Rekomendowany okres inwestycji wynosi co najmniej 1 rok.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem, monitor

Polityka inwestycyjna: 

 • Aktywa Allianz SFIO Stabilnego Dochodu lokowane są głównie w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w tym w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe. 
 • Maksymalne zaangażowanie Funduszu w instrumenty nieskarbowe wynosi 75% aktywów. Ponadto ich emitent musi posiadać ocenę ratingową na poziomie inwestycyjnym przyznaną przez co najmniej jedną z głównych instytucji ratingowych lub – w ramach limitu do 10% aktywów funduszu – rating inwestycyjny nadany wewnętrznie przez zespół inwestycyjny.
 • Fundusz aktywnie zarządzany, skład portfela inwestycyjnego funduszu może się istotnie odchylać od struktury benchmarku.

Allianz SFIO Stabilnego Dochodu

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
dowolny, nawet poniżej 1 roku
Typ funduszu
papierów korporacyjnych
Poziom ryzyka
Poziom 2
Benchmark
Indeks FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 0,25% w skali roku
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
10.08.2016 r. - 100,00 zł
Wysokość minimalnej wpłaty
1000 zł - pierwsza wpłata (kat. A)
100 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu (kat. A)
65 1240 1037 1111 0011 3226 0337
Opłata za zarządzanie w skali roku
0,25%
Zarządzajacy
Radosław Gałecki
Kategorie jednostek: A (dla klientów indywidualnych i firm), (dla klientów, którzy wpłacą od 500 mln zł) 
30.04.2024 r.
Zarządzający Funduszami i Portfelami Dłużnymi

Od 2007 roku zatrudniony w Aviva Investors Poland TFI, początkowo na stanowisku analityka, a od 2013 roku na stanowisku zarządzającego funduszami. Obecnie zarządza funduszami dłużnymi  w TFI Allianz Polska S.A. Posiada tytuł CFA oraz licencję doradcy inwestycyjnego.

 

 • Fundusze inwestycyjne to oferta dla osób, które chcą korzystać z potencjału zysków i możliwości inwestycyjnych, jakie oferuje współczesny globalny rynek finansowy, lecz nie mają czasu lub chęci na samodzielne analizowanie rynku i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. 
 • Dzięki wyjątkowej różnorodności, fundusze umożliwiają inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki w wybranym przez klienta horyzoncie planowanych inwestycji. Dzięki funduszom można zostać pośrednio właścicielami akcji największych spółek giełdowych krajowych i zagranicznych.
 • Fundusze inwestycyjne dają możliwość bardzo swobodnego dysponowania wpłaconym kapitałem. W każdym momencie i bez żadnych ograniczeń można dokonywać dopłat do funduszy oraz otwierać nowe konta w innych funduszach. W każdej chwili można także bez opłat wypłacić całość lub cześć środków z rachunku. 
 • Za pośrednictwem portalu MojaAviva oraz infolinii klienci mają dostęp do swoich inwestycji 24/7 i mogą swobodnie nimi dysponować. 
Dokładamy wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w fundusze, jednak należy liczyć się m.in. z następującymi:
 • ryzyka rynkowe, np. zmiana sytuacji gospodarczej kraju, poziomu inflacji i stóp procentowych, regulacji prawnych, kursów walut,
 • ryzyka kredytowe, np. pogorszenie kondycji finansowej emitentów, w tym obniżenie ratingu kredytowego przez uznaną agencję ratingową, 
 • ryzyka inwestycyjne, np. zmiana płynności emitentów, spadek wartości lub wzrost cen instrumentów finansowych (takiej jak: akcje czy obligacje), 
 • ryzyka operacyjne, np. nieprawidłowości dotyczące systemów informatycznych TFI czy procedur zawierania transakcji, 
 • ryzyko nierozliczenia transakcji zawartych przez fundusz w terminie określonym w umowie transakcji.  
Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany fundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Częste pytania o fundusze inwestycyjne otwarte 

 • Fundusz parasolowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego złożonego z subfunduszy, realizujących różne strategie inwestycyjne i o różnym profilu inwestycyjnym. Dzięki formie funduszu parasolowego można dowolnie przenosić środki z jednego subfunduszu do drugiego, bez płacenia za każdym razem podatku od zysków kapitałowych. Nie oznacza to jednak, że podatek po prostu przepada i ewentualne zyski w pełnej kwocie trafiają do kieszeni inwestora. Płatność podatku zostaje odroczona do momentu całkowitego wycofania kapitału z danego funduszu parasolowego. Przy naliczaniu podatku wszystkie zyski i straty poniesione na poszczególnych subfunduszach są kompensowane. Dzięki temu mechanizmowi, jeśli np. stracimy w jednym subfunduszu a w drugim zarobimy, zapłacimy podatek tylko od różnicy zysku i straty. Daje to możliwość elastycznego zarządzania swoimi pieniędzmi, w zależności od aktualnej sytuacji na rynku.
 • Zyski osiągnięte z inwestycji w fundusze inwestycyjne są objęte podatkiem od zysków kapitałowych zwanym „podatkiem Belki”. Jest to liniowa stawka podatkowa na poziomie 19%, obowiązująca od 1 stycznia 2004 roku. Podatek jest automatycznie pobierany w momencie zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
 • Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków. W ofercie Allianz znajdziesz fundusze,  które różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. Aktualny poziom SRRI (zysku do ryzyka) sprawdzisz w KIID-ach i kartach subfunduszy na stronie Centrum Dokumentów  .
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu dummy 224 224 224 

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A.

Materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie należy go traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu („Fundusz”). Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym, Kluczowych Informacjach dla Inwestorów lub Informacji dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, dostępnych na stronie internetowej dummy www.allianz.pl, w siedzibie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oraz u dystrybutorów.