Środki gromadzone w PPK są inwestowane w subfundusze wydzielone w ramach Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK (Allianz SFIO PPK). Subfundusze stosują odmienne zasady polityki inwestycyjnej oraz różny poziom ryzyka w zależności od wieku Uczestnika PPK. Każdy Uczestnik jest automatycznie przypisany do określonego subfunduszu zdefiniowanej daty w zależności od swojej daty urodzenia. W miarę zbliżania się Uczestnika do 60. roku życia subfundusz automatycznie zmienia politykę inwestycyjną – w taki sposób, aby zapewniała właściwy poziom bezpieczeństwa powierzonych mu środków.

TFI Allianz Polska S.A. uruchomiło 9 subfunduszy zdefiniowanej daty.

 • Allianz PPK 2025 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1963-1967
  (lub starszych na wniosek tych osób),
 • Allianz PPK 2030 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1968-1972,
 • Allianz PPK 2035 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1973-1977,
 • Allianz PPK 2040 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1978-1982,
 • Allianz PPK 2045 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1983-1987,
 • Allianz PPK 2050 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1988-1992,
 • Allianz PPK 2055 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1993-1997,
 • Allianz PPK 2060 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1998-2002,
 • Allianz PPK 2065 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 2003-2007.
Subfundusze lokują swoje aktywa głównie w instrumenty dłużne (część dłużna) oraz instrumenty udziałowe (część udziałowa). Środki najmłodszych uczestników będą inwestowane w aktywa o większym potencjale zysku, ale będą także obarczone większym ryzykiem. Z kolei oszczędności starszych osób będą inwestowane w sposób bardziej bezpieczny. Wszystko po to, aby wraz ze zbliżającą się datą ukończenia 60 roku życia oszczędności w PPK były w coraz większym stopniu chronione i mniej podatne na zmiany rynkowe.
W co inwestują fundusze Allianz SFIO PPK

Allianz SFIO PPK jest aktywnym funduszem, nie zarządzanym w odniesieniu do indeksu referencyjnego.
Stałe wynagrodzenie za zarządzanie aktywami PPK wynosić będzie maksymalnie 0,40% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik nie będzie wyższe niż 0,10% wartości aktywów netto subfunduszu zdefiniowanej daty w skali roku.

Opłata za osiągnięty wynik jest pobierana pod warunkiem realizacji dodatniej stopy zwrotu przez subfundusz za dany rok przewyższającej stopę referencyjną oraz osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty, inne koszty związane z prowadzeniem PPK, w tym koszty wynikające z art. 50 ustawy o PPK.

Fundusz nie pobiera także opłat za zrealizowanie zleceń zamiany.

 • Fundusze inwestycyjne to oferta dla osób, które chcą korzystać z potencjału zysków i możliwości inwestycyjnych, jakie oferuje współczesny globalny rynek finansowy, lecz nie mają czasu lub chęci na samodzielne analizowanie rynku i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
 • Dzięki wyjątkowej różnorodności, fundusze umożliwiają inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki w wybranym przez klienta horyzoncie planowanych inwestycji. Dzięki funduszom można zostać pośrednio właścicielami akcji największych spółek giełdowych krajowych i zagranicznych.
 • Fundusze inwestycyjne dają możliwość bardzo swobodnego dysponowania wpłaconym kapitałem. W każdym momencie i bez żadnych ograniczeń można dokonywać dopłat do funduszy oraz otwierać nowe konta w innych funduszach. W każdej chwili można także bez opłat wypłacić całość lub cześć środków z rachunku.
 • Za pośrednictwem portalu Mój Allianz oraz infolinii klienci mają dostęp do swoich inwestycji 24/7 i mogą swobodnie nimi dysponować. 

Dokładamy wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w fundusze, jednak należy liczyć się m.in. z następującymi:

 • ryzyka rynkowe, np. zmiana sytuacji gospodarczej kraju, poziomu inflacji i stóp procentowych, regulacji prawnych, kursów walut,
 • ryzyka kredytowe, np. pogorszenie kondycji finansowej emitentów, w tym obniżenie ratingu kredytowego przez uznaną agencję ratingową,
 • ryzyka inwestycyjne, np. zmiana płynności emitentów, spadek wartości lub wzrost cen instrumentów finansowych (takiej jak: akcje czy obligacje),
 • ryzyka operacyjne, np. nieprawidłowości dotyczące systemów informatycznych TFI czy procedur zawierania transakcji,
 • ryzyko nierozliczenia transakcji zawartych przez fundusz w terminie określonym w umowie transakcji.

Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany fundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Zarządzający Funduszami inwestującymi w akcje

W Aviva Investors Poland TFI S.A. zatrudniony od 2005 roku, początkowo jako analityk rynku akcji, a następnie od 2006 roku jako zarządzający funduszami. Obecnie zarządza funduszami akcyjnymi z d. oferty Aviva Investors Poland TFI, w TFI Allianz Polska S.A.
Zarządzający Funduszami i Portfelami Dłużnymi

Od 1999 roku związany z Aviva, początkowo jako dealer i analityk rynku papierów dłużnych, następnie w Aviva Investors Poland TFI S.A. jako specjalista i zarządzający funduszami. Obecnie zarządza funduszami dłużnymi z d. oferty Aviva Investors Poland TFI w TFI Allianz Polska S.A. Legitymuje się tytułem CFA.

 

Zarządzający Funduszami inwestującymi w akcje

Od 2021 roku zarządzał funduszami w Aviva Investors Poland TFI. Obecnie w departamencie zarządzania funduszami akcyjnymi  TFI Allianz Polska S.A. Posiada tytuł CFA, licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych.

 

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. („Towarzystwo”). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani pomocy prawnej.

Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii,  Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.allianz.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176359, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 69.888.000,00 PLN.

Zamieszczone materiały są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie do zamieszczonych materiałów przysługują wyłącznie Towarzystwu.