Ubezpieczenie turystyczne i Assistance w podróży zagranicznej

Autor: Ludmiła Opałko  | czas czytania: 5 min 
 • Turyści, którzy wyjeżdżają za granicę, często nie są świadomi kosztów, jakie mogą ponieść w razie wypadku lub zachorowania. Badanie „Plany wakacyjne Polaków” wykonane przez Ipsos dla Mondial Assistance w 2019 r. wykazało, że 30% osób, które wyjeżdżają za granicę, nie kupuje żadnego ubezpieczenia turystycznego.

70% TURYSTÓW KUPUJE UBEZPIECZENIE NA WYJAZD ZAGRANICZNY.*

CO TRZECI PODRÓŻUJĄCY WYJEŻDŻA BEZ POLISY.

ŚREDNI KOSZT POJEDYNCZEJ WIZYTY LEKARSKIEJ ZA GRANICĄ TO 700 ZŁ.**

NAJDROŻSZY TRANSPORT TURYSTY DO POLSKI W 2020 ROKU KOSZTOWAŁ 375 000 ZŁ.**

*Badanie “Plany wakacyjne Polaków”, Ipsos dla Mondial Assistance, 2019 r.**Dane Mondial Assistance, 2020 r.

 • W krajach Unii Europejskiej możemy liczyć na pomoc w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), jednak w każdym z tych krajów zakres świadczonych usług jest inny. Mało kto wie, że EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego, a w wielu krajach za leczenie częściowo płacimy z własnej kieszeni (udział własny). Poza Unią Europejską jest jeszcze drożej. Tu – w przypadku brak polisy turystycznej – turysta pokrywa wszelkie koszty z własnej kieszeni. 
 • Niedocenianym elementem polisy turystycznej jest ubezpieczenie OC. Szczególnie przydaje się podczas np. wyjazdów narciarskich. Zderzenie z innym narciarzem na stoku może skończyć się koniecznością wypłaty dużego odszkodowania. 
 • Najwyższe wypłacone przez Mondial Assistance odszkodowanie z tytułu OC na osobie w 2020 r. to ponad 220 000 zł.**
 • Dobrze dobrane ubezpieczenie turystyczne z usługami assistance zdejmuje z podróżujących:
 • ryzyko pokrycia kosztów leczenia i ewentualnego transportu,
 • stres związany z organizacją tych usług (często bez znajomości lokalnego języka).
 •  
 • Szukanie kontaktu do sprawdzonego lekarza w obcym mieście, wizyta w aptece, umówienie taksówki na wizytę kontrolną – to tylko kilka czynności, jakie wykona za nas Centrum Alarmowe Assistance, gdy zgłosimy się z bólem ucha czy przeziębieniem.
 • Szczegółowe informacje o zakresie udzielanej ochrony znajdziesz w umowie ubezpieczenia i Ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróży Globtroter, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 72/2020 i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 9 września 2020 roku
 • Zobacz przykładowe koszty z prawdziwych spraw klientów Mondial Assistance, przeliczone z walut lokalnych na PLN

Przesuń, by zobaczyć więcej

Leczenie ambulatoryjne - przeziębienie 2 500   
Wizyta domowa bądź hotelowa 1800  
Transport ambulansem 4000  
Hospitalizacja spowodowana udarem: tygodniowy pobyt w stanie ciężkim na OIOM 80000  
Operacja ortopedyczna + tygodniowy pobyt 95000  
Powrót do kraju: transport air ambulance 150000  
Transport zwłok 60000  

Przesuń, by zobaczyć więcej

Przykładowe koszty z prawdziwych spraw klientów Mondial Assistance, przeliczone na PLN z walut lokalnych. PLN  
Leczenie ambulatoryjne – przeziębienie 800  
Wizyta domowa bądź hotelowa 1200  
Transport ambulansem 800  
Hospitalizacja: tygodniowy pobyt w stanie ciężkim na OIOM 49000  
Operacja kardiologiczna oraz 9-dniowy pobyt w szpitalu 20000  
Powrót do kraju: transport air ambulance 260000  

Przesuń, by zobaczyć więcej

Przykładowe koszty z prawdziwych spraw klientów Mondial Assistance, przeliczone na PLN z walut lokalnych. PLN  
Leczenie ambulatoryjne – przeziębienie 6500  
Wizyta domowa bądź hotelowa 2300  
Hospitalizacja: operacja kardiologiczna oraz pobyt w szpitalu 540000  
Transport między placówkami (wyspy) 100000  
Powrót do kraju (przez Berlin): transport air ambulansem 376000  

