Ryzyka dla instytucji finansowych. Co przed nami? 

Autor: Andrzej Liwacz  | czas czytania: 1 min 
  • Efekty pandemii COVID-19 będą cały czas wpływać na sytuację ekonomiczną osób prywatnych, firm i krajów. Będziemy świadkami zmian: i tych na lepsze, i tych na gorsze. Ryzyka związane z zawirowaniami ekonomicznymi mogą doprowadzić także do zmian w biznesach, a nawet ich niewypłacalności. To w konsekwencji może wpłynąć na bilanse instytucji finansowych, zwiększyć zaangażowanie dyrektorów oraz doprowadzić do sporów sądowych.
  • Raport AGCS opiera się o analizę 1 mld USD roszczeń wobec branży ubezpieczeniowej. I pokazuje, że incydenty cybernetyczne, w tym przestępstwa, są główną przyczyną strat w biznesie. Liczba ataków cyfrowych wzrosła od początku pandemii o 200 procent!
    Ubezpieczyciele wskazują, że wzrost szkód wynika przede wszystkim z przerw w dostawach lub jest związany z naruszeniami prywatności u zewnętrznych dostawców usług.
  • Oznacza to, że instytucje finansowe, jak i ich dyrektorzy, muszą zwinnie dostosowywać się do zmieniającego się świata, który naznaczony jest wciąż nowymi, pojawiającymi się zagrożeniami.  
  •  
  • Jakie są najważniejsze trendy w zakresie ryzyka w sektorze usług finansowych? Jako trzy główne dla banków, zarządzających aktywami, funduszy private equity, ubezpieczycieli i innych graczy w sektorze usług finansowych, raport AGCS wymienia: po pierwsze: incydenty cybernetyczne, jako kolejne: wybuch pandemii i trzecie: przerwy w działalności biznesu. Piątkę ryzyk dopełniają jeszcze: zmiany w ustawodawstwie i regulacjach oraz wydarzenia makroekonomiczne tj. rosnące ryzyko kredytowe i utrzymujące się niskie stopy procentowe.
  • Lista ryzyk to efekt badania ponad 900 respondentów z branży do rankingu Allianz Risk Barometer 2021.
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.