• Nawet do 500 zł za dzień pobytu w szpitalu
  Wysokość wypłaty zależy od wybranego Dziennego Świadczenia Szpitalnego. 
 • Wypłata już za dzień pobytu w szpitalu − jeśli ma on związek z wypadkiem lub za co najmniej 4 dni pobytu − jeśli ma on związek z chorobą.
 • Możliwość otrzymania wielu wypłat 
  Wypłacimy Ci pieniądze łącznie nawet za 180 dni pobytu w szpitalu każdego roku.
 • Świadczenie rekonwalescencyjne 
  Otrzymasz dodatkowe pieniądze, jeśli pobyt w szpitalu będzie trwał nieprzerwanie 14 dni.
 • Możliwość ubezpieczenia bliskich
  Ubezpieczeniem możesz objąć także swojego partnera/partnerkę lub dziecko. 
Umowę możesz zawrzeć równocześnie albo w trakcie trwania ubezpieczenia na życie:
dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.
Sprawdź, jak otrzymać pomoc z ubezpieczenia

Ważne informacje

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, wzorca umownego, części umowy ubezpieczenia ani propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.
Prezentowane ubezpieczenie może stanowić uzupełnienie umów ubezpieczenia na życie: Twoje Życie i Twój Plan, oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną („Allianz"). Zakres ww. ubezpieczeń na życie można bowiem rozszerzyć, korzystając z umów dodatkowych, które pozwalają chronić życie i zdrowie.

Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczeń ‒ w tym w zakresie składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności (w szczególności okresów ograniczonej ochrony) oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych – znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Twoje Życie (OWU/TZ/5/2024), Twój Plan (OWU/TZI/5/2024) i załącznikach do tych dokumentów oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na www.allianz.pl - Twoje Życie i Twój Plan      

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.