Rekomendowany okres inwestycji wynosi co najmniej 5 lat.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem, monitor

Polityka inwestycyjna: 

 • Subfundusz lokuje do 100% aktywów w fundusz o globalnym zasięgu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund.
 • Dla inwestorów poszukujących  funduszu inwestycyjnego z możliwością uzyskania średniorocznej stopy zwrotu o 5% przewyższającej główną stopę procentową Narodowego Banku Polskiego na przestrzeni każdych kolejnych trzech lat.
 • Fundusz nie jest  zarządzany w odniesieniu do indeksu referencyjnego.

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Strategiczny SFIO
(w likwidacji)

Przesuń, by zobaczyć więcej

wydzielony w ramach Allianz Strategiczny SFIO (w likwidacji)

 

Rekomendowany okres inwestycji
co najmniej 5 lat
Typ funduszu
absolutnej stopy zwrotu
Poziom ryzyka
Poziom 3
Benchmark
brak
Wysokość minimalnej wpłaty
1000 zł - pierwsza wpłata 
100 zł - kolejne (lub od 50 zł, jeżeli inwestujesz online)
Konto nabyć subfunduszu
48 1880 0009 0000 0013 0106 5000
Opłata za zarządzanie w skali roku
1,51%
Zmienna opłata za zarządzanie
brak
Aktywa
94,0 mln zł
Kategorie jednostek: A (dla klientów indywidualnych i firm), Z (dla klientów, którzy wpłacą od 500 mln zł)
 • Fundusze inwestycyjne to oferta dla osób, które chcą korzystać z potencjału zysków i możliwości inwestycyjnych, jakie oferuje współczesny globalny rynek finansowy, lecz nie mają czasu lub chęci na samodzielne analizowanie rynku i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. 
 • Dzięki wyjątkowej różnorodności, fundusze umożliwiają inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki w wybranym przez klienta horyzoncie planowanych inwestycji. Dzięki funduszom można zostać pośrednio właścicielami akcji największych spółek giełdowych krajowych i zagranicznych.
 • Fundusze inwestycyjne dają możliwość bardzo swobodnego dysponowania wpłaconym kapitałem. W każdym momencie i bez żadnych ograniczeń można dokonywać dopłat do funduszy oraz otwierać nowe konta w innych funduszach. W każdej chwili można także bez opłat wypłacić całość lub cześć środków z rachunku. 
 • Za pośrednictwem portalu MojaAviva oraz infolinii klienci mają dostęp do swoich inwestycji 24/7 i mogą swobodnie nimi dysponować. 
Dokładamy wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w fundusze, jednak należy liczyć się m.in. z następującymi:
 • ryzyka rynkowe, np. zmiana sytuacji gospodarczej kraju, poziomu inflacji i stóp procentowych, regulacji prawnych, kursów walut,
 • ryzyka kredytowe, np. pogorszenie kondycji finansowej emitentów, w tym obniżenie ratingu kredytowego przez uznaną agencję ratingową, 
 • ryzyka inwestycyjne, np. zmiana płynności emitentów, spadek wartości lub wzrost cen instrumentów finansowych (takiej jak: akcje czy obligacje), 
 • ryzyka operacyjne, np. nieprawidłowości dotyczące systemów informatycznych TFI czy procedur zawierania transakcji, 
 • ryzyko nierozliczenia transakcji zawartych przez fundusz w terminie określonym w umowie transakcji.  
Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany fundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Częste pytania o fundusze inwestycyjne otwarte 

 • Fundusz parasolowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego złożonego z subfunduszy, realizujących różne strategie inwestycyjne i o różnym profilu inwestycyjnym. Dzięki formie funduszu parasolowego można dowolnie przenosić środki z jednego subfunduszu do drugiego, bez płacenia za każdym razem podatku od zysków kapitałowych. Nie oznacza to jednak, że podatek po prostu przepada i ewentualne zyski w pełnej kwocie trafiają do kieszeni inwestora. Płatność podatku zostaje odroczona do momentu całkowitego wycofania kapitału z danego funduszu parasolowego. Przy naliczaniu podatku wszystkie zyski i straty poniesione na poszczególnych subfunduszach są kompensowane. Dzięki temu mechanizmowi, jeśli np. stracimy w jednym subfunduszu a w drugim zarobimy, zapłacimy podatek tylko od różnicy zysku i straty. Daje to możliwość elastycznego zarządzania swoimi pieniędzmi, w zależności od aktualnej sytuacji na rynku.
 • Zyski osiągnięte z inwestycji w fundusze inwestycyjne są objęte podatkiem od zysków kapitałowych zwanym „podatkiem Belki”. Jest to liniowa stawka podatkowa na poziomie 19%, obowiązująca od 1 stycznia 2004 roku. Podatek jest automatycznie pobierany w momencie zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
 • Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków. W ofercie Allianz znajdziesz fundusze,  które różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. Aktualny poziom SRRI (zysku do ryzyka) sprawdzisz w KIID-ach i kartach subfunduszy na stronie Centrum Dokumentów  .
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu dummy 224 224 224