Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Allianz trzyma dobry kurs w drugim kwartale 2021 r.

 | czas czytania: 15 min 
 • Wzrost przychodów ogółem o 10,9 proc. w II kwartale 2021 r.
 • Zysk operacyjny w II kwartale 2021 r. w wysokości 3,3 mld euro
 • Zysk netto przypadający akcjonariuszom w II kwartale 2021 wzrósł o 45,7 procent do 2,2 mld euro
 • Zysk operacyjny za 6 miesięcy 2021 r. w wysokości 6,7 mld euro osiąga 55 procent wartości środkowej prognozy na cały rok
 • Dochód netto za 6 miesięcy 2021 r. przypisany akcjonariuszom wzrósł o 63,7% do 4,8 mld euro
 • Współczynnik kapitalizacji wypłacalności II na poziomie 206 proc1
 • Oczekuje się, że prognoza zysku operacyjnego na 2021 r. będzie teraz znajdować się w górnej połowie docelowego przedziału 12 mld euro, plus minus 1 mld euro2
 • Grupa Allianz kontynuowała swój doskonały start w 2021 r. z kolejnymi dobrymi wynikami w drugim kwartale. Dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi biznesowemu, Grupa skorzystała z globalnego ożywienia gospodarczego, przy silnym wzroście całkowitych przychodów i zysku operacyjnego; dochód netto przypadający akcjonariuszom również poprawił się w porównaniu do drugiego kwartału roku poprzedniego. Wszystkie trzy segmenty biznesowe wykazały zdrowy wzrost. Nasze ubezpieczenie majątkowe dowiodło swojej odporności podczas radzenia sobie z poważnymi katastrofami naturalnymi. Wysoki popyt na nasze ubezpieczenia na życie/zdrowie spowodował dynamiczny wzrost przychodów, a działalność w zakresie zarządzania aktywami nadal się rozwijała i osiągnęła nowy historyczny rekord w zarządzaniu aktywami.
 • Wzrost przychodów wewnętrznych, z uwzględnieniem efektów walutowych i konsolidacyjnych, wyniósł 12,6 procent w drugim kwartale 2021 r., głównie dzięki naszemu segmentowi biznesowemu życie/zdrowie. Całkowite przychody wzrosły o 10,9 proc. do 34,3 (2 kw. 2020 r.: 30,9) mld euro. Zysk operacyjny wzrósł o 29,4 procent do 3,3 (2,6) miliarda euro dzięki silnemu wzrostowi zysku operacyjnego we wszystkich naszych segmentach biznesowych. Zysk operacyjny segmentu ubezpieczeń majątkowych wzrósł w wyniku wzrostu wyniku ubezpieczeniowego, który skorzystał z wyższego wkładu spływu, częściowo skompensowanego przez wyższe odszkodowania z tytułu katastrof naturalnych. Ponadto na poprzedni rok negatywnie wpłynął COVID-19. Wszystkie regiony przyczyniły się do wzrostu zysku operacyjnego w segmencie działalności życie/zdrowie, przy czym głównym motorem były Stany Zjednoczone. W segmencie zarządzania aktywami zysk operacyjny wzrósł głównie dzięki wyższym przychodom z tytułu zarządzania aktywami oraz lepszemu wskaźnikowi kosztów do dochodów. Dochód netto przypadający akcjonariuszom wzrósł o 45,7 procent do 2,2 (1,5) mld euro w drugim kwartale 2021 r. dzięki wzrostowi zysku operacyjnego, lepszemu wynikowi pozaoperacyjnemu i niższej efektywnej stopie podatkowej.
 •  
 • Podstawowy zysk na akcję (EPS) wzrósł o 62,3 procent do 11,47 (7,07) euro w pierwszym półroczu 2021 roku. Roczny zwrot z kapitału (RoE) wyniósł 15,6 procent (cały rok 2020: 11,4 procent). Współczynnik kapitalizacji wypłacalności II wyniósł 206 proc. na koniec II kwartału 2021 r.3 w porównaniu do 210 proc. na koniec I kwartału 2021 r.

   – powiedział Oliver Bäte, dyrektor generalny Allianz SE. 

   – powiedział Giulio Terzariol, dyrektor finansowy Allianz SE

 • Całkowite przychody wzrosły o 3,4 % do 13,9 (13,5) mld euro w drugim kwartale 2021 roku. Po uwzględnieniu różnic kursowych i efektów konsolidacji, wzrost wewnętrzny wyniósł 3,6 %, głównie dzięki dodatniemu efektowi cenowemu w wysokości 1,6 procent i dodatniemu efektowi ilościowemu 1,5%. Największy wzrost cen odnotowała firma AGCS, podczas gdy Allianz Partners, Włochy oraz Europa Środkowo-Wschodnia były głównymi motorami wzrostu wolumenu.
 • Zysk operacyjny znacznie wzrósł o 18,8%  do 1,4 (1,1) miliarda euro w drugim kwartale 2021 roku w porównaniu do okresu poprzedniego roku. Wyższe roszczenia z katastrof naturalnych zostały w dużej mierze zrekompensowane lepszym wynikiem spływu. Wynik ubezpieczeniowy znacząco wzrósł również ze względu na brak strat związanych z COVID-19 w porównaniu do okresu poprzedniego roku. Ponadto nieznacznie wzrosły dochody z lokat operacyjnych.
 • Wskaźnik mieszany poprawił się o 1,6 punktu procentowego do 93,9 (95,5)% w drugim kwartale 2021 roku.

