• Wsparcie finansowe w razie ponad 50 poważnych chorób
  Zakres ochrony obejmuje takie choroby jak: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu (w wersji dla dorosłych).
 • Wypłata nawet do 1 000 000 zł po wystąpieniu choroby (zależy od wybranej sumy ubezpieczenia)
  Nie wymagamy faktur ani oświadczeń o wydatkach za leczenie.
 • Możliwość ubezpieczenia także partnera i dzieci
  Ty i Twój partner/partnerka możecie ubezpieczyć się na wypadek ponad 50 poważnych chorób, natomiast ubezpieczenie dzieci obejmuje ponad 25 poważnych chorób.
Umowę możesz zawrzeć równocześnie albo w trakcie trwania ubezpieczenia na życie: dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.
Przykładowe choroby, za które można otrzymać wypłatę z ubezpieczenia
 • Nowotwory, w tym: nowotwory złośliwe (piersi, płuc, prostaty i wielu innych organów, a także białaczki, chłoniaki złośliwe i ziarnica złośliwa) oraz łagodny nowotwór mózgu
 • Choroby serca i układu krążenia, w tym: zawał serca, udar mózgu, infekcyjne zapalenie wsierdzia, kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • Choroby układu oddechowego, w tym: gruźlica, schyłkowa niewydolność oddechowa
 • Choroby układu odpornościowego, w tym: zakażenie wirusem HIV / AIDS w wyniku przetoczenia krwi, ciężka sepsa
 • Choroby układu pokarmowego, w tym: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, schyłkowa niewydolność wątroby
 • Choroby układu nerwowego, w tym: stwardnienie rozsiane, choroby: Alzheimera, Parkinsona, Creutzfeldta-Jakoba, wirusowe zapalenie mózgu, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, łagodny guz kanału kręgowego
 • Inne choroby i operacje, w tym: toczeń rumieniowaty układowy, tężec, schyłkowa niewydolność nerek, niedokrwistość aplastyczna, wszczepienie pomostów aortalno-wieńcowych (by-passów), operacja zastawek serca, operacja aorty, przezskórna interwencja wieńcowa, całkowita i nieodwracalna utrata słuchu (również gdy dotyczy jednego ucha), wszczepienie implantu słuchowego, całkowita i nieodwracalna utrata wzroku (również gdy dotyczy jednego oka), amputacja kończyn, przeszczep narządu
 • Nowotwory, w tym: nowotwory złośliwe (w tym: białaczki, chłoniaki złośliwe i ziarnica złośliwa) oraz łagodny nowotwór mózgu
 • Choroby serca i układu krążenia, w tym: infekcyjne zapalenie wsierdzia
 • Choroby układu odpornościowego, w tym: zakażenie wirusem HIV / AIDS w wyniku przetoczenia krwi, ciężka sepsa
 • Choroby układu pokarmowego, w tym: schyłkowa niewydolność wątroby
 • Choroby układu nerwowego, w tym: zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, pourazowe uszkodzenie mózgu, ropień mózgu, łagodny guz kanału kręgowego
 • Inne choroby i operacje, w tym: cukrzyca insulinozależna, tężec, wścieklizna, schyłkowa niewydolność nerek, niedokrwistość aplastyczna, całkowita i nieodwracalna utrata słuchu (również gdy dotyczy jednego ucha), wszczepienie implantu słuchowego, całkowita i nieodwracalna utrata wzroku (również gdy dotyczy jednego oka), rozległe oparzenie, śpiączka, przeszczep narządu, operacja mózgu
Kompletną listę i definicje chorób znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Sprawdź, jak zgłosić poważne zachorowanie i otrzymać wypłatę z tego ubezpieczenia

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia Twoje Życie lub Twój Plan regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.