Allianz Konserwatywny

Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 1 rok.
Kup fundusz Sprawdź notowania
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Polityka inwestycyjna: 

  • Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności.
  • Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. 
  • Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz FIO 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
1 rok
Typ funduszu
dłużne polskie
Benchmark
6-miesięczna stawka WIBID
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
16.12.2005 r. - 100,39 zł
Wysokość minimalnej wpłaty
200 zł - pierwsza wpłata
50 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu
40 1240 1037 1111 0010 0759 0761
Opłata za zarządzanie w skali roku
1,0%
Aktywa
164,1 mln zł
Zarządzajacy

Marek Kuczalski

Kamil Artyszuk

Sprawdź notowania funduszu
Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi, Zarządzający Funduszami Dłużnymi
Od 2000 jest związany z Grupą Allianz w Polsce. Początkowo zatrudniony w TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A., w Wydziale Zarządzania Aktywami. Od 2004 roku pracuje w TFI Allianz Polska S.A., gdzie odpowiada obecnie za zarządzanie portfelami dłużnymi.
Analityk Zarządzający Funduszem
Od 2015 r. związany z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. początkowo jako analityk, a następnie jako Analityk Zarządzający Funduszem.

Częste pytania o fundusze inwestycyjne otwarte 

Potrzebujesz pomocy?

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
NAPISZ DO NAS
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A. 

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.