• Wsparcie finansowe w razie aż 45 poważnych chorób
  Zakres ochrony obejmuje tak częste choroby jak: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu (w wersji dla dorosłych).
 • Wypłata nawet do 800 000 zł od razu po wystąpieniu choroby
  Nie wymagamy faktur ani oświadczeń o wydatkach za leczenie.
 • Możliwość ubezpieczenia także partnera i dzieci
  Ty i Twój partner/partnerka możecie ubezpieczyć się na wypadek aż 45 poważnych chorób, natomiast ubezpieczenie dzieci obejmuje 20 poważnych chorób.
Umowę możesz zawrzeć równocześnie albo w trakcie trwania ubezpieczenia na życie: dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.
Przykładowe choroby, za które można otrzymać wypłatę z ubezpieczenia
 • Nowotwory, w tym: nowotwory złośliwe (piersi, płuc, prostaty i wielu innych organów, a także białaczki, chłoniaki złośliwe i ziarnica złośliwa) oraz łagodny nowotwór mózgu
 • Choroby serca i układu krążenia, w tym: zawał serca, udar mózgu, infekcyjne zapalenie wsierdzia
 • Choroby układu oddechowego, w tym: gruźlica, schyłkowa niewydolność oddechowa, zator tętnicy płucnej
 • Choroby układu odpornościowego, w tym: zakażenie wirusem HIV / AIDS w wyniku przetoczenia krwi, ciężka sepsa
 • Choroby układu pokarmowego, w tym: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, schyłkowa niewydolność wątroby
 • Choroby układu nerwowego, w tym: stwardnienie rozsiane, choroby: Alzheimera, Parkinsona, Creutzfeldta-Jakoba, wirusowe zapalenie mózgu
 • Inne choroby i operacje, w tym: toczeń rumieniowaty układowy, tężec, schyłkowa niewydolność nerek, niedokrwistość aplastyczna, wszczepienie by-passów, operacja zastawek serca, aorty, amputacja kończyn, przeszczep narządu
 • Nowotwory, w tym: nowotwory złośliwe (w tym: białaczki, chłoniaki złośliwe i ziarnica złośliwa) oraz łagodny nowotwór mózgu
 • Choroby serca i układu krążenia, w tym: infekcyjne zapalenie wsierdzia
 • Choroby układu odpornościowego, w tym: zakażenie wirusem HIV / AIDS w wyniku przetoczenia krwi, ciężka sepsa
 • Choroby układu pokarmowego, w tym: schyłkowa niewydolność wątroby
 • Choroby układu nerwowego, w tym: zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, pourazowe uszkodzenie mózgu, ropień mózgu
 • Inne choroby i operacje, w tym: cukrzyca insulinozależna, tężec, wścieklizna, schyłkowa niewydolność nerek, niedokrwistość aplastyczna, rozległe oparzenie, śpiączka, przeszczep narządu, operacja mózgu 
Kompletną listę i definicje chorób znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Sprawdź, jak zgłosić poważne zachorowanie i otrzymać wypłatę z tego ubezpieczenia

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.