Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące inwestowania w fundusze.

 

Możesz to zrobić, ale dopiero po weryfikacji Twojej tożsamości. Odpowiednie oświadczenie można złożyć w najbliższym Oddziale lub u Przedstawiciela Allianz
Nie. Musisz być jedynym właścicielem rachunku, z którego dokonujesz przelewu.
Jeżeli pierwsza wpłata jest w innej wysokości niż zadeklarowana, ale nie mniejsza niż kwota minimalna dla danego funduszu to zostanie przyjęta przez system.
Sugerujemy, żebyś zrobił to jak najszybciej.
Zgłoś to korzystając z naszej infolinii pod nr telefonu dummy +48 224 224 224
Konsultanci infolinii są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.
Wystarczy Twój dowód lub paszport. Będziemy Cię także prosić o podanie Twojego numeru rachunku bankowego, z którego będzie zrealizowana pierwsza wpłata.
To bardzo proste i nie zabierze Ci wiele czasu. Tylko pięć kroków wystarczy, żeby móc inwestować przez Internet.

Konwersja, to przenoszenie środków pomiędzy funduszami. Jest to operacja zamiany na podstawie jednego zlecenia - jednostek w jednym funduszu na jednostki innego (fundusz docelowy) w ramach tego samego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Podczas realizacji zlecenia pobierany jest 19% podatek od zysków kapitałowych.

Zamiana polega na przenoszeniu środków pomiędzy różnymi subfunduszami w ramach danego funduszu parasolowego. Podatek od zysków pobierany jest dopiero wtedy, gdy Uczestnik dokona odkupienia środków z funduszu parasolowego lub konwersji do subfunduszu wchodzącego w skład innego funduszu parasolowego.

Jednostka uczestnictwa to część funduszu inwestycyjnego będąca proporcjonalnym udziałem w jego aktywach. Jednostki uczestnictwa w funduszu są na bieżąco wyceniane (na podstawie zmieniającej się wartości aktywów funduszu), dzięki czemu inwestujący jest w stanie określić swój stan posiadania. Inwestycja w fundusz inwestycyjny jest równoznaczna z zakupem jednostek uczestnictwa.
Fundusz parasolowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego złożonego z subfunduszy, realizujących różne strategie inwestycyjne i o różnym profilu inwestycyjnym. Dzięki formie funduszu parasolowego można dowolnie przenosić środki z jednego subfunduszu do drugiego, bez płacenia za każdym razem podatku od zysków kapitałowych. Nie oznacza to jednak, że podatek po prostu przepada i ewentualne zyski w pełnej kwocie trafiają do kieszeni inwestora. Płatność podatku zostaje odroczona do momentu całkowitego wycofania kapitału z danego funduszu parasolowego. Przy naliczaniu podatku wszystkie zyski i straty poniesione na poszczególnych subfunduszach są kompensowane. Dzięki temu mechanizmowi, jeśli np. stracimy w jednym subfunduszu a w drugim zarobimy, zapłacimy podatek tylko od różnicy zysku i straty. Daje to możliwość elastycznego zarządzania swoimi pieniędzmi, w zależności od aktualnej sytuacji na rynku.
Fundusz inwestycyjny lokuje zebrane od klientów środki pieniężne w różnych rodzajach papierów wartościowych, takich jak: akcje, obligacje czy instrumenty rynku pieniężnego. Podstawową zasadą strategii inwestycyjnej funduszu jest wypracowanie zysku przy ograniczonym ryzyku. Fundusze inwestycyjne różnią się między sobą poziomem ryzyka i związanym z nim rodzajem instrumentu finansowego, w który lokują swoje aktywa. Różnice dotyczą także horyzontu czasowego inwestycji i celów inwestycyjnych. Nie ma dwóch identycznych funduszy inwestycyjnych.
Zyski osiągnięte z inwestycji w fundusze inwestycyjne są objęte podatkiem od zysków kapitałowych zwanym „podatkiem Belki”. Jest to liniowa stawka podatkowa na poziomie 19%, obowiązująca od 1 stycznia 2004 roku. Podatek jest automatycznie pobierany w momencie zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków. W ofercie TFI Allianz Polska SA znajdziesz fundusze,  które różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. dummy Zobacz kategorie funduszy inwestycyjnych TFI Allianz Polska SA i poziom ryzyka z nimi związany.
Po przeczytaniu informacji w dummy Centrum Inwestora nie powinieneś mieć z tym kłopotu. Gdybyś miał jakiekolwiek wątpliwości, możesz zwrócić się do jednego z naszych Przedstawicieli, który chętnie pomoże Ci dobrać fundusze, najlepiej dopasowane do Twoich oczekiwań i możliwości. Aby umówić się na spotkanie, zadzwoń na naszą infolinię pod numer dummy +48 224 224 224 (pon.-pt. g. 8:00-17:00).
Inwestując dummy przez internet możesz zainwestować naprawdę niewielkie pieniądze. Minimalna wysokość pierwszej wpłaty do dowolnego funduszu wynosi 1 000 złotych, a kolejne to zaledwie 100 złotych.

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. nie gwarantuje osiągniecia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Funduszu Allianz Duo FIO („Fundusz”). Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągniecia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy Allianz Duo FIO inwestujących w akcje cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze Allianz Duo FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, przy czym:

1. Subfundusze Allianz Obligacji Dynamiczny i Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie,

2. Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego, poręczone lub gwarantowane przez rządy: Australii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Włoch, USA, Węgier lub Wielkiej Brytanii,

3. Subfundusz Allianz Dochodowy w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oraz u dystrybutorów.