Czynniki ryzyka ESG: Czyń dobrze, czyniąc dobro

Raport | czas czytania: 5 min 
Mierniki środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania (ESG) mogą być trudne do zmierzenia, ale związane z nimi ryzyko rośnie, ponieważ rządy i obywatele wywierają presję na biznes, aby zmienił sposób postępowania dla większego dobra. W raporcie eksperci AGCS zwracają uwagę na niektóre z najbardziej palących kwestii, które powinny znaleźć się w porządku obrad zarządu i przedstawiają, w jaki sposób firmy mogą ograniczać ryzyko i „postępować właściwie”.

Pomimo szoku, jaki wywołał na całym świecie, wydaje się, że kryzys Covid nie powstrzymał marszu aktywistów i organizacji ESG do sal zarządów. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że go przyspieszył, ponieważ troska o zbiorowy dobrobyt stała się jeszcze bardziej widoczna. Protesty na rzecz sprawiedliwości społecznej miały miejsce podczas pandemii, a aktywiści ekologiczni wyszli na ulice, odzwierciedlając ciągły niepokój związany z tematami ESG, takimi jak zmiany klimatyczne i różnorodność.

Ale nie tylko obywatele wywierają na nich presję. Działania inwestorów i akcjonariuszy są coraz bardziej skoncentrowane na ESG, a szereg regulacji i wytycznych w wielu krajach prowadzi do zaostrzenia zasad ujawniania i raportowania przez firmy oraz ich organy zarządzające (D&Os). Rosnące obawy dotyczące nierówności społecznych prowadzą również do nowych wymagań dla przedsiębiorstw w zakresie różnorodności, płac i łańcuchów dostaw.

Europa przoduje w tej dziedzinie. Narzędzie do taksonomii UE (EU Taxonomy Tool)  to system klasyfikacji, który ustanawia listę działań gospodarczych zrównoważonych pod względem środowiskowym (poza Europą podobny standard zostanie przyjęty przez Institutional Shareholder Services), a dyrektywa UE w sprawie sprawozdawczości niefinansowej zobowiązuje firmy do raportowania różnych wskaźników związanych z ESG. W Niemczech, ustawa o należytej staranności łańcucha dostaw zobowiąże większe niemieckie firmy - oraz firmy zagraniczne posiadające oddziały w tym kraju - do zapewnienia, że dostawcy za granicą spełniają określone wymogi ESG od stycznia 2023 roku.

Tematy ESG mogą stanowić znaczne ryzyko D&O dla firm i ich ubezpieczycieli - Shanil Williams, globalny szef linii finansowych w AGCS.

Od 2018 r. do końca 2020 r. wprowadzono ponad 170 środków regulacyjnych ESG na poziomie krajowym i unijnym – więcej niż w ciągu poprzednich sześciu lat łącznie – z czego około dwie trzecie przypada na Europę. Chociaż nie istnieje żaden globalny punkt odniesienia dla raportowania ESG, otoczenie regulacyjne staje się coraz bardziej rygorystyczne. To, co kiedyś było dobrowolnym oczekiwaniem przejrzystości, przekształca się w prawnie wymagane ujawnienia informacji. Jednocześnie spory sądowe lub działania inwestorów, akcjonariuszy i aktywistów w coraz większym stopniu koncentrują się na tematach ESG, takich jak zmiana klimatu, zanieczyszczenie, różnorodność, bezpieczeństwo cybernetyczne i płace dyrektorów generalnych.

Wpływ tego faktu na rolę menedżerów ds. ryzyka i dyrektorów oznacza, że kluczowe znaczenie ma podnoszenie i identyfikowanie kwestii ESG w rejestrach ryzyka i komitetach firmy oraz upewnienie się, że wiadomo, jak te kwestie będą postrzegane w sali posiedzeń zarządu i poza nią.

