrzymasz również, jeśli niezdolność do pracy będzie konsekwencją choroby.
 • Wysoka wypłata (nawet do 1 000 000 zł)
  Ubezpieczenie gwarantuje Ci wysokie zabezpieczenie – wypłacimy 100% sumy ubezpieczenia z umowy.
 • Możliwość ubezpieczenia partnera
  Umowę możesz również wykupić dla bliskiej osoby.
Umowę możesz zawrzeć równocześnie albo w trakcie trwania ubezpieczenia na życie: dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.
Sprawdź, jak zgłosić niezdolność do pracy i otrzymać wypłatę z tego ubezpieczenia

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia Twoje Życie lub Twój Plan regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.