Allianz Aktywnej Alokacji

Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 4 lata.

+27,6% w 2020 roku

kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

  • Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 80% wartości aktywów w akcje oraz podobne instrumenty.
  • Subfundusz charakteryzuje się tym, że zarządzany jest aktywnie, tzn. poziom akcji jest zmienny, zależny od sytuacji rynkowej.

Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji został uznany najlepszym funduszem mieszanym i jednocześnie zdobywcą nagrody Złotego Portfela „Parkietu". 

 

"Tak wysoki wynik to oczywiście skutek przewagi bardziej ryzykownych aktywów w portfelu – według najświeższych danych ponad 74% aktywów Allianz Aktywnej Alokacji to akcje. Wśród nich główne pozycje to CD Projekt i KGHM Polska Miedź. Spółki technologiczne stanowią nieco ponad 24%  portfela. Fundusz ma pod zarządzaniem około 162 mln zł." - Gazeta Giełdy i Inwestorów "Parkiet" 

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz FIO 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
4 lata
Typ funduszu
aktywnej alokacji
Benchmark
12 miesięczna stawka WIBID
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
16.12.2005 r. - 100,48 zł
Wysokość minimalnej wpłaty
200 zł - pierwsza wpłata
50 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu
35 1240 1037 1111 0010 0759 1045
Opłata za zarządzanie w skali roku
2,40%
Aktywa
159,8 mln zł
Zarządzajacy
Michał Staszak
Adam Łukojć 
Marek Kuczalski
Kamil Artyszuk
Zarządzający Funduszami Akcyjnymi, Analityk Akcji
Od początku kariery zawodowej związany z TFI Allianz Polska – zatrudniony kolejno w Departamencie Sprzedaży i Obsługi Uczestników Funduszy, w Wydziale ds. Zarządzania Ryzykiem oraz w Departamencie Zarządzania Aktywami, gdzie obecnie pełni rolę analityka akcji.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 703 oraz tytuł CFA.
Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi, Zarządzający Funduszami Akcyjnymi
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikaty: ACMA, CAIA, CFA, CGMA i PRM. Był również dwukrotnym stypendystą CFA Society of Poland. W 2015 roku podjął studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ma otwarty przewód doktorski.
Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi, Zarządzający Funduszami Dłużnymi
Od 2000 jest związany z Grupą Allianz w Polsce. Początkowo zatrudniony w TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A., w Wydziale Zarządzania Aktywami. Od 2004 roku pracuje w TFI Allianz Polska S.A., gdzie odpowiada obecnie za zarządzanie portfelami dłużnymi.
Analityk Zarządzający Funduszem
Od 2015 r. związany z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. początkowo jako analityk, a następnie jako Analityk Zarządzający Funduszem.

Częste pytania o fundusze inwestycyjne otwarte 

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Dokumenty do pobrania 

alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A. 

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.