Przesuń, by zobaczyć więcej

Przykładowe koszty z prawdziwych spraw klientów Mondial Assistance, przeliczone na PLN z walut lokalnych. PLN  
Leczenie ambulatoryjne – przeziębienie 250  
Wizyta domowa bądź hotelowa 300  
Transport ambulansem 900  
Hospitalizacja: tygodniowy pobyt w stanie ciężkim na OIOM 26000  
Operacja ortopedyczna oraz pobyt w szpitalu 20000  

Powrót do kraju:

transport ambulansem 

transport air ambulance


13000

90000

 
     

Przesuń, by zobaczyć więcej

Przykładowe koszty z prawdziwych spraw klientów Mondial Assistance, przeliczone na PLN z walut lokalnych. PLN    
Leczenie ambulatoryjne – przeziębienie 600  
Wizyta domowa bądź hotelowa 850  
Transport ambulansem
2200  
Hospitalizacja: tygodniowy pobyt / uraz głowy 35000  
Operacja i 4 dni hospitalizacji 40000  

Powrót do kraju
 - Transport ambulansem

 - Air ambulance 


13000

75000

 
     

Przesuń, by zobaczyć więcej

Przykładowe koszty z prawdziwych spraw klientów Mondial Assistance, przeliczone na PLN z walut lokalnych. PLN    
Leczenie ambulatoryjne – przeziębienie 600  
Wizyta domowa bądź hotelowa 750  
Transport ambulansem
1300  
Hospitalizacja:
wylew krwi do mózgu 10 dniowy pobyt w szpitalu w stanie ciężkim na OIOM
operacja ortopedyczna i tygodniowy pobyt w szpitalu

100000
90000
 
Powrót do kraju
 - Transport ambulansem
- Air ambulansem 
 

20000
130000
 
     
 • Dobrze dobrane ubezpieczenie turystyczne z usługami assistance zdejmuje z podróżujących:
 • ryzyko pokrycia kosztów leczenia i ewentualnego transportu,
 • stres związany z organizacją tych usług (często bez znajomości lokalnego języka).
 •  
 • Szukanie kontaktu do sprawdzonego lekarza w obcym mieście, wizyta w aptece, umówienie taksówki na wizytę kontrolną – to tylko kilka czynności, jakie wykona za nas Centrum Alarmowe Assistance, gdy zgłosimy się z bólem ucha czy przeziębieniem.
 • Szczegółowe informacje o zakresie udzielanej ochrony znajdziesz w umowie ubezpieczenia i Ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróży Globtroter, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 72/2020 i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 9 września 2020 roku
 • Jeżeli potrzebujesz specjalistycznych rozwiązań, rozszerz umowę o następujące elementy:
 •  
 • Ubezpieczenie assistance sport
 • Ubezpieczenie moto assistance – w podróży samochodem
 • Concierge – osobisty asystent
 • Ubezpieczenie business assistance
 • Ubezpieczenie bezpieczna kieszeń – zwrócimy Ci do limitu określonego w umowie koszty zakupu rzeczy osobistych (jak np. portfel czy telefon) oraz wyrobienia dokumentów w razie ich utraty w wyniku Kradzieży z włamaniem, Rozboju lub Wymuszenia rozbójniczego
 • możliwość rozszerzenia ochrony w Ubezpieczeniu Kosztów Leczenia i Assistance i Ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,  o sytuacje, które przydarzą ci się, gdy będziesz pod wpływem spożycia alkoholu;
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu all-risk i kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie – zwrócimy Ci maksymalnie 100% koszów rezerwacji, w razie rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej z powodów wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczeń lub zwrócimy Ci  maksymalnie 80% kosztów rezerwacji, z powodu wszystkich innych udokumentowanych zdarzeń (All-Risk), które wyłączają możliwość Wyjazdu Ubezpieczonego i które są niezależne od Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem § 11.3 ust. 1 ogólnych warunków ubezpieczenia.
Szczegółowe informacje o zakresie udzielanej ochrony znajdziesz w umowie ubezpieczenia i Ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróży Globtroter, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 72/2020 i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 9 września 2020 roku
Kierownik Działu Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych w Allianz Partners
Ludmiła Opałko ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wydział Marketingu i Zarządzania oraz Studia Podyplomowe na kierunku Rachunkowość. Od 1997 r. związana z branżą turystyczną, min. liniami lotniczymi: Lufthansa, Air France i KLM. Od 2012 r. kierownik rozwoju rynku turystycznego w Mondial Assistance. Od 2015 r. kierownik Działu Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych w Allianz Partners.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.