Grupa Allianz publikuje dobre wyniki za 2021

Źródło: Allianz Global Corporate & Specialty 
Dobre wyniki operacyjne we wszystkich segmentach biznesowych budują zaufanie do 2022 r.

12 miesięcy 2021:  

  • Przychody wzrosły o 5,7 % do 148,5 mld euro w roku fiskalnym 2021
  • Zysk operacyjny wzrósł o 24,6 % do 13,4 miliarda euro
  • Zysk netto przypadający na akcjonariuszy spadł o 2,9 % do 6,6 mld euro w wyniku jednorazowej rezerwy przed opodatkowaniem w wysokości 3,7 mld euro w oczekiwaniu na rozliczenia z głównymi inwestorami funduszy AllianzGI U.S. Structured Alpha oraz w świetle bieżących rozmów z władzami rządowymi USA, co obniżyło zysk netto grupy na rok 2021 o 2,8 mld euro.
  • Współczynnik kapitalizacji Solvency II wzrósł o 1 punkt procentowy do 209 %1

IV kwartał 2021 r.

  • Całkowite przychody wzrosły o 7,9 % do 38,4 mld euro w IV kwartale 2021 r.
  • Zysk operacyjny wzrósł o 18,0 % do 3,5 miliarda euro
  • Strata netto przypadająca na akcjonariuszy wyniosła 292 mln euro ze względu na rezerwę przed opodatkowaniem w wysokości 3,7 mld euro w oczekiwaniu na rozliczenia z głównymi inwestorami funduszy AllianzGI US Structured Alpha oraz w świetle bieżących rozmów z władzami rządowymi USA. Z wyłączeniem tej jednorazowej pozycji dochód netto wzrósł o 38,2 % do 2,5 miliarda euro

Perspektywy:

  • Cel na rok 2022 - zysk operacyjny w wysokości 13,4 mld euro, plus minus 1 mld euro2

Inne:

  • Ogłoszono nowy program skupu akcji własnych o wartości do 1 mld euro
  • Zarząd zaproponował zwiększenie dywidendy o 12,5 procent o 10,80 euro na akcję, w oparciu o wysoki zysk operacyjny i solidny zysk netto

1 Z wyłączeniem zastosowania środków przejściowych dla rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

2 Jak zawsze, katastrofy naturalne i niekorzystne zmiany na rynkach kapitałowych, a także czynniki wymienione w naszej nocie ostrzegawczej dotyczącej stwierdzeń dotyczących przyszłości, mogą poważnie wpłynąć na zysk operacyjny i/lub dochód netto naszych operacji oraz wyniki Grupy Allianz.

Jest to tłumaczenie niemieckich informacji o wynikach kwartalnych i całorocznych Grupy Allianz. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności wiążący jest niemiecki oryginał.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.