- mówi Shanil Williams, Global Head of Financial Lines w AGCS
Pandemia koronawirusa mogła zepchnąć zmiany klimatyczne na dół listy obaw zarządów w 2020 r., ale seria ekstremalnych zdarzeń pogodowych sprawiła, że ​​w tym roku ponownie zyskały one na znaczeniu. Bezprecedensowe pożary, zimowa burza w Teksasie, „kopuła cieplna” nad częściami Ameryki Północnej oraz powodzie w Europie i Chinach zmieniły postrzeganie zmian klimatu z abstrakcyjnego zagrożenia na codzienne ryzyko. Rośnie presja aktywistów i społeczeństwa na rządy i przedsiębiorstwa, aby się tym zająć.Pandemia koronawirusa mogła zepchnąć zmiany klimatyczne na dół listy obaw zarządów w 2020 r., ale seria ekstremalnych zdarzeń pogodowych sprawiła, że ​​w tym roku ponownie zyskały one na znaczeniu. Bezprecedensowe pożary, zimowa burza w Teksasie, „kopuła cieplna” nad częściami Ameryki Północnej oraz powodzie w Europie i Chinach zmieniły postrzeganie zmian klimatu z abstrakcyjnego zagrożenia na codzienne ryzyko. Rośnie presja aktywistów i społeczeństwa na rządy i przedsiębiorstwa, aby się tym zająć.
Kwestie różnorodności zyskują na znaczeniu, a przedsiębiorstwa poddawane są coraz większej kontroli. Można to było zaobserwować po protestach Black Lives Matter w 2020 roku, po których nastąpił wzrost liczby sporów sądowych dotyczących różnorodności, szczególnie w USA. Sprawy zazwyczaj dotyczą niedopełnienia obowiązków powierniczych dyrektorów, z uwagi na niewystarczający poziom różnorodności w radzie nadzorczej lub na stanowiskach kierowniczych. Wraz z rosnącym prawdopodobieństwem zmian w regulacjach i przepisach dotyczących różnorodności, ryzyko sporu sądowego D&O jeszcze bardziej wzrośnie. Podobnie jak ryzyko dla reputacji firmy, jeśli zostanie ona uznana za niedbałą w tym obszarze.
W miarę jak rośnie presja na firmy, aby poprawiały swoje wyniki w zakresie emisji dwutlenku węgla, pojawiły się obawy dotyczące „greenwashingu” – sytuacji, w której  firmy podają wprowadzające w błąd informacje, aby wyolbrzymiać swoje wyniki w zakresie ESG i prezentować bardziej odpowiedzialny wizerunek publiczny. W związku z rosnącą liczbą pozwów sądowych ze strony interesariuszy i inwestorów w tej dziedzinie, dyrektorzy powinni być ostrożni w wyznaczaniu nierealistycznych celów ESG, których mogą nie zrealizować lub które mogą stać się przedmiotem sporu sądowego Na przykład grupy nacisku często korzystają z własnych raportów ESG jeśli chodzi o ocenę postępów w realizacji celów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.
Wynagrodzenie kadry kierowniczej to kolejny potencjalny „gorący kartofel”, szczególnie dla inwestorów. Norweski państwowy fundusz o wartości 1 biliona dolarów - jeden z największych na świecie - jest jednym z tych, którzy aktywnie nadzorują propozycje wynagrodzeń dla kadry zarządzającej w spółkach, w które inwestują, w związku z obawami dotyczącymi przejrzystości wynagrodzeń. Kilka dużych globalnych firm ogłosiło, że łączą wynagrodzenia kadry kierowniczej z celami i wynikami ESG oraz związanymi z klimatem, takimi jak redukcja gazów cieplarnianych.
Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój pracy w domu, przyspieszenie cyfryzacji, czy dalekosiężne skutki ataku ransomware na Colonial Pipelinew Stanach Zjednoczonych potencjalne i rzeczywiste luki ujawnione przez cyberprzestępczość i inne cyber incydenty stały się szokująco widoczne w ciągu ostatniego roku. Konsekwencje naruszenia bezpieczeństwa danych pod względem kosztów finansowych i reputacyjnych dla firmy mogą być poważne – nawet jeśli jest to wynikiem wypadku – a głośne sprawy wzbudziły obawy ESG, szczególnie dotyczące zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.