Allianz Trezor

Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 6 miesięcy.
Kup fundusz Sprawdź notowania
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Nasza polityka inwestycyjna 

  • Allianz Trezor inwestuje w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności,
  • ponadto subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe

Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto tego subfunduszu.

 

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz SFIO 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
6 miesięcy
Typ funduszu
dłużne polskie
Benchmark
6-miesięczna stawka WIBID
Data utworzenia
08.07.2016 r.
31.01.2019 r. nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu 
Wysokość minimalnej wpłaty
500 zł - pierwsza wpłata
50 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu
96 1240 6292 1111 0010 6872 4404
Opłata za zarządzanie w skali roku
0,5%
Aktywa
96,6 mln zł
Zarządzajacy
Marek Kuczalski
Sprawdź notowania funduszu
Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi, Zarządzający Funduszami Dłużnymi
Od 2000 jest związany z Grupą Allianz w Polsce. Początkowo zatrudniony w TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A., w Wydziale Zarządzania Aktywami. Od 2004 roku pracuje w TFI Allianz Polska S.A., gdzie odpowiada obecnie za zarządzanie portfelami dłużnymi.

Częste pytania o fundusze inwestycyjne otwarte 

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z naszym agentem
ZNAJDŹ AGENTA

Dokumenty do pobrania 

alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A. 

Allianz SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz SFIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.