• Pieniądze m.in. na leczenie skutków wypadków
  Możesz przeznaczyć je np. na opłacenie kosztów opieki medycznej, pielęgniarskiej, rehabilitacji, a także na przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 • Zniżki, jeśli kupisz umowy wypadkowe w pakiecie
  O szczegóły zapytaj agenta.
 • Możliwość otrzymania wielu wypłat
  Z większości umów wypadkowych możesz otrzymać wypłatę wielokrotnie, aż do wyczerpania sumy ubezpieczenia.
 • 9 umów dodatkowych do wyboru
  Masz do dyspozycji umowy, które obejmują różne skutki wypadków.
Umowę możesz zawrzeć równocześnie albo w trakcie trwania ubezpieczenia na życie: dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Śmierć wskutek wypadku
Dodatkowe wsparcie dla bliskich − wypłata w razie śmierci w wyniku wypadku.
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
Dodatkowe wsparcie dla bliskich − wypłata w razie śmierci w wypadku drogowym, powietrznym lub na wodzie.
Kalectwo po wypadku
Wypłata pieniędzy w razie ponad 40 skutków wypadku (m.in. złamania, uszkodzenia narządów wewnętrznych, oparzenia skóry, utrata słuchu, mowy, wzroku).
Uszczerbek na zdrowiu i rehabilitacja po wypadku
 • Pomoc finansowa w razie tak częstych uszczerbków na zdrowiu jak: złamania, skręcenia, oparzenia.
 • Zwrot wydatków na rehabilitację - wypłacimy do 15% sumy ubezpieczenia w tej umowie.
 • Możliwość otrzymania do 200 000 zł (dotyczy osób dorosłych) i 100 000 zł (dotyczy dzieci).
Pobyt w szpitalu wskutek wypadku
Wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu, który ma związek z wypadkiem (maks. za 120 dni).
Koszty leczenia skutków wypadku
Zwrot kosztów poniesionych na leczenie, które obejmuje m.in. wizyty i badania lekarskie, zabiegi i operacje, pobyt w szpitalu, transport do szpitala, leki.
Koszty operacji plastycznych po wypadku
Zwrot kosztów operacji plastycznych niezbędnych do wypadku. Z umowy wypłacimy nawet 50 000 zł.
Niezdolność do pracy po wypadku
Wypłata nawet 800 000 zł, jeśli po wypadku będziesz trwale i całkowicie niezdolny do pracy. Niezdolność do pracy, za którą wypłacamy świadczenie, trwa nieprzerwanie przez 12 miesięcy, a po tym okresie ma charakter trwały i nieodwracalny. 
Dodatkowa ochrona po wypadku “Dla Aktywnych”
Rozszerzenie zakresu ochrony pozostałych umów dodatkowych o skutki wypadków związanych z aktywnością sportową.
Zapytaj agenta o zniżki za zakup umów wypadkowych w pakiecie
 
50% zniżki na wybrane umowy dodatkowe dla Twoich dzieci
 
Sprawdź, jak zgłosić wypadek i otrzymać wypłatę z ubezpieczenia

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.