• Wsparcie finansowe
  Otrzymasz pieniądze, jeśli będziesz trwale i całkowicie niezdolny do pracy przez min. 12 miesięcy, a po tym okresie niezdolność do pracy będzie mieć charakter trwały i nieodwracalny.
 • Szeroki zakres ochrony
  Świadczenie przysługuje nie tylko wtedy, gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek. Pieniądze otrzymasz również, jeśli niezdolność do pracy będzie konsekwencją choroby.
 • Wysoka wypłata (nawet do 1 000 000 zł)
  Ubezpieczenie gwarantuje Ci wysokie zabezpieczenie – wypłacimy 100% sumy ubezpieczenia z umowy.
 • Możliwość ubezpieczenia partnera
  Umowę możesz również wykupić dla bliskiej osoby.
Umowę możesz zawrzeć równocześnie albo w trakcie trwania ubezpieczenia na życie: dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.
Sprawdź, jak zgłosić niezdolność do pracy i otrzymać wypłatę z tego ubezpieczenia

Ważne informacje

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, wzorca umownego, części umowy ubezpieczenia ani propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.
Prezentowane ubezpieczenie może stanowić uzupełnienie umów ubezpieczenia na życie: Twoje Życie i Twój Plan, oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną („Allianz"). Zakres ww. ubezpieczeń na życie można bowiem rozszerzyć, korzystając z umów dodatkowych, które pozwalają chronić życie i zdrowie.

Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczeń ‒ w tym w zakresie składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności (w szczególności okresów ograniczonej ochrony) oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych – znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Twoje Życie (OWU/TZ/5/2024), Twój Plan (OWU/TZI/5/2024) i załącznikach do tych dokumentów oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na www.allianz.pl - Twoje Życie i Twój Plan      

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.