   – powiedział Giulio Terzariol, dyrektor finansowy Allianz SE

W pierwszym półroczu 2021 r. łączne przychody osiągnęły 33,6 (33,8) mld euro. Po skorygowaniu o przeliczenia walutowe i efekty konsolidacji, wzrost wewnętrzny wyniósł 0,5% , głównie za sprawą Azji i Pacyfiku, Turcji i Australii. Pomimo wzrostu strat spowodowanych katastrofami naturalnymi zysk operacyjny wzrósł znacznie o 32,0% do 2,9 (2,2) miliarda euro w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Było to spowodowane znacznie wyższym wynikiem ubezpieczeniowym, co wynikało głównie z braku strat związanych z COVID-19. W sumie wskaźnik mieszany za pierwsze półrocze poprawił się o 3,2 punktu procentowego do 93,4 (96,7) %.
 • PVNBP4, bieżąca wartość premii z nowych przedsiębiorstw, wzrosła do 19,7 (11,5) mld euro w drugim kwartale 2021 r. Było to w dużej mierze związane z wyższą sprzedażą produktów typu unit-linked i wpływem renegocjacji zaległości we Włoszech, a także z trwający transfer produktów we Francji. Zaobserwowaliśmy ogólne ożywienie w porównaniu z drugim kwartałem 2020 r., który był obciążony skutkami COVID-19.
 • Nowa marża biznesowa (NBM) wzrosła do 3,2 (3,1)% w drugim kwartale 2021 r. dzięki lepszej strukturze biznesowej napędzanej głównie przez Stany Zjednoczone i region Azji i Pacyfiku. Wartość nowego biznesu (VNB) znacznie wzrosła do 633 (357) milionów euro w drugim kwartale 2021 roku.
 • Zysk operacyjny wzrósł do 1,3 (1,0) mld euro w drugim kwartale 2021 r., głównie dzięki naszej działalności w Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło do poprawy marży inwestycyjnej. Obciążenia i opłaty również wzrosły, ponieważ odnotowaliśmy wyższe opłaty za zarządzanie typu unit-linked we Włoszech i skorzystaliśmy ze zwiększonej bazy rezerw w Niemczech.

   – powiedział Giulio Terzariol, dyrektor finansowy Allianz SE

W pierwszym półroczu 2021 r. PVNBP wzrósł do 39,2 (29,6) mld euro dzięki ożywieniu sprzedaży. Zysk operacyjny wzrósł do 2,5 (1,8) mld euro, głównie dzięki lepszej marży inwestycyjnej. Marża nowego biznesu wzrosła do 3,0 (2,9) procent, zwiększając wartość nowego biznesu do 1,2 (0,9) miliarda euro.
 • Zarządzane aktywa stron trzecich (AuM) wzrosły o 56 mld euro do 1830 mld euro w drugim kwartale 2021 r. w porównaniu z końcem pierwszego kwartału 2021 r. Rozwój ten był napędzany pozytywnymi efektami rynkowymi w wysokości 41,8 mld euro i netto wpływy 25,9 mld euro. Niekorzystny wpływ na przeliczenia walut obcych w wysokości 12,7 mld euro miał wpływ kompensujący.
 • Łącznie zarządzane aktywa wzrosły do ​​2 488 mld euro w drugim kwartale 2021 r., co jest zgodne z zarządzanymi aktywami stron trzecich. Wzrost napędzały wszystkie regiony i wszystkie klasy aktywów.
 • Zysk operacyjny wzrósł o 29% do 825 (640) milionów euro w drugim kwartale 2021 r. w porównaniu z okresem roku poprzedniego wraz ze wzrostem przychodów. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na ten wzrost były wyższe średnie AuM stron trzecich oraz wyższe opłaty za wyniki, dodatkowo wspierane przez integrację Allianz Real Estate. Skorygowany o efekty przeliczenia walut obcych zysk operacyjny wzrósł o 38,3%. Wskaźnik kosztów do dochodów (CIR) poprawił się o 4,1 punktu procentowego do 58,7% w drugim kwartale 2021 r. w porównaniu z drugim kwartałem 2020 r.

   – powiedział Giulio Terzariol, dyrektor finansowy Allianz SE

W pierwszym półroczu 2021 r. przychody operacyjne wzrosły o 9,8% do 3,8 miliarda euro w wyniku wyższych przychodów z tytułu AuM, a także wyższych opłat za wyniki. Nasz wskaźnik kosztów do dochodów poprawił się do 59,0 (62,2)%.

Zysk operacyjny wzrósł o 19,2% do 1.572 (1.319) milionów euro. Skorygowany o wpływ różnic kursowych zysk operacyjny wzrósł o 27,8%.  Wysokie wpływy netto, pozytywne efekty z przeliczenia walut oraz korzystne efekty rynkowe spowodowały, że zarządzane aktywa stron trzecich wyniosły 1,830 mld euro – wzrost o 118 mld euro lub 6,9% w porównaniu do końca 2020 r.

 1. Z wyłączeniem stosowania środków przejściowych dla rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
 2. Jak zawsze, katastrofy naturalne i niekorzystne zmiany na rynkach kapitałowych, a także czynniki przedstawione w naszej nocie ostrzegawczej dotyczącej stwierdzeń dotyczących przyszłości mogą poważnie wpłynąć na zysk operacyjny i/lub dochód netto naszej działalności oraz wyniki Grupy Allianz
 3. Uwzględniając zastosowanie środków przejściowych na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, współczynnik kapitalizacji Wypłacalność II na koniec II kwartału 2021 r. wyniósł 236% (241% na koniec I kwartału 2021 r.)
 4. PVNBP jest wykazywane po udziałach niesprawujących kontroli, chyba że zaznaczono inaczej.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.