• Nawet do 500 zł za dzień pobytu w szpitalu
  Wysokość wypłaty zależy od wybranego Dziennego Świadczenia Szpitalnego. 
 • Wypłata już za dzień pobytu w szpitalu − jeśli ma on związek z wypadkiem lub za co najmniej 4 dni pobytu − jeśli ma on związek z chorobą.
 • Możliwość otrzymania wielu wypłat 
  Wypłacimy Ci pieniądze łącznie nawet za 180 dni pobytu w szpitalu każdego roku.
 • Świadczenie rekonwalescencyjne 
  Otrzymasz dodatkowe pieniądze, jeśli pobyt w szpitalu będzie trwał nieprzerwanie 14 dni.
 • Możliwość ubezpieczenia bliskich
  Ubezpieczeniem możesz objąć także swojego partnera/partnerkę lub dziecko. 
Umowę możesz zawrzeć równocześnie albo w trakcie trwania ubezpieczenia na życie:
dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.
Sprawdź, jak otrzymać pomoc z ubezpieczenia

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia Twoje Życie lub Twój Plan regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.