Najlepsze praktyki ESG Environmental, Social, Governance

Pytania i odpowiedzi | czas czytania: 5 min 
Na pytania odpowiada Michael Bruch, Global Head of Liability Risk Consulting/ESG w AGCS. Te pytania i odpowiedzi są częścią raportu: Czynniki ryzyka ESG – czyńcie dobrze, czyniąc dobro
- mówi Shanil Williams, Global Head of Financial Lines w AGCS

Inwestycje ESG znacząco rosną i obserwujemy pojawianie się kilku ważnych trendów, w szczególności dotyczących zmian klimatycznych, łamania praw człowieka i poważnych zarzutów o korupcję. Największym wyzwaniem dla korporacji jest brak standardowego podejścia do obliczania wskaźników ESG. Prawdziwe zrozumienie względnych korzyści i ograniczeń różnych wskaźników może pomóc w zbudowaniu pełniejszego obrazu ESG i podkreśleniu możliwości zmian. Na przykład menedżerowie ds. ryzyka muszą być w stanie ocenić ryzyko ESG związane z każdą transakcją i – co najważniejsze – muszą również być w stanie poinformować innych o tych zagrożeniach.

Należy jednak pamiętać, że identyfikacja i mitygowanie ryzyka nie ogranicza się tylko do funkcji zarządzania ryzykiem w firmie. Tematy ryzyka ESG powinny być zintegrowane z zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym i wszystkimi istotnymi procesami operacyjnymi. To, co zauważamy w wielu sektorach przemysłu wśród naszych – w szczególności w sektorze energetycznym i użyteczności publicznej, który stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi z przekształceniem własnego modelu biznesowego w bardziej ekologicznego dostawcę energii – to fakt, że ESG i zrównoważony rozwój ma duży wpływ na praktycznie wszystkie funkcje w firmie.

Konsekwencje mogą być poważne – i dalekosiężne. Weźmy na przykład spory dotyczące zmian klimatycznych. Zmiana klimatu to temat, który dotyczy wszystkich interesariuszy, a także pracowników firmy. Widzimy więc rosnący poziom zaangażowania pracowników, którzy chcą wiedzieć, że ich pracodawca postępuje właściwie ze środowiskiem. Jednocześnie inwestorzy instytucjonalni - fundusze emerytalne i zarządzający funduszami - domagają się od zarządów więcej działań na rzecz ochrony środowiska.  A potem pojawia się kwestia ryzyka reputacyjnego. Jeśli firmy nie wywiążą się ze swoich zobowiązań lub, co gorsza, spróbują podrobić swoje referencje, ich reputacja może istotnie ucierpieć. Ujawnianie wprowadzających w błąd komunikatów korporacyjnych dotyczących wpływu zmian klimatycznych stanowi poważne ryzyko w zakresie odpowiedzialności firmy.
W miarę jak rośnie presja na firmy, aby poprawiały swoje wyniki w zakresie emisji dwutlenku węgla, pojawiły się obawy dotyczące „greenwashingu” – sytuacji, w której  firmy podają wprowadzające w błąd informacje, aby wyolbrzymiać swoje wyniki w zakresie ESG i prezentować bardziej odpowiedzialny wizerunek publiczny. W związku z rosnącą liczbą pozwów sądowych ze strony interesariuszy i inwestorów w tej dziedzinie, dyrektorzy powinni być ostrożni w wyznaczaniu nierealistycznych celów ESG, których mogą nie zrealizować lub które mogą stać się przedmiotem sporu sądowego Na przykład grupy nacisku często korzystają z własnych raportów ESG jeśli chodzi o ocenę postępów w realizacji celów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.

Według London School of Economics (LSE) [1], do końca maja 2021 r. było ponad 1800 spraw sądowych dotyczących zmian klimatycznych w 40 krajach. Większość z nich w Stanach Zjednoczonych (1 387), następnie w Australii (115), Wielkiej Brytanii (73) UE (58). Liczby stale rosną, a konsekwencje są znaczące.

Na przykład w niedawnym przełomowym orzeczeniu holenderski sąd nakazał Royal Dutch Shell zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 45% w porównaniu z poziomami z 2019 r. do 2030 [2] – znacznie głębsze cięcia niż planowano. Orzeczenie dotyczy tylko Holandii, ale może mieć szersze konsekwencje dla branży energetycznej w innych krajach.

Na razie tego rodzaju spory sądowe koncentrują się w krajach o wysokich dochodach, ale widzieliśmy przypadki w Kolumbii, Indiach, Pakistanie, Peru, Filipinach i RPA. Spodziewamy się, że będzie nadal rósł w krajach południowych

Z naszego własnego doświadczenia ESG nauczyliśmy się, że potrzebujemy silnego zaangażowania w ESG na poziomie kadry zarządzającej i Zarządu, wyznaczając konkretne cele odgórnie. W Allianz wdrożyliśmy własną radę ESG, dzięki czemu wszystkie ważne ośrodki grupy są naprawdę zaangażowane w zrównoważony rozwój i temat ESG.

Zarząd musi nabyć odpowiednie umiejętności, które pozwolą mu w pełni zrozumieć, jakie są zewnętrzne wymagania dla skutecznej strategii ESG w dłuższej perspektywie. Sprawy ESG powinny być stałym elementem porządku obrad zarządu, a ten sposób myślenia powinien być osadzony w całej organizacji. Powinna ostatecznie stać się ona częścią firmowego DNA, aby wszyscy się jej trzymali, wszyscy ją rozumieli, a w pewnym momencie nikt nawet o niej nie myślał, ponieważ jest to integralna część wszystkich procesów i wszystkiego, co robisz.

Jednocześnie informacje ESG mogą również pomóc ulepszyć proces oceny ryzyka z korzyścią dla ubezpieczycieli i ich klientów. Statystycznie wymodelowaliśmy wiele danych dotyczących ESG pod kątem roszczeń i sporów publicznych, i widzimy w nich pewną moc predykcyjną. Z punktu widzenia ubezpieczyciela, rozmowy na tematy związane z ESG, oprócz tematów finansowych, stają się coraz ważniejsze. 

[1] LSE, Global trends in climate litigation: 2021 snapshot, 2 lipca 2021 r.

[2] BBC, Shell: Netherlands court orders oil giant to cut emissions, 26 maja 2021 r

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.