Pracownicze Plany Kapitałowe
Jesteśmy wiarygodną firmą, z doświadczeniem w prowadzeniu PPK. Z myślą o jednostkach budżetowych przygotowaliśmy szereg rozwiązań, ułatwiających pracę. Pomożemy przejść przez procedury, formalności i terminy.

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe rozwiązanie emerytalne dla pracowników. Jednocześnie jest to obowiązek, któremu muszą sprostać pracodawcy. 

Ustawa nakłada na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek utworzenia PPK. Należy pamiętać, że jednostki sektora publicznego są zobowiązane stosować Prawo zamówień publicznych przy podpisywaniu umów PPK, co wiąże się z dodatkowym obowiązkami w zakresie wdrożenia planu.

Program na pierwszy rzut oka może wydać się skomplikowany. Jednak przy wsparciu Allianz wdrożenie PPK to sprawny i nie obciążający proces. Umożliwiamy wdrożenie PPK całkowicie online. Oferujemy wiele narzędzi internetowych, które pomogą pracodawcy szybko i łatwo przejść przez wszystkie etapy wprowadzenia PPK.

Porozmawiaj z ekspertem na temat umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, ustawowych terminów, warunków prowadzenia planów i obsługi pracowników w Twojej jednostce. 
Wybierz instytucję, w której utworzysz rachunki PPK pracowników.
Podpisz umowę o zarządzanie PPK w odpowiednim terminie.
‎Przeprowadź kampanię informacyjną PPK wśród swoich pracowników.
Podpisz umowę o prowadzenie PPK w wymaganym czasie.
Zbierz od pracowników deklaracje PPK, przekaż listę składek i wpłat.
 • Umowa o zarządzanie to potwierdzenie wyboru instytucji finansowej oraz ustalenie warunków gromadzenia i zarządzania środkami na rachunkach
 • Umowę można podpisać online i otrzymać potwierdzenie jej zawarcia w formie elektronicznej (bez konieczności składania podpisów)
 • Umowa o zarzadzanie nie zawiera żadnych danych pracowników oraz nie powoduje obowiązku rozpoczęcia wpłat do PPK
 • Zawarcie umowy o prowadzenie następuje po zgłoszeniu przez pracodawcę (za pośrednictwem aplikacji PPK Serwis lub zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego firm Sage lub Comarch) listy Uczestników PPK, która stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK
 • Po zarejestrowaniu listy Uczestników pracodawca otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie w formie elektronicznej (bez konieczności składania podpisów)
 • Zawarcie umowy o prowadzenie zobowiązuje pracodawcę do rozpoczęcia dokonywania wpłat na PPK
 • Wpłaty są obliczane i pobierane od Uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia i dokonywane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane
Częste pytania
Ty, jako pracodawca, w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników, wybierasz instytucję finansową, w której zostaną utworzone prywatne rachunki PPK dla Twoich pracowników. Rachunki są co miesiąc zasilane wpłatami, pochodzącymi z trzech źródeł: od Ciebie jako pracodawcy, od Twoich poszczególnych pracowników (jako procent wynagrodzenia brutto danego pracownika) oraz od państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne niezależne od wysokości wynagrodzenia pracownika). Gromadzone na rachunkach środki są inwestowane w fundusze inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka w zależności od wieku uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.
PPK wprowadzono w celu pomnażania oszczędności pracowników, aby zapewnić im wyższe dochody na emeryturze. Środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością pracownika i są dziedziczone.

PPK mogą wprowadzić instytucje finansowe, spełniające wymagane kryteria, spośród takich podmiotów jak: fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń.

Jedną z 18 instytucji, które mogą oferować PPK, jest TFI Allianz Polska S.A.

Środki gromadzone w ramach PPK są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, które prowadzą różną politykę inwestycyjną i mają różny poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika PPK. W miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia, środki inwestowane są w coraz bardziej bezpieczny sposób.

TFI Allianz Polska S.A. utworzyła fundusz Allianz SFIO PPK, będący specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi 9 subfunduszami zdefiniowanej daty:

 • Allianz PPK 2025 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1963-1967 (lub starszych na wniosek tych osób),
 • Allianz PPK 2030 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1968-1972,
 • Allianz PPK 2035 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1973-1977,
 • Allianz PPK 2040 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1978-1982,
 • Allianz PPK 2045 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1983-1987,
 • Allianz PPK 2050 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1988-1992,
 • Allianz PPK 2055 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1993-1997,
 • Allianz PPK 2060 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1998-2002,
 • Allianz PPK 2065 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 2003-2007.

dummy Dowiedz się więcej o funduszach

Całościowy koszt dla uczestnika nie może przekroczyć 0,6% środków zgromadzonych na rachunku PPK w skali roku. Maksymalny limit wynagrodzenia dla TFI wynosi 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz 0,1% wynagrodzenia za osiągnięcie wyniku przez fundusz. 

Maksymalna opłata za zarządzenie subfunduszami w ramach PPK wynosi 0,4%.

Założenie PPK jest obligatoryjne dla pracodawców, a z tego obowiązku zwalnia jedynie rejestracja przez KNF PPE, ze składką 3,5% i warunkiem przystąpienia min. 25% zatrudnionych, do czasu objęcia firmy obowiązkiem zawarcia umowy o zarządzanie PPK.
Do PPK mogą przystąpić wszystkie osoby zatrudnione u danego pracodawcy, które opłacają obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. Pracownik do 55. roku życia jest automatycznie zapisywany do PPK, natomiast osoba w wieku 55-70 lat musi złożyć u pracodawcy wniosek o przystąpienie.

Tak, Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w PPK i wypłacić pieniądze z PPK. Składając wniosek o zwrot środków, pracownik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

 • ogólnie obowiązujący podatek od zysków kapitałowych;
 • 30% wartości wpłat pracodawcy, ponieważ były one zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne – pobrane 30% zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie społeczne w ZUS;
 • dopłaty ze strony Państwa. 

Jednak co cztery lata od 1 kwietnia 2023 roku następuje automatyczne ponowne włączenie pracownika do programu.

Warto wiedzieć

 +48 22 541 75 75

Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Godziny pracy infolinii poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Napisz wiadomość e-mail:  fundusze.ppk@allianz.pl 

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. („Towarzystwo”). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani pomocy prawnej.

Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii,  Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.allianz.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176359, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 69.888.000,00 PLN.

Zamieszczone materiały są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie do zamieszczonych materiałów przysługują wyłącznie Towarzystwu.